Đồ Sơn Mài Nghệ Thuật Cao Cấp

Size: 23cm x 17cm x 19.5cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Tiểu Ngưu I

1

Họa Sĩ: Nguyễn Tấn Phát Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 23cm x 17cm x 19.5cm

Đồ Sơn Mài Nghệ Thuật Cao Cấp

Size: 32cm x 10cm x 50cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Đại Lộc

1

Họa Sĩ: Nguyễn Tấn Phát Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 32cm x 10cm x 50cm

Đồ Sơn Mài Nghệ Thuật Cao Cấp

Size: 20cm x 16cm x 12cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Kim Kê VIII

1

Họa Sĩ: Nguyễn Tấn Phát Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 20cm x 16cm x 12cm Trọng Lượng: 1200g

Tượng Sơn Mài Đã Bán

Size: 14cm x 21cm x 6cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Linh Miêu I

1

Họa Sĩ: Nguyễn Tấn Phát Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 14cm x 21cm x 6cm Trọng Lượng: 400g

Đồ Sơn Mài Nghệ Thuật Cao Cấp

Size: 39cm x 19cm x 9cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Lục Bảo II

1

Họa Sĩ: Nguyễn Tấn Phát Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 39cm x 19cm x 9cm Trọng Lượng: 1000g

Đồ Sơn Mài Nghệ Thuật Cao Cấp

Size: 28cm x 15cm x 9cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Hổ XX

1

Họa Sĩ: Nguyễn Tấn Phát Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 28cm (Dài) x 15cm (Cao) x 9cm (Rộng) Trọng Lượng: 600g

Đồ Sơn Mài Nghệ Thuật Cao Cấp

Kim Kê IX

1

Họa Sĩ: Nguyễn Tấn Phát
Chất Liệu:
Sơn mài trên gỗ
Kích Thước: 17cm (Dài) x 25cm (Cao) x 12cm (Rộng)
Trọng Lượng: 1400g

Đồ Sơn Mài Nghệ Thuật Cao Cấp

Hoàng Long II

1

Họa Sĩ: Nguyễn Tấn Phát
Chất Liệu:
Sơn mài trên gỗ
Kích Thước: 27cm (Dài) x 19cm (Cao) x 5cm (Rộng)
Trọng Lượng: 600g

Đồ Sơn Mài Nghệ Thuật Cao Cấp

Bạch Cáp II

1

Họa Sĩ: Nguyễn Tấn Phát
Chất Liệu:
Sơn mài trên gỗ
Kích Thước: 19cm (Dài) x 17cm (Cao) x 10cm (Rộng)
Trọng Lượng: 500g

Đồ Sơn Mài Nghệ Thuật Cao Cấp

Size: 9.5cm x 7cm x 6.5cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Bào Ngưu V

1

Họa Sĩ: Nguyễn Tấn Phát Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 9.5cm x 7cm x 6.5cm

Đồ Sơn Mài Nghệ Thuật Cao Cấp

Size: 9.5cm x 7cm x 6.5cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Bào Ngưu IV

1

Họa Sĩ: Nguyễn Tấn Phát Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 9.5cm x 7cm x 6.5cm

Đồ Sơn Mài Nghệ Thuật Cao Cấp

Size:
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Xích Thố I

1

Họa Sĩ: Nguyễn Tấn Phát Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Đồ Sơn Mài Nghệ Thuật Cao Cấp

Size:
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Vương Mã

1

Họa Sĩ: Nguyễn Tấn Phát Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Đồ Sơn Mài Nghệ Thuật Cao Cấp

Size: 27cm x 10cm x 27.5cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Tiểu Mã

1

Họa Sĩ: Nguyễn Tấn Phát Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 27cm x 10cm x 27.5cm

Đồ Sơn Mài Nghệ Thuật Cao Cấp

Size: 30cm x 9.5cm x 24cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Tiểu Lộc Đỏ

1

Họa Sĩ: Nguyễn Tấn Phát Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 30cm x 9.5cm x 24cm

Đồ Sơn Mài Nghệ Thuật Cao Cấp

Size:
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Ô Mã II

1

Họa Sĩ: Nguyễn Tấn Phát Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Đồ Sơn Mài Nghệ Thuật Cao Cấp

Size:
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Ô Mã I

1

Họa Sĩ: Nguyễn Tấn Phát Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Đồ Sơn Mài Nghệ Thuật Cao Cấp

Size: 37.5cm x 9cm x 14.5cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Kim Mã II

1

Họa Sĩ: Nguyễn Tấn Phát Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 37.5cm x 9cm x 14.5cm

Đồ Sơn Mài Nghệ Thuật Cao Cấp

Size: 9.5cm x 7cm x 6.5cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Bào Ngưu III

1

Họa Sĩ: Nguyễn Tấn Phát Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 9.5cm x 7cm x 6.5cm

Tượng Sơn Mài Đã Bán

Size: 20cm x 16cm x 14cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Kim Kê VII

1

Họa Sĩ: Nguyễn Tấn Phát Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 20cm x 16cm x 14cm Trọng Lượng: 1200g

Đồ Sơn Mài Nghệ Thuật Cao Cấp

Size: 21cm x 20cm x 9cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Tiểu Mã II

1

Họa Sĩ: Nguyễn Tấn Phát Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 21cm (Dài) x 20cm (Cao) x 9cm (Rộng) Trọng Lượng: 1200g

Đồ Sơn Mài Nghệ Thuật Cao Cấp

Size: 29cm x 14cm x 9cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Hổ XIX

1

Họa Sĩ: Nguyễn Tấn Phát Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 29cm (Dài) x 14cm (Cao) x 9cm (Rộng) Trọng Lượng: 600g

Đồ Sơn Mài Nghệ Thuật Cao Cấp

Size: 21cm x 17cm x 18cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Đại Tượng II

1

Họa Sĩ: Nguyễn Tấn Phát Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 21cm (Dài) x 17cm (Cao) x 18cm (Rộng) Trọng Lượng: 2800g

Tượng Ốc Sên Sơn Mài

Oa Ngưu IV

1

Họa Sĩ: Nguyễn Tấn Phát
Chất Liệu:
Sơn mài trên gỗ
Kích Thước: 28cm (Dài) x 17cm (Cao) x 12cm (Rộng)
Trọng Lượng: 1700g

Tượng Sơn Mài Đã Bán

Hoàng Long I

1

Họa Sĩ: Nguyễn Tấn Phát
Chất Liệu:
Sơn mài trên gỗ
Kích Thước: 38cm (Dài) x 22cm (Cao) x 9cm (Rộng)
Trọng Lượng: 1000g

Đồ Sơn Mài Nghệ Thuật Cao Cấp

Size: 28.5cm x 10cm x 25.5cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Tiểu Lộc Xanh

1

Họa Sĩ: Nguyễn Tấn Phát Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 28.5cm x 10cm x 25.5cm

Đồ Sơn Mài Nghệ Thuật Cao Cấp

Size: 31cm x 18cm x 13cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Kim Mã I

1

Họa Sĩ: Nguyễn Tấn Phát Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 31cm x 18cm x 13cm

Đồ Sơn Mài Nghệ Thuật Cao Cấp

Size: 9.5cm x 7cm x 6.5cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Bào Ngưu II

1

Họa Sĩ: Nguyễn Tấn Phát Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 9.5cm x 7cm x 6.5cm

Đồ Sơn Mài Nghệ Thuật Cao Cấp

Size: 19cm x 16cm x 12cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Kim Kê VI

1

Họa Sĩ: Nguyễn Tấn Phát Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 19cm x 16cm x 12cm Trọng Lượng: 1200g

Tượng Sơn Mài Đã Bán

Size: 23cm x 15cm x 10cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Hổ XVIII

1

Họa Sĩ: Nguyễn Tấn Phát Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 23cm (Dài) x 15cm (Cao) x 10cm (Rộng) Trọng Lượng: 600g

Tượng Sơn Mài Đã Bán

Size: 25cm x 10cm x 18cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Yên Ngưu Cam

1

Họa Sĩ: Nguyễn Tấn Phát Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 25cm x 10cm x 18cm

Đồ Sơn Mài Nghệ Thuật Cao Cấp

Size: 21cm x 12cm x 28.5cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Kim Kê IV

1

Họa Sĩ: Nguyễn Tấn Phát Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 21cm x 12cm x 28.5cm

Đồ Sơn Mài Nghệ Thuật Cao Cấp

Size: 9.5cm x 6.5cm x 6.5cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Bào Ngưu I

1

Họa Sĩ: Nguyễn Tấn Phát Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 9.5cm x 6.5cm x 6.5cm

Đồ Sơn Mài Nghệ Thuật Cao Cấp

Size: 28cm x 16cm x 10cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Hỷ Ngưu III

1

Họa Sĩ: Nguyễn Tấn Phát Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 28cm (Dài) x 16cm (Cao) x 10cm (Rộng) Trọng Lượng: 800g

Đồ Sơn Mài Nghệ Thuật Cao Cấp

Size: 43.5cm x 13.5cm x 21cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Thủy Ngưu

1

Họa Sĩ: Nguyễn Tấn Phát Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 43.5cm x 13.5cm x 21cm

Đồ Sơn Mài Nghệ Thuật Cao Cấp

Size: 22.5cm x 13.5cm x 29cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Kim Kê III

1

Họa Sĩ: Nguyễn Tấn Phát Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 22.5cm x 13.5cm x 29cm

Đồ Sơn Mài Nghệ Thuật Cao Cấp

Size: 28cm x 9cm x 23cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Ban Mã II

1

Họa Sĩ: Nguyễn Tấn Phát Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 28cm x 9cm x 23cm

Đồ Sơn Mài Nghệ Thuật Cao Cấp

Size: 19cm x 11cm x 29.5cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Kim Kê II

1

Họa Sĩ: Nguyễn Tấn Phát Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 19cm x 11cm x 29.5cm

Đồ Sơn Mài Nghệ Thuật Cao Cấp

Size: 21.5cm x 13.5cm x 28cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Kim Kê I

1

Họa Sĩ: Nguyễn Tấn Phát Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 21.5cm x 13.5cm x 28cm

Đồ Sơn Mài Nghệ Thuật Cao Cấp

Size: 21.5cm x 22cm
Chất Liệu: Sơn mài

Tượng Sơn Mài Trang Trí Ốc Sên

1

Chất liệu: sơn mài Kích thước: C: 21,5cm - R: 22cm Cân nặng: 1.6 kg

Đồ Sơn Mài Nghệ Thuật Cao Cấp

Hỷ Ngưu II

1

Họa Sĩ: Nguyễn Tấn Phát
Chất Liệu:
Sơn mài trên gỗ
Kích Thước: 30cm x 10.5cm x 11cm

Đồ Sơn Mài Nghệ Thuật Cao Cấp

Size: 26cm x 9cm x 23.5cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Phát Mã I

1

Họa Sĩ: Nguyễn Tấn Phát Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 26cm x 9cm x 23.5cm

Đồ Sơn Mài Nghệ Thuật Cao Cấp

Size: 20.5cm x 11cm x 11.5cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Tiểu Gia Cát III

1

Họa Sĩ: Nguyễn Tấn Phát Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 20.5cm x 11cm x 11.5cm

Đồ Sơn Mài Nghệ Thuật Cao Cấp

Size: 25cm x 15cm x 9cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Hổ XVI

1

Họa Sĩ: Nguyễn Tấn Phát Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 25cm (Dài) x 15cm (Cao) x 9cm (Rộng) Trọng Lượng: 800g

Đồ Sơn Mài Nghệ Thuật Cao Cấp

Size: 26cm x 14cm x 8cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Hổ XV

1

Họa Sĩ: Nguyễn Tấn Phát Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 26cm (Dài) x 14cm (Cao) x 8cm (Rộng) Trọng Lượng: 800g

Đồ Sơn Mài Nghệ Thuật Cao Cấp

Size: 25cm x 14cm x 11cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Hổ XIV

1

Họa Sĩ: Nguyễn Tấn Phát Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 25cm (Dài) x 14cm (Cao) x 11cm (Rộng) Trọng Lượng: 800g

Đồ Sơn Mài Nghệ Thuật Cao Cấp

Size: 27cm x 15cm x 8cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Hổ XIII

1

Họa Sĩ: Nguyễn Tấn Phát Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 27cm (Dài) x 15cm (Cao) x 8cm (Rộng) Trọng Lượng: 800g

Đồ Sơn Mài Nghệ Thuật Cao Cấp

Size: 27cm x 15cm x 10cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Hổ XI

1

Họa Sĩ: Nguyễn Tấn Phát Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 27cm (Dài) x 15cm (Cao) x 10cm (Rộng) Trọng Lượng: 800g

Đồ Sơn Mài Nghệ Thuật Cao Cấp

Hổ IX

1

Họa Sĩ: Nguyễn Tấn Phát
Chất Liệu:
Sơn mài trên gỗ
Kích Thước: 50cm (Dài) x 14cm (Cao) x 10cm (Rộng)
Trọng Lượng: 1300g

Đồ Sơn Mài Nghệ Thuật Cao Cấp

Size: 40cm x 14cm x 10cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Hổ VIII

1

Họa Sĩ: Nguyễn Tấn Phát Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 40cm (Dài) x 14cm (Cao) x 10cm (Rộng) Trọng Lượng: 1100g

Đồ Sơn Mài Nghệ Thuật Cao Cấp

Size: 40cm x 14cm x 11cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Hổ VII

1

Họa Sĩ: Nguyễn Tấn Phát Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 40cm (Dài) x 14cm (Cao) x 11cm (Rộng) Trọng Lượng: 1100g

Đồ Sơn Mài Nghệ Thuật Cao Cấp

Size: 33cm x 12cm x 9cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Hổ VI

1

Họa Sĩ: Nguyễn Tấn Phát Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 33m (Dài) x 12cm (Cao) x 9cm (Rộng) Trọng Lượng: 1100g

Đồ Sơn Mài Nghệ Thuật Cao Cấp

Size: 32cm x 20cm x 23cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Hổ V

1

Họa Sĩ: Nguyễn Tấn Phát Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 32m (Dài) x 20cm (Cao) x 23cm (Rộng) Trọng Lượng: 1200g

Đồ Sơn Mài Nghệ Thuật Cao Cấp

Size: 23cm x 17cm x 11cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Hổ IV

1

Họa Sĩ: Nguyễn Tấn Phát Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 23cm (Dài) x 17cm (Cao) x 11cm (Rộng) Trọng Lượng: 600g

Tượng Sơn Mài Đã Bán

Size: 40cm x 15cm x 10cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Hổ II

1

Họa Sĩ: Nguyễn Tấn Phát Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 40cm (Dài) x 15cm (Cao) x 10cm (Rộng) Trọng Lượng: 1000g

Đồ Sơn Mài Nghệ Thuật Cao Cấp

Size: 40cm x 14cm x 9cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Hổ I

1

Họa Sĩ: Nguyễn Tấn Phát Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 40cm (Dài) x 14cm (Cao) x 9cm (Rộng) Trọng Lượng: 1100g

Đồ Sơn Mài Nghệ Thuật Cao Cấp

Size: 27cm x 18cm x 17cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Hổ Mọc Thêm Cánh VII

1

Họa Sĩ: Nguyễn Tấn Phát Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 27cm (Dài) x 18cm (Cao) x 17cm (Rộng) Trọng Lượng: 1000g

Đồ Sơn Mài Nghệ Thuật Cao Cấp

Size: 40cm x 19cm x 14cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Hổ Mọc Thêm Cánh V

1

Họa Sĩ: Nguyễn Tấn Phát Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 40cm (Dài) x 19cm (Cao) x 14cm (Rộng) Trọng Lượng: 1400g

Tượng Sơn Mài Đã Bán

Size: 19cm x 8cm x 24cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Mèo Ăn Cá XVI

1

Họa Sĩ: Nguyễn Tấn Phát Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 19cm (Dài) x 8cm (Rộng) x 24cm (Cao) Trọng Lượng: 600g

Tượng Sơn Mài Đã Bán

Size: 19cm x 8cm x 34cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Mèo Ăn Cá XI

1

Họa Sĩ: Nguyễn Tấn Phát Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 19cm (Dài) x 8cm (Rộng) x 34cm (Cao) Trọng Lượng: 1000g

Tượng Mèo Sơn Mài Nghệ Thuật

Mèo Ăn Cá VIII

1

Họa Sĩ: Nguyễn Tấn Phát
Chất Liệu:
Sơn mài trên gỗ
Kích Thước: 28cm (Dài) x 8cm (Rộng) x 22cm (Cao)
Trọng Lượng: 700g

Tượng Sơn Mài Đã Bán

Size: 16cm x 11cm x 14cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Tiểu Hổ II

1

Họa Sĩ: Nguyễn Tấn Phát Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 16cm (Dài) x 11cm (Cao) x 14cm (Rộng) Trọng Lượng: 700g

Đồ Sơn Mài Nghệ Thuật Cao Cấp

Size: 25cm x 10cm x 18cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Yên Ngưu Xanh

1

Họa Sĩ: Nguyễn Tấn Phát Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 25cm x 10cm x 18cm

Đồ Sơn Mài Nghệ Thuật Cao Cấp

Size: 25cm x 10.5cm x 17.5cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Yên Ngưu Đỏ

1

Họa Sĩ: Nguyễn Tấn Phát Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 25cm x 10.5cm x 17.5cm

Đồ Sơn Mài Nghệ Thuật Cao Cấp

Size: 28cm x 10.5cm x 18.5cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Vương Đỉnh

1

Họa Sĩ: Nguyễn Tấn Phát Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 28cm x 10.5cm x 18.5cm

Đồ Sơn Mài Nghệ Thuật Cao Cấp

Size: 25.5cm x 10cm x 13cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Phúc Ngưu II

1

Họa Sĩ: Nguyễn Tấn Phát Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 25.5cm x 10cm x 13cm

Đồ Sơn Mài Nghệ Thuật Cao Cấp

Size: 24.5cm x 11cm x 13.5cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Phúc Ngưu I

1

Họa Sĩ: Nguyễn Tấn Phát Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 24.5cm x 11cm x 13.5cm

Đồ Sơn Mài Nghệ Thuật Cao Cấp

Size: 26cm x 16cm x 14cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Ngọc Tỷ Ngưu I

1

Họa Sĩ: Nguyễn Tấn Phát Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 26cm x 16cm x 14cm

Đồ Sơn Mài Nghệ Thuật Cao Cấp

Size: 26cm x 11cm x 21cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Thủy Mã

1

Họa Sĩ: Nguyễn Tấn Phát Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 26cm x 11cm x 21cm

Đồ Sơn Mài Nghệ Thuật Cao Cấp

Size: 37cm x 11.5cm x 18cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Long Mã

1

Họa Sĩ: Nguyễn Tấn Phát Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 37cm x 11.5cm x 18cm

Đồ Sơn Mài Nghệ Thuật Cao Cấp

Size: 27cm x 15cm x 9cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Long Kỷ

1

Họa Sĩ: Nguyễn Tấn Phát Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 27cm x 15cm x 9cm

Đồ Sơn Mài Nghệ Thuật Cao Cấp

Size: 43cm x 15cm x 14cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Kỷ Môn

1

Họa Sĩ: Nguyễn Tấn Phát Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 43cm x 15cm x 14cm

Tượng Sơn Mài Đã Bán

Size: 28.5cm x 11cm x 15.5cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Hỷ Ngưu I

1

Họa Sĩ: Nguyễn Tấn Phát Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 28.5cm x 11cm x 15.5cm

Đồ Sơn Mài Nghệ Thuật Cao Cấp

Size: 38.5cm x 12cm x 26cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Hoa Ngưu III

1

Họa Sĩ: Nguyễn Tấn Phát Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 38.5cm x 12cm x 26cm

Đồ Sơn Mài Nghệ Thuật Cao Cấp

Size: 24cm x 12cm x 11cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Hoa Môn Ngưu III

1

Họa Sĩ: Nguyễn Tấn Phát Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 24cm x 12cm x 11cm

Đồ Sơn Mài Nghệ Thuật Cao Cấp

Size: 25cm x 8.5cm x 12cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Hoa Môn Ngưu II

1

Họa Sĩ: Nguyễn Tấn Phát Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 25cm x 8.5cm x 12cm

Đồ Sơn Mài Nghệ Thuật Cao Cấp

Size: 25cm x 14cm x 13cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Hoa Môn Ngưu I

1

Họa Sĩ: Nguyễn Tấn Phát Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 25cm x 14cm x 13cm

Đồ Sơn Mài Nghệ Thuật Cao Cấp

Size: 25cm x 11cm x 15.5cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Đại Môn Ngưu

1

Họa Sĩ: Nguyễn Tấn Phát Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 25cm x 11cm x 15.5cm

Đồ Sơn Mài Nghệ Thuật Cao Cấp

Size: 40cm x 13.5cm x 16cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Chúa Sơn Lâm II

1

Họa Sĩ: Nguyễn Tấn Phát Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 40cm x 13.5cm x 16cm

Đồ Sơn Mài Nghệ Thuật Cao Cấp

Size: 24.5cm x 12.5cm x 11.5cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Ban Môn Ngưu

1

Họa Sĩ: Nguyễn Tấn Phát Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 24.5cm x 12.5cm x 11.5cm

Đồ Sơn Mài Nghệ Thuật Cao Cấp

Size: 26cm x 12cm x 40.5cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Bạch Vân

1

Họa Sĩ: Nguyễn Tấn Phát Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 26cm x 12cm x 40.5cm

Đồ Sơn Mài Nghệ Thuật Cao Cấp

Size: 19cm x 9cm x 20cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Ô Vân

1

Họa Sĩ: Nguyễn Tấn Phát Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 19cm x 9cm x 20cm

Đồ Sơn Mài Nghệ Thuật Cao Cấp

Size: 20cm x 11.5cm x 17cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Tiểu Gia Cát II

1

Họa Sĩ: Nguyễn Tấn Phát Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 20cm x 11.5cm x 17cm

Đồ Sơn Mài Nghệ Thuật Cao Cấp

Size: 45.5cm x 36cm x 27cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Ấp Ủ

1

Họa Sĩ: Nguyễn Tấn Phát Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 45.5cm x 36cm x 27cm

Đồ Sơn Mài Nghệ Thuật Cao Cấp

Size: 20cm x 10cm x 13cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Lộc Miêu VIII

1

Họa Sĩ: Nguyễn Tấn Phát Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 20cm (Dài) x 10cm (Rộng) x 13cm (Cao) Trọng Lượng: 700g

Đồ Sơn Mài Nghệ Thuật Cao Cấp

Size: 33cm x 22cm x 15cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Thiên Lý Mã VII

Họa Sĩ: Nguyễn Tấn Phát Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 33cm (Dài) x 22cm (Cao) x 15cm (Rộng) Trọng Lượng: 1000g

Đồ Sơn Mài Nghệ Thuật Cao Cấp

Size: 33cm x 23cm x 9cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Lục Bảo I

1

Họa Sĩ: Nguyễn Tấn Phát Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 33cm x 23cm x 9cm Trọng Lượng: 1000g

Đồ Sơn Mài Nghệ Thuật Cao Cấp

Size: 28cm x 28cm x 8cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Tiểu Mã III

1

Họa Sĩ: Nguyễn Tấn Phát Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 28cm (Dài) x 18cm (Cao) x 8cm (Rộng) Trọng Lượng: 800g

Đồ Sơn Mài Nghệ Thuật Cao Cấp

Size: 26cm x 23cm x 11cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Thiên Môn Ngưu I

1

Họa Sĩ: Nguyễn Tấn Phát Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 26cm (Dài) x 23cm (Cao) x 11cm (Rộng) Trọng Lượng: 1000g

Đồ Sơn Mài Nghệ Thuật Cao Cấp

Mãnh Xà I

1

Họa Sĩ: Nguyễn Tấn Phát
Chất Liệu:
Sơn mài trên gỗ
Kích Thước: 15cm (Dài) x 15cm (Rộng) x 23cm (Cao)
Trọng Lượng: 700g

Đồ Sơn Mài Nghệ Thuật Cao Cấp

Hương Kỷ III

1

Họa Sĩ: Nguyễn Tấn Phát
Chất Liệu:
Sơn mài trên gỗ
Kích Thước: 28cm (Dài) x 17cm (Rộng) x 8cm (Cao)
Trọng Lượng: 640g

Đồ Sơn Mài Nghệ Thuật Cao Cấp

Dương Xa III

1

Họa Sĩ: Nguyễn Tấn Phát
Chất Liệu:
Sơn mài trên gỗ
Kích Thước: 23cm (Dài) x 15cm (Cao) x 15cm (Rộng)
Trọng Lượng: 1000g

Đồ Sơn Mài Nghệ Thuật Cao Cấp

Long Mã III

1

Họa Sĩ: Nguyễn Tấn Phát
Chất Liệu:
Sơn mài trên gỗ
Kích Thước: 39cm (Dài) x 9cm (Rộng) x 40cm (Cao)
Trọng Lượng: 1500g

Đồ Sơn Mài Nghệ Thuật Cao Cấp

Kỳ Lân Mã II

1

Họa Sĩ: Nguyễn Tấn Phát
Chất Liệu:
Sơn mài trên gỗ
Kích Thước: 24cm (Dài) x 15cm (Rộng) x 20cm (Cao)
Trọng Lượng: 900g

Đồ Sơn Mài Nghệ Thuật Cao Cấp

Lộc Miêu III

1

Họa Sĩ: Nguyễn Tấn Phát
Chất Liệu:
Sơn mài trên gỗ
Kích Thước: 23cm (Dài) x 8cm (Rộng) x 32cm (Cao)
Trọng Lượng: 920g

Đồ Sơn Mài Nghệ Thuật Cao Cấp

Phát Mã XI

1

Họa Sĩ: Nguyễn Tấn Phát
Chất Liệu:
Sơn mài trên gỗ
Kích Thước: 35cm (Dài) x 16cm (Cao) x 9cm (Rộng)
Trọng Lượng: 800g

Đồ Sơn Mài Nghệ Thuật Cao Cấp

Dương Xa I

1

Họa Sĩ: Nguyễn Tấn Phát
Chất Liệu:
Sơn mài trên gỗ
Kích Thước: 23cm (Dài) x 15cm (Cao) x 15cm (Rộng)
Trọng Lượng: 800g

Đồ Sơn Mài Nghệ Thuật Cao Cấp

Long Thuyền

1

Họa Sĩ: Nguyễn Tấn Phát
Chất Liệu:
Sơn mài trên gỗ
Kích Thước: 38cm (Dài) x 18cm (Cao) x 10cm (Rộng)
Trọng Lượng: 1100g

Đồ Sơn Mài Nghệ Thuật Cao Cấp

Hoa Môn Ngưu XV

1

Họa Sĩ: Nguyễn Tấn Phát
Chất Liệu:
Sơn mài trên gỗ
Kích Thước: 31cm (Dài) x 13cm (Cao) x 8cm (Rộng)
Trọng Lượng: 800g

Tượng Mèo Sơn Mài Nghệ Thuật

Miêu Kỷ

1

Họa Sĩ: Nguyễn Tấn Phát
Chất Liệu:
Sơn mài trên gỗ
Kích Thước: 33cm (Dài) x 22cm (Cao) x 11cm (Rộng)
Trọng Lượng: 1400g

Đồ Sơn Mài Nghệ Thuật Cao Cấp

Hoa Môn Ngưu XIV

1

Họa Sĩ: Nguyễn Tấn Phát
Chất Liệu:
Sơn mài trên gỗ
Kích Thước: 31cm (Dài) x 13cm (Cao) x 8cm (Rộng)
Trọng Lượng: 1000g

KTNT SOLD

Linh Miêu IV

1

Họa Sĩ: Nguyễn Tấn Phát
Chất Liệu:
Sơn mài trên gỗ
Kích Thước: 14cm (Dài) x 20cm (Cao) x 6cm (Rộng)
Trọng Lượng: 300g

Đồ Sơn Mài Nghệ Thuật Cao Cấp

Tiểu Lộc Cam

1

Họa Sĩ: Nguyễn Tấn Phát
Chất Liệu:
Sơn mài trên gỗ
Kích Thước: 28cm x 23cm x 24cm

Đồ Sơn Mài Nghệ Thuật Cao Cấp

Kim Kê V

1

Họa Sĩ: Nguyễn Tấn Phát
Chất Liệu:
Sơn mài trên gỗ
Kích Thước: 18cm (Dài) x 27cm (Cao) x 12cm (Rộng)
Trọng Lượng: 1800g

Đồ Sơn Mài Nghệ Thuật Cao Cấp

Thiên Môn Ngưu II

1

Họa Sĩ: Nguyễn Tấn Phát
Chất Liệu:
Sơn mài trên gỗ
Kích Thước: 23cm (Dài) x 24cm (Cao) x 13cm (Rộng)
Trọng Lượng: 1000g

Tượng Rồng Sơn Mài

Nhất Long Vờn Ngọc III

1

Họa Sĩ: Nguyễn Tấn Phát
Chất Liệu:
Sơn mài trên gỗ
Kích Thước: 31cm (Dài) x 6cm (Cao) x23cm (Rộng)
Trọng Lượng: 1200g

Tượng Rồng Sơn Mài

Nhất Long Vờn Ngọc I

1

Họa Sĩ: Nguyễn Tấn Phát
Chất Liệu:
Sơn mài trên gỗ
Kích Thước: 31cm (Dài) x 6cm (Cao) x23cm (Rộng)
Trọng Lượng: 1000g

Họa Sĩ: Nguyễn Tấn Phát
Chất Liệu:
Sơn mài trên gỗ
Kích Thước: 31cm (Dài) x 19cm (Cao) x 17cm (Rộng)
Trọng Lượng: 1400g

Tượng Rồng Sơn Mài

Long Thần Tọa III

1

Họa Sĩ: Nguyễn Tấn Phát
Chất Liệu:
Sơn mài trên gỗ
Kích Thước: 46cm (Dài) x 9cm (Cao) x28cm (Rộng)
Trọng Lượng: 1200g

Tượng Rồng Sơn Mài

Long Thần Tọa I

1

Họa Sĩ: Nguyễn Tấn Phát
Chất Liệu:
Sơn mài trên gỗ
Kích Thước: 30cm (Dài) x 22cm (Cao) x27cm (Rộng)
Trọng Lượng: 1300g

Tượng Rồng Sơn Mài

Cá Chép Hóa Rồng

1

Họa Sĩ: Nguyễn Tấn Phát
Chất Liệu:
Sơn mài trên gỗ
Kích Thước: 40cm (Dài) x 13cm (Cao) x 16cm (Rộng)
Trọng Lượng: 1400g

Tượng Rồng Sơn Mài

Long Nguyệt

1

Họa Sĩ: Nguyễn Tấn Phát
Chất Liệu:
Sơn mài trên gỗ
Kích Thước: 47cm (Dài) x 8cm (Cao) x 53cm (Rộng)
Trọng Lượng: 3400g