Bộ Sưu Tập Đặc Biệt “Mầm Sống” Của Họa Sĩ Trần Dân

New

Tranh Nghệ Thuật

Kích thước: 70cm x 120cm
Chất Liệu: Sơn mài trên toan

Thành Phố Đêm Mộng Du

New

Tranh Nghệ Thuật

Kích thước: 70cm x 120cm
Chất Liệu: Sơn mài trên toan

Những Chiếc Mặt Nạ

New

Tranh Nghệ Thuật

Kích thước: 80cm x 100cm
Chất Liệu: Sơn mài trên toan

Linh Hồn Bất Tử

New

Tranh Nghệ Thuật

Kích thước: 70cm x 90cm
Chất Liệu: Sơn mài trên toan

Tĩnh Vật qua Ô Cửa

Bộ Sưu Tập Đặc Biệt “Chân Dung Miền Biên Giới” Của Họa Sĩ Mai Huy Dũng

Tranh Acrylic Trên Toan

Kích thước: 110cm x 160cm
Chất Liệu: Acrylic trên toan

Chân Dung 06

Tranh Chân Dung

Kích thước: 110cm x 160cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Chân Dung 21

Tranh Khỏa Thân

Kích thước: 110cm x 160cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Khỏa Thân 14

Tranh Khỏa Thân

Kích thước: 110cm x 160cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Khỏa Thân 12

Tranh Chân Dung

Kích thước: 110cm x 160cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Chân Dung 09

Tranh Chân Dung

Kích thước: 110cm x 160cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Chân Dung 10

Tranh Chân Dung

Kích thước: 150cm x 150cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Chân Dung 16

Tranh Chân Dung

Kích thước: 110cm x 160cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Chân Dung 17

Tranh Khỏa Thân

Kích thước: 100cm x 120cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Khỏa Thân 20

Tranh Khỏa Thân

Kích thước: 100cm x 120cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Khỏa Thân 37

Tranh Chân Dung

Kích thước: 110cm x 160cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Chân Dung 23

Tranh Chân Dung

Kích thước: 110cm x 160cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Chân Dung 27

Tranh Chân Dung

Kích thước: 110cm x 160cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Chân Dung 30

Tranh Chân Dung

Kích thước: 110cm x 160cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Chân Dung 32

Tranh Chân Dung

Kích thước: 110cm x 160cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Chân Dung 33

Tranh Chân Dung

Kích thước: 110cm x 160cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Chân Dung 34

Tranh Chân Dung

Kích thước: 110cm x 160cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Chân Dung 35

Tranh Chân Dung

Kích thước: 110cm x 160cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Chân Dung 37

Tranh Chân Dung

Kích thước: 150cm x 150cm
Chất Liệu: Acrylic trên toan

Chân Dung 07

Tranh Acrylic Trên Toan

Kích thước: 150cm x 150cm
Chất Liệu: Acrylic trên toan

Chân Dung 05

Tranh Acrylic Trên Toan

Kích thước: 150cm x 150cm
Chất Liệu: Acrylic trên toan

Chân Dung 03

Tranh Acrylic Trên Toan

Kích thước: 150cm x 150cm
Chất Liệu: Acrylic trên toan

Chân Dung 04

Tranh Khỏa Thân

Kích thước: 75cm x 150cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Khỏa Thân 23

Tranh Khỏa Thân

Kích thước: 110cm x 160cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Khỏa Thân 1

Tranh Chân Dung

Kích thước: 110cm x 160cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Chân Dung 29

Tranh Chân Dung

Kích thước: 110cm x 160cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Chân Dung 31

Tranh Nghệ Thuật

Kích thước: 110cm x 160cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Khỏa Thân

Tranh Khỏa Thân

Kích thước: 75cm x 150cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Khỏa Thân 15

Tranh Chân Dung

Kích thước: 110cm x 160cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Chân Dung 36

Tranh Chân Dung

Kích thước: 110cm x 160cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Chân Dung 20

Tranh Chân Dung

Kích thước: 110cm x 160cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Chân Dung 22

Tranh Chân Dung

Kích thước: 110cm x 160cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Chân Dung 12

Tranh Chân Dung

Kích thước: 150cm x 150cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Chân Dung 24

Tranh Chân Dung

Kích thước: 110cm x 160cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Chân Dung 18

Tranh Chân Dung

Kích thước: 110cm x 160cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Chân Dung 26

Tranh Chân Dung

Kích thước: 110cm x 160cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Chân Dung 14

Tranh Chân Dung

Kích thước: 110cm x 160cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Chân Dung 13

Tranh Chân Dung

Kích thước: 110cm x 160cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Chân Dung 11

Tranh Chân Dung

Kích thước: 150cm x 150cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Chân Dung 19

Tranh Chân Dung

Kích thước: 110cm x 160cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Chân Dung 25

Tranh Chân Dung

Kích thước: 110cm x 160cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Chân Dung 15

Tranh Chân Dung

Kích thước: 110cm x 160cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Chân Dung 08