Tranh Lụa Đẹp | Top 10+ Tác Phẩm Tranh Màu Nước Trên Lụa

Tranh Khỏa Thân

Size: 80cm x 150cm
Chất liệu: Màu nước trên lụa

Vũ Khúc Hàn Giang

Tranh Khỏa Thân

Size: 100cm x 80cm
Chất liệu: Màu nước trên lụa

Vũ Khúc Tamia Tatih

Tranh Khỏa Thân

Size: 80cm x 60cm
Chất liệu: Màu nước trên lụa

Nàng Sen VIII

Tranh Lụa

Size: 80cm x 60cm
Chất liệu: Màu nước trên lụa

Nàng Sen VII

Tranh Nghệ Thuật

Size: 80cm x 60cm
Chất liệu: Màu nước trên lụa

Nàng Sen VI

Tranh Lụa

Size: 80cm x 60cm
Chất liệu: Màu nước trên lụa

Nàng Sen V

Tranh Khỏa Thân

Size: 80cm x 60cm
Chất liệu: Màu nước trên lụa

Nàng Sen IV

Tranh Lụa

Size: 80cm x 60cm
Chất liệu: Màu nước trên lụa

Nàng Sen III

Tranh Nghệ Thuật

Size: 80cm x 60cm
Chất liệu: Màu nước trên lụa

Nàng Sen II

Tranh Nghệ Thuật

Size: 80cm x 60cm
Chất liệu: Màu nước trên lụa

Cổ Tích III

Tranh Nghệ Thuật

Size: 80cm x 60cm
Chất liệu: Màu nước trên lụa

Cổ Tích II

Tranh Nghệ Thuật

Size: 80cm x 60cm
Chất liệu: Màu nước trên lụa

Cổ Tích I