Bộ Sưu Tầm Tranh Đặc Biệt “Mầm Sống” Của Họa Sĩ Trần Dân

Tranh Nghệ Thuật

Thành Phố Đêm Mộng Du

Kích thước:120cm x 70cm
Chất Liệu: Sơn mài trên toan

Tranh Nghệ Thuật

Những Chiếc Mặt Nạ

Kích thước:120cm x 70cm
Chất Liệu: Sơn mài trên toan

Tranh Nghệ Thuật

Linh Hồn Bất Tử

Kích thước:80cm x 100cm
Chất Liệu: Sơn mài trên toan

Tranh Nghệ Thuật

Tĩnh Vật qua Ô Cửa

Kích thước:90cm x 70cm
Chất Liệu: Sơn mài trên toan

Bộ Sưu Tầm Tranh Đặc Biệt “Sen” Của Họa Sĩ Trần Thiệu Nam

Tranh Hoa Sen

Sen I

Kích thước:80cm x 60cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Tranh Hoa Sen

Sen II

Kích thước:62cm x 110cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Tranh Hoa Sen

Sen III

Kích thước:60cm x 60cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Tranh Hoa Sen

Sen IV

Kích thước:60cm x 60cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Tranh Hoa Sen

Sen V

Kích thước:80cm x 60cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Tranh Hoa Sen

Sen VI

Kích thước:100cm x 100cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Bộ Sưu Tầm Tranh Đặc Biệt “Chân Dung Miền Biên Giới” Của Họa Sĩ Mai Huy Dũng

Tranh Acrylic Trên Toan

Ngựa Hoang

Kích thước:105cm x 80cm
Chất Liệu: Acrylic trên toan

Tranh Acrylic Trên Toan

Chân Dung 03

Kích thước:150cm x 150cm
Chất Liệu: Acrylic trên toan

Tranh Acrylic Trên Toan

Chân Dung 06

Kích thước:110cm x 160cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tranh Chân Dung

Chân Dung 21

Kích thước:110cm x 160cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tranh Khỏa Thân

Khỏa Thân 14

Kích thước:110cm x 160cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tranh Khỏa Thân

Khỏa Thân 12

Kích thước:110cm x 160cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tranh Chân Dung

Chân Dung 09

Kích thước:110cm x 160cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tranh Chân Dung

Chân Dung 10

Kích thước:160cm x 110cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tranh Chân Dung

Chân Dung 16

Kích thước:150cm x 150cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tranh Chân Dung

Chân Dung 17

Kích thước:160cm x 110cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tranh Khỏa Thân

Khỏa Thân 20

Kích thước:100cm x 120cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tranh Khỏa Thân

Khỏa Thân 37

Kích thước:100cm x 120cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tranh Chân Dung

Chân Dung 23

Kích thước:110cm x 160cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tranh Chân Dung

Chân Dung 27

Kích thước:110cm x 160cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tranh Chân Dung

Chân Dung 30

Kích thước:110cm x 160cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tranh Chân Dung

Chân Dung 32

Kích thước:110cm x 160cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tranh Chân Dung

Chân Dung 33

Kích thước:110cm x 160cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tranh Chân Dung

Chân Dung 34

Kích thước:110cm x 160cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tranh Chân Dung

Chân Dung 35

Kích thước:110cm x 160cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tranh Chân Dung

Chân Dung 37

Kích thước:110cm x 160cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tranh Chân Dung

Chân Dung 07

Kích thước:110cm x 160cm
Chất Liệu: Acrylic trên toan

Tranh Acrylic Trên Toan

Chân Dung 05

Kích thước:150cm x 150cm
Chất Liệu: Acrylic trên toan

Tranh Acrylic Trên Toan

Chân Dung 04

Kích thước:150cm x 150cm
Chất Liệu: Acrylic trên toan

Tranh Khỏa Thân

Khỏa Thân 23

Kích thước:75cm x 150cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tranh Khỏa Thân

Khỏa Thân 1

Kích thước:110cm x 160cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tranh Chân Dung

Chân Dung 29

Kích thước:110cm x 160cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tranh Chân Dung

Chân Dung 31

Kích thước:110cm x 160cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tranh Nghệ Thuật

Khỏa Thân

Kích thước:110cm x 160cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tranh Khỏa Thân

Khỏa Thân 15

Kích thước:75cm x 150cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tranh Chân Dung

Chân Dung 36

Kích thước:110cm x 160cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tranh Chân Dung

Chân Dung 20

Kích thước:110cm x 160cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tranh Chân Dung

Chân Dung 22

Kích thước:110cm x 160cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tranh Chân Dung

Chân Dung 12

Kích thước:110cm x 160cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tranh Chân Dung

Chân Dung 24

Kích thước:150cm x 150cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tranh Chân Dung

Chân Dung 18

Kích thước:110cm x 160cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tranh Chân Dung

Chân Dung 26

Kích thước:110cm x 160cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tranh Chân Dung

Chân Dung 14

Kích thước:110cm x 160cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tranh Chân Dung

Chân Dung 13

Kích thước:110cm x 160cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tranh Chân Dung

Chân Dung 11

Kích thước:110cm x 160cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tranh Chân Dung

Chân Dung 19

Kích thước:150cm x 150cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tranh Chân Dung

Chân Dung 25

Kích thước:110cm x 160cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tranh Chân Dung

Chân Dung 15

Kích thước:110cm x 160cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tranh Chân Dung

Chân Dung 08

Kích thước:110cm x 160cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Bộ Sưu Tầm Tranh Đặc Biệt “Nàng Sen” Của Họa Sĩ Phan Niệm

Tranh Khỏa Thân

Nàng Sen

Kích thước:60cm x 80cm
Chất liệu: Màu nước trên lụa

Tranh Khỏa Thân

Nàng Sen 2

Kích thước:60cm x 80cm
Chất liệu: Màu nước trên lụa

Tranh Khỏa Thân

Nàng Sen 3

Kích thước:60cm x 80cm
Chất liệu: Màu nước trên lụa

Tranh Khỏa Thân

Nàng Sen 4

Kích thước:60cm x 80cm
Chất liệu: Màu nước trên lụa

Tranh Khỏa Thân

Nàng Sen 5

Kích thước:60cm x 80cm
Chất liệu: Màu nước trên lụa

Tranh Khỏa Thân

Nàng Sen 6

Kích thước:60cm x 80cm
Chất liệu: Màu nước trên lụa

Tranh Khỏa Thân

Nàng Sen 7

Kích thước:60cm x 80cm
Chất liệu: Màu nước trên lụa

Tranh Khỏa Thân

Nàng Sen 8

Kích thước:60cm x 80cm
Chất liệu: Màu nước trên lụa

Bộ Sưu Tầm Tranh Đặc Biệt “Dáng Xưa” Của Họa Sĩ Nguyễn Đức Huy

Tranh Nghệ Thuật

Dáng Xưa I

Kích thước:80cm x 120cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Tranh Nghệ Thuật

Dáng Xưa II

Kích thước:80cm x 120cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Tranh Nghệ Thuật

Dáng Xưa III

Kích thước:60cm x 60cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Tranh Nghệ Thuật

Dáng Xưa IV

Kích thước:80cm x 100cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Tranh Nghệ Thuật

Dáng Xưa V

Kích thước:60cm x 60cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Tranh Nghệ Thuật

Dáng Xưa VI

Kích thước:60cm x 60cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Tranh Nghệ Thuật

Dáng Xưa VII

Kích thước:60cm x 60cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Tranh Nghệ Thuật

Dáng Xưa VIII

Kích thước:80cm x 80cm
Chất liệu: Sơn mài trên gỗ

Tranh Nghệ Thuật

Dáng Xưa IX

Kích thước:80cm x 80cm
Chất liệu: Sơn mài trên gỗ

Tranh Nghệ Thuật

Dáng Xưa X

Kích thước:80cm x 80cm
Chất liệu: Sơn mài trên gỗ

Bộ Sưu Tầm Tranh Đặc Biệt “Phố Cổ” Của Họa Sĩ Phạm Hoàng Minh

Tranh Acrylic Trên Toan

Nhà Phố

Kích thước:110cm x 100cm
Chất Liệu: Acrylic trên toan

Tranh Acrylic Trên Toan

Phố Lên Đèn

Kích thước:110cm x 100cm
Chất Liệu: Acrylic trên toan

Tranh Nghệ Thuật

Phố Hàng Mã

Kích thước:110cm x 100cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tranh Nghệ Thuật

Phố Cổ Hà Nội

Kích thước:80cm x 70cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tranh Nghệ Thuật

Phố Cổ Hàng Đường

Kích thước:80cm x 60cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tranh Acrylic Trên Toan

Phố Phường Huyên Náo

Kích thước:160cm x 110cm
Chất Liệu: Acrylic trên toan

Tranh Nghệ Thuật

Trừu Tượng

Kích thước:109cm x 39cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tranh Nghệ Thuật

Góc Phố Cổ Hà Nội

Kích thước:160cm x 140cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tranh Nghệ Thuật

Góc Phố Tạ Hiện

Kích thước:110cm x 100cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tranh Nghệ Thuật

Độc Đáo Hà Nội

Kích thước:110cm x 100cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tranh Nghệ Thuật

Phố Hàng Vải

Kích thước:110cm x 100cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tranh Nghệ Thuật

Rêu Phong

Kích thước:170cm x 155cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tranh Nghệ Thuật

Cổ Kính

Kích thước:170cm x 155cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tranh Nghệ Thuật

Phong Cảnh Mùa Đông

Kích thước:110cm x 100cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tranh Nghệ Thuật

Hà Nội Giờ Cao Điểm III

Kích thước:110cm x 100cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tranh Nghệ Thuật

Hà Nội Ngày Cuối Tuần

Kích thước:110cm x 100cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tranh Nghệ Thuật

Hà Nội Ngày Đông

Kích thước:110cm x 100cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tranh Nghệ Thuật

Hà Nội Phố II

Kích thước:110cm x 100cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tranh Nghệ Thuật

Phố Phường Hà Nội

Kích thước:110cm x 100cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tranh Nghệ Thuật

Sang Xuân

Kích thước:140cm x 70cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tranh Nghệ Thuật

Phố Lò Sũ II

Kích thước:110cm x 100cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tranh Nghệ Thuật

Con Ngõ

Kích thước:100cm x 110cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tranh Nghệ Thuật

Hà Nội Giờ Cao Điểm IV

Kích thước:110cm x 100cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tranh Nghệ Thuật

Phố Lò Sũ

Kích thước:110cm x 100cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tranh Nghệ Thuật

Chợ Xuân

Kích thước:110cm x 100cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tranh Nghệ Thuật

Chợ Tết

Kích thước:110cm x 100cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tranh Acrylic Trên Toan

Ngõ Hẻm

Kích thước:100cm x 110cm
Chất Liệu: Acrylic trên toan

Tranh Bán Trừu Tượng

Nét Cổ Kính Hà Nội

Kích thước:110cm x 100cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tranh Nghệ Thuật

Nhà Phố

Kích thước:100cm x 90cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tranh Nghệ Thuật

Góc Phố Hà Nội 3

Kích thước:110cm x 100cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích thước:120cm x 90cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tranh Acrylic Trên Toan

Kiến Trúc Hà Nội

Kích thước:135cm x 76cm
Chất Liệu: Acrylic trên toan

Tranh Acrylic Trên Toan

Chợ Trên Phố Cổ

Kích thước:90cm x 180cm
Chất Liệu: Acrylic trên toan

Tranh Nghệ Thuật

Chợ Trên Phố 2

Kích thước:140cm x 160cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tranh Acrylic Trên Toan

Góc Phố Hàng Đường

Kích thước:100cm x 110cm
Chất Liệu: Acrylic trên toan

Tranh Nghệ Thuật

Phố Về Đêm 2

Kích thước:140cm x 160cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tranh Nghệ Thuật

Chợ Trên Phố

Kích thước:140cm x 160cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tranh Nghệ Thuật

Bến Xe Hà Nội

Kích thước:110cm x 160cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tranh Nghệ Thuật

Ánh Sáng

Kích thước:140cm x 160cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tranh Nghệ Thuật

Cô Gái H’Mông

Kích thước:50cm x 150cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tranh Nghệ Thuật

Trung Thu

Kích thước:110cm x 100cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tranh Nghệ Thuật

Chờ Tàu

Kích thước:100cm x 110cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tranh Nghệ Thuật

Phố Hàng Đường

Kích thước:100cm x 110cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tranh Nghệ Thuật

Chợ Thanh Hà

Kích thước:100cm x 110cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tranh Nghệ Thuật

Người Bán Bóng Bay

Kích thước:100cm x 110cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tranh Nghệ Thuật

Xuân về trên Phố

Kích thước:100cm x 110cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tranh Nghệ Thuật

Ánh Sáng 02

Kích thước:140cm x 70cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tranh Nghệ Thuật

Mùa Xuân Hà Nội

Kích thước:140cm x 160cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tranh Nghệ Thuật

Phố Hàng Bông

Kích thước:100cm x 110cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tranh Nghệ Thuật

Khi Trời Sáng

Kích thước:60cm x 80cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tranh Nghệ Thuật

Phiên Chợ Sớm

Kích thước:100cm x 110cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tranh Nghệ Thuật

Sau Cơn Mưa

Kích thước:100cm x 110cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tranh Nghệ Thuật

Chợ Xuân

Kích thước:100cm x 110cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tranh Nghệ Thuật

Hà Nội Mùa Thu Về II

Kích thước:100cm x 110cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tranh Nghệ Thuật

Chiều Thu

Kích thước:100cm x 110cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tranh Acrylic Trên Toan

Lối Nhỏ

Kích thước:110cm x 100cm
Chất Liệu: Acrylic trên toan

Tranh Nghệ Thuật

Phố Hàng Cá

Kích thước:110cm x 100cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tranh Acrylic Trên Toan

Hà Nội Xưa và Nay

Kích thước:120cm x 150cm
Chất Liệu: Acrylic trên toan
Kích thước:90cm x 120cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tranh Nghệ Thuật

Góc Phố Hà Nội 4

Kích thước:160cm x 140cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tranh Nghệ Thuật

Phố Nguyễn Văn Tố

Kích thước:100cm x 110cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tranh Acrylic Trên Toan

Chợ Phố

Kích thước:110cm x 100cm
Chất Liệu: Acrylic trên toan

Tranh Nghệ Thuật

Bến Đợi

Kích thước:50cm x 33cm
Tranh in bản quyền

Tranh Treo Văn Phòng

Bếp Lửa Đêm Đông

Kích thước:35cm x 23cm
Tranh in bản quyền

Tranh Nghệ Thuật

Mùa Hoa

Kích thước:40cm x 25cm
Tranh in bản quyền

Tranh Nghệ Thuật

Góc Phố Hà Nội

Kích thước:110cm x 100cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tranh Nghệ Thuật

Phố Về Đêm

Kích thước:140cm x 70cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tranh Nghệ Thuật

Góc Phố Hà Nội 2

Kích thước:140cm x 160cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tranh Acrylic Trên Toan

Nắng Hạ

Kích thước:80cm x 60cm
Chất Liệu: Acrylic trên toan
Kích thước:220cm x 165cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tranh Nghệ Thuật

Chiều Hà Nội

Kích thước:100cm x 110cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tranh Nghệ Thuật

Phố Hoa

Kích thước:100cm x 110cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích thước:100cm x 110cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tranh Treo Văn Phòng

Bẽn Lẽn

Kích thước:48cm x 32cm
Tranh in bản quyền

Tranh Nghệ Thuật

Hà Nội Sau Mưa

Kích thước:45cm x 40cm
Chất Liệu: Tranh in bản quyền

Tranh Nghệ Thuật

Giờ Tan Tầm

Kích thước:30cm x 35cm
Tranh in bản quyền

Tranh Treo Chung Cư

Nét Duyên

Kích thước:25cm x 27cm
Tranh in bản quyền

Tranh Nghệ Thuật

Trung Thu

Kích thước:25cm x 27cm
Tranh in bản quyền

Tranh Nghệ Thuật

Chợ Xuân

Kích thước:45cm x 40cm
Tranh in bản quyền

Tranh Nghệ Thuật

Nắng Ban Mai

Kích thước:42cm x 28cm
Tranh in bản quyền

Tranh Treo Chung Cư

Đôi Mắt

Kích thước:42cm x 28cm
Tranh in bản quyền

Tranh Acrylic Trên Toan

Hoàng Hôn Nơi Góc Phố

Kích thước:100cm x 110cm
Chất Liệu: Acrylic trên toan

Tranh Acrylic Trên Toan

Nơi Góc Phố

Kích thước:140cm x 160cm
Chất Liệu: Acrylic trên toan

Tranh Acrylic Trên Toan

Ngày Nắng

Kích thước:100cm x 110cm
Chất Liệu: Acrylic trên toan

Tranh Acrylic Trên Toan

Hà Nội Cổ Kính

Kích thước:100cm x 110cm
Chất Liệu: Acrylic trên toan

Tranh Acrylic Trên Toan

Góc Nhỏ Ngày Nắng

Kích thước:100cm x 110cm
Chất Liệu: Acrylic trên toan

Tranh Acrylic Trên Toan

Tan Tầm

Kích thước:100cm x 110cm
Chất Liệu: Acrylic trên toan

Tranh Acrylic Trên Toan

Phố Cổ Hàng Gai

Kích thước:100cm x 110cm
Chất Liệu: Acrylic trên toan

Tranh Nghệ Thuật

Đầu Thu

Kích thước:100cm x 110cm
Chất Liệu: Acrylic trên toan

Bộ Sưu Tầm Tranh Đặc Biệt “Chuyện Đời” Của Họa Sĩ Lương Trung

Tranh Nghệ Thuật

Bữa Vội

Kích thước:120cm x 160cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tranh Nghệ Thuật

Tiệc Cưới

Kích thước:120cm x 90cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tranh Nghệ Thuật

Trên Vỉa Hè

Kích thước:160cm x 120cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tranh Nghệ Thuật

Sân Chơi

Kích thước:120cm x 160cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tranh Nghệ Thuật

Dân Chơi

Kích thước:160cm x 120cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tranh Nghệ Thuật

Góc Khuất

Kích thước:120cm x 160cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tranh Nghệ Thuật

Giao Thông I

Kích thước:120cm x 160cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tranh Nghệ Thuật

Thói Đời

Kích thước:120cm x 160cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tranh Nghệ Thuật

Những Mảnh Đời IV

Kích thước:120cm x 160cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tranh Nghệ Thuật

Giao Thông II

Kích thước:120cm x 160cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tranh Nghệ Thuật

Cái Gì Đây?

Kích thước:120cm x 160cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tranh Nghệ Thuật

Sành Điệu

Kích thước:120cm x 160cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tranh Nghệ Thuật

Điểm Dừng Xe Buýt

Kích thước:120cm x 160cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tranh Nghệ Thuật

Tám Chuyện

Kích thước:120cm x 160cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tranh Nghệ Thuật

Chiếu Hoa

Kích thước:120cm x 160cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tranh Nghệ Thuật

Đợi Khách

Kích thước:120cm x 160cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tranh Nghệ Thuật

Mảnh Đời

Kích thước:120cm x 160cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tranh Nghệ Thuật

Cạn Ly

Kích thước:120cm x 160cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tranh Nghệ Thuật

Hiên Nhà

Kích thước:120cm x 160cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tranh Nghệ Thuật

Những Mảnh Đời II

Kích thước:120cm x 160cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tranh Nghệ Thuật

Những Mảnh Đời I

Kích thước:120cm x 160cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tranh Nghệ Thuật

Kỳ Lạ

Kích thước:120cm x 160cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tranh Nghệ Thuật

Vô Lo

Kích thước:120cm x 160cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tranh Nghệ Thuật

Xuống Phố

Kích thước:120cm x 160cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tranh Nghệ Thuật

Những Mảnh Đời III

Kích thước:90cm x 120cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Bộ Sưu Tầm Điêu Khắc Đặc Biệt “Không Nghĩ” Của Họa Sĩ Bùi Đức

Tác Phẩm Phù Điêu - Điêu Khắc

Chân Dung Nhà Điêu Khắc Phạm Văn Hạng

Kích thước:25cm x 30cm
Chất liệu: Phù điêu trên gỗ

Tác Phẩm Phù Điêu - Điêu Khắc

Phù Điêu Chân Dung 74

Kích thước:45cm x 95cm
Chất liệu: Phù điêu trên gỗ

Tác Phẩm Phù Điêu - Điêu Khắc

Phù Điêu Chân Dung 63

Kích thước:25cm x 110cm
Chất liệu: Phù điêu trên gỗ

Tác Phẩm Phù Điêu - Điêu Khắc

Phù Điêu Chân Dung 61

Kích thước:35cm x 180cm
Chất liệu: Phù điêu trên gỗ

Tác Phẩm Phù Điêu - Điêu Khắc

Phù Điêu Chân Dung 59

Kích thước:40cm x 80cm
Chất liệu: Phù điêu trên gỗ

Tác Phẩm Phù Điêu - Điêu Khắc

Phù Điêu Chân Dung 58

Kích thước:62cm x 80cm
Chất liệu: Phù điêu trên gỗ

Tác Phẩm Phù Điêu - Điêu Khắc

Phù Điêu Chân Dung 57

Kích thước:60cm x 60cm
Chất liệu: Phù điêu trên gỗ

Tác Phẩm Phù Điêu - Điêu Khắc

Phù Điêu Chân Dung 56

Kích thước:48cm x 77cm
Chất liệu: Phù điêu trên gỗ

Tác Phẩm Phù Điêu - Điêu Khắc

Phù Điêu Chân Dung 55

Kích thước:37cm x 90cm
Chất liệu: Phù điêu trên gỗ

Tác Phẩm Phù Điêu - Điêu Khắc

Phù Điêu Chân Dung 54

Kích thước:48cm x 70cm
Chất liệu: Phù điêu trên gỗ

Tác Phẩm Phù Điêu - Điêu Khắc

Phù Điêu Chân Dung 53

Kích thước:46cm x 90cm
Chất liệu: Phù điêu trên gỗ

Tác Phẩm Phù Điêu - Điêu Khắc

Phù Điêu Chân Dung 52

Kích thước:60cm x 85cm
Chất liệu: Phù điêu trên gỗ

Tác Phẩm Phù Điêu - Điêu Khắc

Phù Điêu Chân Dung 51

Kích thước:40cm x 80cm
Chất liệu: Phù điêu trên gỗ

Tác Phẩm Phù Điêu - Điêu Khắc

Phù Điêu Chân Dung 50

Kích thước:63cm x 73cm
Chất liệu: Phù điêu trên gỗ

Tác Phẩm Phù Điêu - Điêu Khắc

Phù Điêu Chân Dung 49

Kích thước:70cm x 80cm
Chất liệu: Phù điêu trên gỗ

Tác Phẩm Phù Điêu - Điêu Khắc

Phù Điêu Chân Dung 48

Kích thước:63cm x 73cm
Chất liệu: Phù điêu trên gỗ

Tác Phẩm Phù Điêu - Điêu Khắc

Phù Điêu Chân Dung 47

Kích thước:60cm x 80cm
Chất liệu: Phù điêu trên gỗ

Tác Phẩm Phù Điêu - Điêu Khắc

Phù Điêu Chân Dung 46

Kích thước:92cm x 98cm
Chất liệu: Phù điêu trên gỗ

Tác Phẩm Phù Điêu - Điêu Khắc

Phù Điêu Chân Dung 45

Kích thước:80cm x 90cm
Chất liệu: Phù điêu trên gỗ

Tác Phẩm Phù Điêu - Điêu Khắc

Phù Điêu Chân Dung 44

Kích thước:60cm x 73cm
Chất liệu: Phù điêu trên gỗ

Tác Phẩm Phù Điêu - Điêu Khắc

Phù Điêu Chân Dung 43

Kích thước:71cm x 78cm
Chất liệu: Phù điêu trên gỗ

Tác Phẩm Phù Điêu - Điêu Khắc

Phù Điêu Chân Dung 41

Kích thước:62cm x 72cm
Chất liệu: Phù điêu trên gỗ

Tác Phẩm Phù Điêu - Điêu Khắc

Phù Điêu Chân Dung 40

Kích thước:54cm x 85cm
Chất liệu: Phù điêu trên gỗ

Tác Phẩm Phù Điêu - Điêu Khắc

Phù Điêu Chân Dung 38

Kích thước:58cm x 80cm
Chất liệu: Phù điêu trên gỗ

Tác Phẩm Phù Điêu - Điêu Khắc

Phù Điêu Chân Dung 36

Kích thước:86cm x 100cm
Chất liệu: Phù điêu trên gỗ

Tác Phẩm Phù Điêu - Điêu Khắc

Phù Điêu Chân Dung 35

Kích thước:84cm x 100cm
Chất liệu: Phù điêu trên gỗ

Tác Phẩm Phù Điêu - Điêu Khắc

Phù Điêu Chân Dung 33

Kích thước:70cm x 80cm
Chất liệu: Phù điêu trên gỗ

Tác Phẩm Phù Điêu - Điêu Khắc

Phù Điêu Chân Dung 32

Kích thước:75cm x 75cm
Chất liệu: Phù điêu trên gỗ

Tác Phẩm Phù Điêu - Điêu Khắc

Phù Điêu Chân Dung 31

Kích thước:75cm x 75cm
Chất liệu: Phù điêu trên gỗ

Tác Phẩm Phù Điêu - Điêu Khắc

Phù Điêu Chân Dung 29

Kích thước:56cm x 100cm
Chất liệu: Phù điêu trên gỗ

Tác Phẩm Phù Điêu - Điêu Khắc

Phù Điêu Chân Dung 28

Kích thước:65cm x 70cm
Chất liệu: Phù điêu trên gỗ

Tác Phẩm Phù Điêu - Điêu Khắc

Phù Điêu Chân Dung 27

Kích thước:58cm x 63cm
Chất liệu: Phù điêu trên gỗ

Tác Phẩm Phù Điêu - Điêu Khắc

Phù Điêu Chân Dung 26

Kích thước:37cm x 75cm
Chất liệu: Phù điêu trên gỗ

Tác Phẩm Phù Điêu - Điêu Khắc

Phù Điêu Chân Dung 25

Kích thước:80cm x 80cm
Chất liệu: Phù điêu trên gỗ

Tác Phẩm Phù Điêu - Điêu Khắc

Phù Điêu Chân Dung 24

Kích thước:75cm x 78cm
Chất liệu: Phù điêu trên gỗ

Tác Phẩm Phù Điêu - Điêu Khắc

Phù Điêu Chân Dung 23

Kích thước:60cm x 80cm
Chất liệu: Phù điêu trên gỗ

Tác Phẩm Phù Điêu - Điêu Khắc

Phù Điêu Chân Dung 20

Kích thước:57cm x 88cm
Chất liệu: Phù điêu trên gỗ

Tác Phẩm Phù Điêu - Điêu Khắc

Phù Điêu Chân Dung 19

Kích thước:52cm x 85cm
Chất liệu: Phù điêu trên gỗ

Tác Phẩm Phù Điêu - Điêu Khắc

Phù Điêu Chân Dung 18

Kích thước:80cm x 80cm
Chất liệu: Phù điêu trên gỗ

Tác Phẩm Phù Điêu - Điêu Khắc

Phù Điêu Chân Dung 16

Kích thước:75cm x 75cm
Chất liệu: Phù điêu trên gỗ

Tác Phẩm Phù Điêu - Điêu Khắc

Phù Điêu Chân Dung 15

Kích thước:54cm x 70cm
Chất liệu: Phù điêu trên gỗ

Tác Phẩm Phù Điêu - Điêu Khắc

Phù Điêu Chân Dung 14

Kích thước:67cm x 70cm
Chất liệu: Phù điêu trên gỗ

Tác Phẩm Phù Điêu - Điêu Khắc

Phù Điêu Chân Dung 13

Kích thước:52cm x 80cm
Chất liệu: Phù điêu trên gỗ

Tác Phẩm Phù Điêu - Điêu Khắc

Phù Điêu Chân Dung 10

Kích thước:44cm x 80cm
Chất liệu: Phù điêu trên gỗ

Tác Phẩm Phù Điêu - Điêu Khắc

Phù Điêu Chân Dung 07

Kích thước:52cm x 80cm
Chất liệu: Phù điêu trên gỗ

Tác Phẩm Phù Điêu - Điêu Khắc

Phù Điêu Chân Dung 06

Kích thước:70cm x 80cm
Chất liệu: Phù điêu trên gỗ

Tác Phẩm Phù Điêu - Điêu Khắc

Phù Điêu Chân Dung 05

Kích thước:50cm x 80cm
Chất liệu: Phù điêu trên gỗ

Tác Phẩm Phù Điêu - Điêu Khắc

Phù Điêu Chân Dung 02

Kích thước:65cm x 100cm
Chất liệu: Phù điêu trên gỗ

Tác Phẩm Phù Điêu - Điêu Khắc

Phù Điêu Chân Dung 01

Kích thước:65cm x 90cm
Chất liệu: Phù điêu trên gỗ

Tác Phẩm Phù Điêu - Điêu Khắc

Phù Điêu Chân Dung 39

Kích thước:35cm x 110cm
Chất liệu: Phù điêu trên gỗ

Tác Phẩm Phù Điêu - Điêu Khắc

Phù Điêu Chân Dung 37

Kích thước:62cm x 72cm
Chất liệu: Phù điêu trên gỗ

Tác Phẩm Phù Điêu - Điêu Khắc

Phù Điêu Chân Dung 30

Kích thước:50cm x 100cm
Chất liệu: Phù điêu trên gỗ

Tác Phẩm Phù Điêu - Điêu Khắc

Phù Điêu Chân Dung 17

Kích thước:40cm x 75cm
Chất liệu: Phù điêu trên gỗ

Tác Phẩm Phù Điêu - Điêu Khắc

Phù Điêu Chân Dung 08

Kích thước:65cm x 90cm
Chất liệu: Phù điêu trên gỗ

Tác Phẩm Phù Điêu - Điêu Khắc

Phù Điêu Chân Dung 04

Kích thước:52cm x 75cm
Chất liệu: Phù điêu trên gỗ

Tác Phẩm Phù Điêu - Điêu Khắc

Phù Điêu Chân Dung 03

Kích thước:65cm x 70cm
Chất liệu: Phù điêu trên gỗ

Bộ Sưu Tầm Bàn Nghệ Thuật Đặc Biệt “Độc Bản” Của Nghệ Sĩ Lê Xuân Hưởng