Bộ Sưu Tầm Tranh Đặc Biệt “Mầm Sống” Của Họa Sĩ Trần Dân

Tranh Trường Phái Biểu Hiện

Thành Phố Đêm Mộng Du

Kích thước:120cm x 70cm
Chất Liệu: Sơn mài trên toan

Tranh Trường Phái Biểu Hiện

Những Chiếc Mặt Nạ

Kích thước:120cm x 70cm
Chất Liệu: Sơn mài trên toan

Tranh Trường Phái Biểu Hiện

Linh Hồn Bất Tử

Kích thước:80cm x 100cm
Chất Liệu: Sơn mài trên toan

Tranh Trường Phái Biểu Hiện

Tĩnh Vật qua Ô Cửa

Kích thước:90cm x 70cm
Chất Liệu: Sơn mài trên toan

Bộ Sưu Tầm Tranh Đặc Biệt “Sen” Của Họa Sĩ Trần Thiệu Nam

Tranh Sơn Mài

Sen I

Kích thước:80cm x 60cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Tranh Sơn Mài

Sen II

Kích thước:62cm x 110cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Tranh Sơn Mài

Thanh Cao

Kích thước:60cm x 60cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Tranh Sơn Mài

Sen IV

Kích thước:60cm x 60cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Tranh Sơn Mài

Giác Ngộ

Kích thước:80cm x 60cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Tranh Sơn Mài

Sen VI

Kích thước:100cm x 100cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Bộ Sưu Tầm Tranh Đặc Biệt “Chân Dung Miền Biên Giới” Của Họa Sĩ Mai Huy Dũng

Tranh Acrylic Trên Toan

Cá 10

Kích thước:100cm x 100cm
Chất Liệu: Acrylic trên toan

Tranh Acrylic Trên Toan

Trừu Tượng 08

Kích thước:50cm x 40cm
Chất Liệu: Acrylic trên toan

Tranh Acrylic Trên Toan

Trừu Tượng 05

Kích thước:50cm x 50cm
Chất Liệu: Acrylic trên toan

Tranh Nghệ Thuật

Trừu Tượng 04

Kích thước:105cm x 80cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tranh Acrylic Trên Toan

Trừu Tượng 01

Kích thước:105cm x 80cm
Chất Liệu: Acrylic trên toan

Tranh Acrylic Trên Toan

Ngựa Hoang

Kích thước:105cm x 80cm
Chất Liệu: Acrylic trên toan

Tranh Acrylic Trên Toan

Chân Dung 03

Kích thước:150cm x 150cm
Chất Liệu: Acrylic trên toan

Tranh Acrylic Trên Toan

Chân Dung 06

Kích thước:110cm x 160cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tranh Treo Phòng Khách

Chân Dung 21

Kích thước:110cm x 160cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tranh Treo Phòng Ngủ

Khỏa Thân 14

Kích thước:110cm x 160cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tranh Treo Phòng Ngủ

Khỏa Thân 12

Kích thước:110cm x 160cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tranh Treo Phòng Khách

Chân Dung 09

Kích thước:110cm x 160cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tranh Treo Phòng Khách

Chân Dung 10

Kích thước:160cm x 110cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tranh Treo Phòng Khách

Chân Dung 16

Kích thước:150cm x 150cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tranh Treo Phòng Khách

Chân Dung 17

Kích thước:160cm x 110cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tranh Treo Phòng Ngủ

Khỏa Thân 20

Kích thước:100cm x 120cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tranh Treo Phòng Ngủ

Khỏa Thân 30

Kích thước:100cm x 120cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tranh Treo Văn Phòng

Chân Dung 23

Kích thước:110cm x 160cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tranh Treo Văn Phòng

Chân Dung 27

Kích thước:110cm x 160cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tranh Treo Văn Phòng

Chân Dung 30

Kích thước:110cm x 160cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tranh Treo Văn Phòng

Chân Dung 32

Kích thước:110cm x 160cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tranh Treo Văn Phòng

Chân Dung 33

Kích thước:110cm x 160cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tranh Treo Văn Phòng

Chân Dung 34

Kích thước:110cm x 160cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tranh Treo Văn Phòng

Chân Dung 35

Kích thước:110cm x 160cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tranh Treo Văn Phòng

Chân Dung 37

Kích thước:110cm x 160cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tranh Treo Văn Phòng

Chân Dung 07

Kích thước:110cm x 160cm
Chất Liệu: Acrylic trên toan

Tranh Acrylic Trên Toan

Chân Dung 05

Kích thước:150cm x 150cm
Chất Liệu: Acrylic trên toan

Tranh Acrylic Trên Toan

Chân Dung 04

Kích thước:150cm x 150cm
Chất Liệu: Acrylic trên toan

Tranh Treo Phòng Ngủ

Khỏa Thân 23

Kích thước:75cm x 150cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tranh Nghệ Thuật

Khỏa Thân 1

Kích thước:110cm x 160cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tranh Treo Sảnh

Chân Dung 29

Kích thước:110cm x 160cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tranh Treo Sảnh

Chân Dung 31

Kích thước:110cm x 160cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tranh Treo Phòng Ngủ

Khỏa Thân

Kích thước:110cm x 160cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tranh Treo Phòng Ngủ

Khỏa Thân 15

Kích thước:75cm x 150cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tranh Treo Phòng Khách

Chân Dung 36

Kích thước:110cm x 160cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tranh Sơn Dầu

Chân Dung 20

Kích thước:110cm x 160cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tranh Sơn Dầu

Chân Dung 22

Kích thước:110cm x 160cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tranh Sơn Dầu

Chân Dung 12

Kích thước:110cm x 160cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tranh Sơn Dầu

Chân Dung 24

Kích thước:150cm x 150cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tranh Sơn Dầu

Chân Dung 18

Kích thước:110cm x 160cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tranh Sơn Dầu

Chân Dung 26

Kích thước:110cm x 160cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tranh Sơn Dầu

Chân Dung 14

Kích thước:110cm x 160cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tranh Sơn Dầu

Chân Dung 13

Kích thước:110cm x 160cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tranh Sơn Dầu

Chân Dung 11

Kích thước:110cm x 160cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tranh Sơn Dầu

Chân Dung 19

Kích thước:150cm x 150cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tranh Sơn Dầu

Chân Dung 25

Kích thước:110cm x 160cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tranh Sơn Dầu

Chân Dung 15

Kích thước:110cm x 160cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tranh Sơn Dầu

Chân Dung 08

Kích thước:110cm x 160cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Bộ Sưu Tầm Tranh Đặc Biệt “Nàng Sen” Của Họa Sĩ Phan Niệm

Tranh Nghệ Thuật

Nàng Sen I

Kích thước:60cm x 80cm
Chất liệu: Màu nước trên lụa

Tranh Nghệ Thuật

Nàng Sen II

Kích thước:60cm x 80cm
Chất liệu: Màu nước trên lụa

Tranh Lụa

Nàng Sen III

Kích thước:60cm x 80cm
Chất liệu: Màu nước trên lụa

Tranh Khỏa Thân

Nàng Sen IV

Kích thước:60cm x 80cm
Chất liệu: Màu nước trên lụa

Tranh Lụa

Nàng Sen V

Kích thước:60cm x 80cm
Chất liệu: Màu nước trên lụa

Tranh Nghệ Thuật

Nàng Sen VI

Kích thước:60cm x 80cm
Chất liệu: Màu nước trên lụa

Tranh Lụa

Nàng Sen VII

Kích thước:60cm x 80cm
Chất liệu: Màu nước trên lụa

Tranh Khỏa Thân

Nàng Sen VIII

Kích thước:60cm x 80cm
Chất liệu: Màu nước trên lụa

Bộ Sưu Tầm Tranh Đặc Biệt “Dáng Xưa” Của Họa Sĩ Nguyễn Đức Huy

Tranh Nghệ Thuật

Dáng Xưa I

Kích thước:80cm x 120cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Tranh Nghệ Thuật

Dáng Xưa II

Kích thước:80cm x 120cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Tranh Nghệ Thuật

Dáng Xưa III

Kích thước:60cm x 60cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Tranh Nghệ Thuật

Dáng Xưa IV

Kích thước:80cm x 100cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Tranh Nghệ Thuật

Dáng Xưa V

Kích thước:60cm x 60cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Tranh Sơn Mài

Dáng Xưa VI

Kích thước:60cm x 60cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Tranh Nghệ Thuật

Dáng Xưa VII

Kích thước:60cm x 60cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Tranh Sơn Mài

Dáng Xưa VIII

Kích thước:80cm x 80cm
Chất liệu: Sơn mài trên gỗ

Tranh Sơn Mài

Dáng Xưa IX

Kích thước:80cm x 80cm
Chất liệu: Sơn mài trên gỗ

Tranh Sơn Mài

Dáng Xưa X

Kích thước:80cm x 80cm
Chất liệu: Sơn mài trên gỗ

Bộ Sưu Tầm Tranh Đặc Biệt “Phố Cổ” Của Họa Sĩ Phạm Hoàng Minh

Tranh Nghệ Thuật

Phố Hàng Mã II

Kích thước:120cm x 150cm
Chất Liệu: Acrylic trên toan

Tranh Nghệ Thuật

Phố Vào Thu

Kích thước:80cm x 120cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tranh Nghệ Thuật

Phố Mưa

Kích thước:75cm x 135cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tranh Nghệ Thuật

Dáng Xuân

Kích thước:80cm x 120cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tranh Nghệ Thuật

Phố Xuân

Kích thước:105cm x 65cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tranh Nghệ Thuật

Phố Chợ Mùa Thu

Kích thước:105cm x 65cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tranh Nghệ Thuật

Phố Chợ Đầu Đông

Kích thước:105cm x 65cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tranh Nghệ Thuật

Chợ Xuân Hàng Lược

Kích thước:65cm x 105cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tranh Nghệ Thuật

Góc Phố Nhỏ

Kích thước:50cm x 40cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tranh Nghệ Thuật

Phố Cổ Hà Nội

Kích thước:80cm x 70cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tranh Treo Phòng Khách

Ký Ức

Kích thước:100cm x 90cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tranh Nghệ Thuật

Phố Sau Mưa

Kích thước:120cm x 80cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tranh Acrylic Trên Toan

Nhà Phố

Kích thước:110cm x 100cm
Chất Liệu: Acrylic trên toan

Tranh Treo Văn Phòng

Phố Lên Đèn

Kích thước:110cm x 100cm
Chất Liệu: Acrylic trên toan
Kích thước:110cm x 100cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tranh Treo Văn Phòng

Độc Đáo Hà Nội

Kích thước:110cm x 100cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tranh Treo Văn Phòng

Phố Hàng Vải

Kích thước:110cm x 100cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tranh Treo Văn Phòng

Phong Cảnh Mùa Đông

Kích thước:110cm x 100cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tranh Treo Văn Phòng

Hà Nội Giờ Cao Điểm III

Kích thước:110cm x 100cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tranh Treo Văn Phòng

Hà Nội Ngày Cuối Tuần

Kích thước:110cm x 100cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tranh Treo Văn Phòng

Hà Nội Ngày Đông

Kích thước:110cm x 100cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tranh Treo Văn Phòng

Phố Lò Sũ II

Kích thước:110cm x 100cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích thước:110cm x 100cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tranh Sơn Dầu

Phố Lò Sũ

Kích thước:110cm x 100cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tranh Sơn Dầu

Chợ Xuân

Kích thước:110cm x 100cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tranh Sơn Dầu

Chợ Tết

Kích thước:110cm x 100cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tranh Nghệ Thuật

Nét Cổ Kính Hà Nội

Kích thước:110cm x 100cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tranh Treo Văn Phòng

Góc Phố Hà Nội III

Kích thước:140cm x 160cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tranh Sơn Dầu

Con Ngõ

Kích thước:100cm x 110cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tranh Treo Văn Phòng

Ngõ Hẻm

Kích thước:100cm x 110cm
Chất Liệu: Acrylic trên toan

Tranh Acrylic Trên Toan

Kiến Trúc Hà Nội

Kích thước:135cm x 76cm
Chất Liệu: Acrylic trên toan

Tranh Acrylic Trên Toan

Phố Phường Huyên Náo

Kích thước:160cm x 110cm
Chất Liệu: Acrylic trên toan
Kích thước:160cm x 140cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tranh Treo Văn Phòng

Rêu Phong

Kích thước:170cm x 155cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tranh Treo Văn Phòng

Cổ Kính

Kích thước:170cm x 155cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tranh Sơn Dầu

Trừu Tượng

Kích thước:109cm x 39cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tranh Treo Văn Phòng

Những Cô Gái Người H’Mong

Kích thước:120cm x 90cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tranh Treo Văn Phòng

Tân Xuân

Kích thước:140cm x 70cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tranh Treo Văn Phòng

Hà Nội Phố II

Kích thước:110cm x 100cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tranh Nghệ Thuật

Chiều Chủ Nhật

Kích thước:120cm x 80cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tranh Nghệ Thuật

An Lành

Kích thước:150cm x 120cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tranh Nghệ Thuật

Phố Hàng Đường II

Kích thước:50cm x 40cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tranh Nghệ Thuật

Ngõ Hội Vũ

Kích thước:70cm x 50cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tranh Nghệ Thuật

Góc Phố Hàng Đường II

Kích thước:60cm x 60cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tranh Nghệ Thuật

Phố Cầu Gỗ

Kích thước:150cm x 120cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tranh Treo Văn Phòng

Phố Phường Hà Nội

Kích thước:110cm x 100cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tranh Nghệ Thuật

Phố Cổ Hàng Đường

Kích thước:80cm x 60cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tranh Nghệ Thuật

Góc Phố Hàng Bông

Kích thước:100cm x 100cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tranh Nghệ Thuật

Chuyến Tàu Mùa Xuân

Kích thước:180cm x 90cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tranh Treo Văn Phòng

Phố Hàng Cá

Kích thước:110cm x 100cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tranh Acrylic Trên Toan

Hà Nội Xưa và Nay

Kích thước:120cm x 150cm
Chất Liệu: Acrylic trên toan
Kích thước:90cm x 120cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tranh Treo Văn Phòng

Chợ Trên Phố Cổ

Kích thước:90cm x 180cm
Chất Liệu: Acrylic trên toan

Tranh Treo Văn Phòng

Góc Phố Hà Nội 4

Kích thước:160cm x 140cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tranh Treo Văn Phòng

Chợ Trên Phố 2

Kích thước:140cm x 160cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tranh Treo Văn Phòng

Phố Nguyễn Văn Tố

Kích thước:100cm x 110cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tranh Acrylic Trên Toan

Góc Phố Hàng Đường I

Kích thước:100cm x 110cm
Chất Liệu: Acrylic trên toan

Tranh Acrylic Trên Toan

Chợ Phố

Kích thước:110cm x 100cm
Chất Liệu: Acrylic trên toan

Tranh Nghệ Thuật

Bến Đợi

Kích thước:50cm x 33cm
Tranh in bản quyền

Tranh Treo Văn Phòng

Bếp Lửa Đêm Đông

Kích thước:35cm x 23cm
Tranh in bản quyền

Tranh Nghệ Thuật

Mùa Hoa

Kích thước:40cm x 25cm
Tranh in bản quyền

Tranh Treo Văn Phòng

Phố Về Đêm 2

Kích thước:140cm x 160cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tranh Treo Văn Phòng

Hà Nội Giờ Cao Điểm

Kích thước:

Tranh Treo Văn Phòng

Chợ Trên Phố

Kích thước:140cm x 160cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tranh Treo Sảnh

Bến Xe Hà Nội

Kích thước:110cm x 160cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tranh Treo Sảnh

Góc Phố Hà Nội

Kích thước:110cm x 100cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tranh Treo Văn Phòng

Phố Về Đêm

Kích thước:140cm x 70cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tranh Treo Văn Phòng

Ánh Sáng

Kích thước:140cm x 160cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tranh Treo Sảnh

Góc Phố Hà Nội 2

Kích thước:140cm x 160cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tranh Treo Văn Phòng

Cô Gái H’Mông

Kích thước:50cm x 150cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tranh Acrylic Trên Toan

Nắng Hạ

Kích thước:80cm x 60cm
Chất Liệu: Acrylic trên toan

Tranh Treo Văn Phòng

Trung Thu

Kích thước:110cm x 100cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tranh Treo Văn Phòng

Chờ Tàu

Kích thước:100cm x 110cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tranh Treo Văn Phòng

Phố Hàng Đường I

Kích thước:100cm x 110cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tranh Treo Văn Phòng

Chợ Thanh Hà

Kích thước:100cm x 110cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tranh Treo Văn Phòng

Người Bán Bóng Bay

Kích thước:100cm x 110cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tranh Treo Văn Phòng

Xuân về trên Phố

Kích thước:100cm x 110cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích thước:220cm x 165cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tranh Treo Văn Phòng

Chiều Hà Nội

Kích thước:100cm x 110cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tranh Nghệ Thuật

Ánh Sáng 02

Kích thước:140cm x 70cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tranh Treo Văn Phòng

Mùa Xuân Hà Nội

Kích thước:140cm x 160cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tranh Treo Văn Phòng

Phố Hàng Bông

Kích thước:100cm x 110cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tranh Treo Văn Phòng

Khi Trời Sáng

Kích thước:60cm x 80cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tranh Treo Văn Phòng

Phiên Chợ Sớm

Kích thước:100cm x 110cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tranh Sơn Dầu

Sau Cơn Mưa

Kích thước:100cm x 110cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tranh Sơn Dầu

Chợ Xuân

Kích thước:100cm x 110cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tranh Sơn Dầu

Phố Hoa

Kích thước:100cm x 110cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích thước:100cm x 110cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích thước:100cm x 110cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tranh Sơn Dầu

Chiều Thu

Kích thước:100cm x 110cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tranh Treo Văn Phòng

Lối Nhỏ

Kích thước:110cm x 100cm
Chất Liệu: Acrylic trên toan

Tranh Treo Văn Phòng

Phố Hàng Mã

Kích thước:110cm x 100cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tranh Treo Văn Phòng

Bẽn Lẽn

Kích thước:48cm x 32cm
Tranh in bản quyền

Tranh Nghệ Thuật

Hà Nội Sau Mưa

Kích thước:45cm x 40cm
Chất Liệu: Tranh in bản quyền

Tranh Nghệ Thuật

Giờ Tan Tầm

Kích thước:30cm x 35cm
Tranh in bản quyền

Tranh Treo Chung Cư

Nét Duyên

Kích thước:25cm x 27cm
Tranh in bản quyền

Tranh Nghệ Thuật

Trung Thu

Kích thước:25cm x 27cm
Tranh in bản quyền

Tranh Nghệ Thuật

Chợ Xuân

Kích thước:45cm x 40cm
Tranh in bản quyền

Tranh Nghệ Thuật

Nắng Ban Mai

Kích thước:42cm x 28cm
Tranh in bản quyền

Tranh Treo Chung Cư

Đôi Mắt

Kích thước:42cm x 28cm
Tranh in bản quyền

Bộ Sưu Tầm Tranh Đặc Biệt “Chuyện Đời” Của Họa Sĩ Lương Trung

Tranh Treo Văn Phòng

Bữa Vội

Kích thước:120cm x 160cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tranh Treo Văn Phòng

Tiệc Cưới

Kích thước:120cm x 90cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tranh Treo Văn Phòng

Trên Vỉa Hè

Kích thước:160cm x 120cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tranh Treo Văn Phòng

Sân Chơi

Kích thước:120cm x 160cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tranh Treo Sảnh

Dân Chơi

Kích thước:160cm x 120cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tranh Nghệ Thuật

Góc Khuất

Kích thước:120cm x 160cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tranh Treo Sảnh

Giao Thông I

Kích thước:120cm x 160cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tranh Treo Sảnh

Thói Đời

Kích thước:120cm x 160cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tranh Treo Văn Phòng

Những Mảnh Đời IV

Kích thước:120cm x 160cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tranh Treo Sảnh

Giao Thông II

Kích thước:120cm x 160cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tranh Treo Văn Phòng

Cái Gì Đây?

Kích thước:120cm x 160cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tranh Treo Văn Phòng

Sành Điệu

Kích thước:120cm x 160cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tranh Treo Sảnh

Điểm Dừng Xe Buýt

Kích thước:120cm x 160cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan