Mặc dù số lượng tranh khổng lồ mà người xem đã thấy trong các viện bảo tàng và phòng trưng bày nghệ thuật trên khắp thế giới, nhưng chỉ có một số lượng tương đối nhỏ được công nhận là phổ biến. Vượt thời gian trong vẻ đẹp và sự thực thi của họ, những tác phẩm nghệ thuật này đã vượt qua thời gian và các khái niệm nghệ thuật để tạo ra lịch sử. Những bức tranh nghệ thuật này quen thuộc với mọi người ở mọi lứa tuổi và văn hóa vì là đại diện cho các tác phẩm nghệ thuật vĩ đại nhất từng được tạo ra và sẽ tiếp tục gây tiếng vang trong tâm trí của những người yêu nghệ thuật trong nhiều thế kỷ tới.

Nhóm những người sành nghệ thuật của chúng tôi đã xác định một bộ sưu tập 100 bức tranh nổi tiếng nhất thế giới có tác động và công nhận nghệ thuật tối đa. Danh sách này bao gồm các tác phẩm của rất nhiều nghệ sĩ nổi tiếng hiện đang được lưu giữ trong một số bảo tàng tốt nhất thế giới. Tuy nhiên, thừa nhận rằng đánh giá về nghệ thuật là hoàn toàn chủ quan, có thể hiểu rằng ít người sẽ không đồng ý hoàn toàn với nội dung của danh sách. Hãy yên tâm rằng danh sách 100 kiệt tác hàng đầu chỉ là sự thừa nhận về sự đóng góp to lớn của các nghệ sĩ đã khiến họ trở nên đáng nhớ.

Kiệt Tác Nghệ Thuật Thế Giới - Mona Lisa

Mona Lisa

Kiệt Tác Nghệ Thuật Thế Giới - The Starry Night

The Starry Night

Kiệt Tác Nghệ Thuật Thế Giới - The Scream

The Scream

Kiệt Tác Nghệ Thuật Thế Giới

The Night Watch

Kiệt Tác Nghệ Thuật Thế Giới - The Kiss

The Kiss

Kiệt Tác Nghệ Thuật Thế Giới - The Arnolfini Portrait

The Arnolfini Portrait

Kiệt Tác Nghệ Thuật Thế Giới - The Girl With A Pearl Earring

The Girl With A Pearl Earring

Kiệt Tác Nghệ Thuật Thế Giới - Impression Sunrise

Impression Sunrise

Kiệt Tác Nghệ Thuật Thế Giới - Las Meninas

Las Meninas

Kiệt Tác Nghệ Thuật Thế Giới - The Creation Of Adam

The Creation Of Adam

Kiệt Tác Nghệ Thuật Thế Giới - - Luncheon Of The Boating Party

Luncheon Of The Boating Party

Kiệt Tác Nghệ Thuật Thế Giới - The Grand Odalisque

The Grand Odalisque

Kiệt Tác Nghệ Thuật Thế Giới - The Swing

The Swing

Kiệt Tác Nghệ Thuật Thế Giới - The Liberty Leading The People

The Liberty Leading The People

Kiệt Tác Nghệ Thuật Thế Giới - The Birth Of Venus

The Birth Of Venus

Kiệt Tác Nghệ Thuật Thế Giới - Napoleon Crossing The Alps

Napoleon Crossing The Alps

Kiệt Tác Nghệ Thuật Thế Giới - Musicians

Musicians

Kiệt Tác Nghệ Thuật Thế Giới - American Gothic

American Gothic

Kiệt Tác Nghệ Thuật Thế Giới - Sunday Afternoon On The Island Of La Grenda Jatte

Sunday Afternoon On The Island Of La Grenda Jatte

Kiệt Tác Nghệ Thuật Thế Giới - The Sleeping Gypsy

The Sleeping Gypsy

Kiệt Tác Nghệ Thuật Thế Giới - The Triumph Of Galatea

The Triumph Of Galatea

Kiệt Tác Nghệ Thuật Thế Giới - The Gleaners

The Gleaners

Kiệt Tác Nghệ Thuật Thế Giới - Primavera

Primavera

Kiệt Tác Nghệ Thuật Thế Giới - The Third Of May 1808

The Third Of May 1808

Kiệt Tác Nghệ Thuật Thế Giới - Charles I In Three Positions

Charles I In Three Positions

Kiệt Tác Nghệ Thuật Thế Giới - The Wanderer Above The Sea Of Fog

The Wanderer Above The Sea Of Fog

Kiệt Tác Nghệ Thuật Thế Giới - Oympia

Oympia

Kiệt Tác Nghệ Thuật Thế Giới - The Tower Of Babel

The Tower Of Babel

Kiệt Tác Nghệ Thuật Thế Giới - View Of Toledo

View Of Toledo

Kiệt Tác Nghệ Thuật Thế Giới - A Cotton Office In New Orleans

A Cotton Office In New Orleans

Kiệt Tác Nghệ Thuật Thế Giới - Bacchus And Ariadne

Bacchus And Ariadne

Kiệt Tác Nghệ Thuật Thế Giới - The Sleepers

The Sleepers

Kiệt Tác Nghệ Thuật Thế Giới - The Gross Clinic

The Gross Clinic

Kiệt Tác Nghệ Thuật Thế Giới - The Ninth Wave

The Ninth Wave

Kiệt Tác Nghệ Thuật Thế Giới - The Last Supper

The Last Supper

Kiệt Tác Nghệ Thuật Thế Giới - St.George And The Dragon

St.George And The Dragon

Kiệt Tác Nghệ Thuật Thế Giới - Mr And Mrs Robert Andrews

Mr And Mrs Robert Andrews

Kiệt Tác Nghệ Thuật Thế Giới - Pollice Verso

Pollice Verso

Kiệt Tác Nghệ Thuật Thế Giới - Pilgrimage To Cythera

Pilgrimage To Cythera

Kiệt Tác Nghệ Thuật Thế Giới - Large Bathers

Large Bathers

Kiệt Tác Nghệ Thuật Thế Giới - The Astronomer

The Astronomer

Kiệt Tác Nghệ Thuật Thế Giới - Wave

Wave

Kiệt Tác Nghệ Thuật Thế Giới - The Fall Of The Damned

The Fall Of The Damned

Kiệt Tác Nghệ Thuật Thế Giới - A Bar At The Folies Bergere

A Bar At The Folies Bergere

Kiệt Tác Nghệ Thuật Thế Giới - The Storm On The Sea Of Galilee

The Storm On The Sea Of Galilee

Kiệt Tác Nghệ Thuật Thế Giới - The Laughing Cavalier

The Laughing Cavalier

Kiệt Tác Nghệ Thuật Thế Giới - Paris Street In Rainy Weather

Paris Street In Rainy Weather

Kiệt Tác Nghệ Thuật Thế Giới - Foxes

Foxes

Kiệt Tác Nghệ Thuật Thế Giới - The Lady With The Ermine

The Lady With The Ermine

Kiệt Tác Nghệ Thuật Thế Giới - Watson And The Shark

Watson And The Shark

Kiệt Tác Nghệ Thuật Thế Giới - The Ladies Waldegrave

The Ladies Waldegrave

Kiệt Tác Nghệ Thuật Thế Giới - Whistler's Mother

Whistler’s Mother

Kiệt Tác Nghệ Thuật Thế Giới - Dance At The Moulin De La Galette

Dance At The Moulin De La Galette

Kiệt Tác Nghệ Thuật Thế Giới - Breezing Up

Breezing Up

Kiệt Tác Nghệ Thuật Thế Giới - The Great Wave Off Kanagawa

The Great Wave Off Kanagawa

Kiệt Tác Nghệ Thuật Thế Giới - Large Seated Nude

Large Seated Nude

Kiệt Tác Nghệ Thuật Thế Giới - Stag Night At Sharkeys

Stag Night At Sharkeys

Kiệt Tác Nghệ Thuật Thế Giới - The Night Cafe

The Night Cafe

Kiệt Tác Nghệ Thuật Thế Giới - The Avenue In The Rain

The Avenue In The Rain

Kiệt Tác Nghệ Thuật Thế Giới - Annunciation

Annunciation

Kiệt Tác Nghệ Thuật Thế Giới - The Ambassadors

The Ambassadors

Kiệt Tác Nghệ Thuật Thế Giới - Flaming June

Flaming June

Kiệt Tác Nghệ Thuật Thế Giới - Susanna And The Elders

Susanna And The Elders

Kiệt Tác Nghệ Thuật Thế Giới - Composition VIII

Composition VIII

Kiệt Tác Nghệ Thuật Thế Giới - The Oath Of Horatii

The Oath Of Horatii

Kiệt Tác Nghệ Thuật Thế Giới - A Friend In Need

A Friend In Need

Kiệt Tác Nghệ Thuật Thế Giới - Dante And Virgil In Hell

Dante And Virgil In Hell

Kiệt Tác Nghệ Thuật Thế Giới - Saturn Devouring His Son

Saturn Devouring His Son

Kiệt Tác Nghệ Thuật Thế Giới - Battle Of Issus

Battle Of Issus

Kiệt Tác Nghệ Thuật Thế Giới - The Potato Eaters

The Potato Eaters

Kiệt Tác Nghệ Thuật Thế Giới - The Birth Of Venus

The Birth Of Venus

Kiệt Tác Nghệ Thuật Thế Giới - Mars And Venus Allegory Of Peace

Mars And Venus Allegory Of Peace

Kiệt Tác Nghệ Thuật Thế Giới - Red Ballon

Red Ballon

Kiệt Tác Nghệ Thuật Thế Giới - The Lady Of Shalott

The Lady Of Shalott

Kiệt Tác Nghệ Thuật Thế Giới - Portrait Of A Gentleman Skating

Portrait Of A Gentleman Skating

Kiệt Tác Nghệ Thuật Thế Giới - The Hay Wain

The Hay Wain

Kiệt Tác Nghệ Thuật Thế Giới - The Boat Trip

The Boat Trip

Kiệt Tác Nghệ Thuật Thế Giới - Sleeping Venus

Sleeping Venus

Kiệt Tác Nghệ Thuật Thế Giới - Adoration Of The Magi

Adoration Of The Magi

Kiệt Tác Nghệ Thuật Thế Giới - Portrait Of A Young Man

Portrait Of A Young Man

Kiệt Tác Nghệ Thuật Thế Giới - Boulevard Montmartre Spring

Boulevard Montmartre Spring

Kiệt Tác Nghệ Thuật Thế Giới - The Wedding At Cana

The Wedding At Cana

Kiệt Tác Nghệ Thuật Thế Giới - The Anatomy Lesson Of Dr.Nicolaes Tulp

The Anatomy Lesson Of Dr.Nicolaes Tulp

Kiệt Tác Nghệ Thuật Thế Giới - The Raft Of The Medusa

The Raft Of The Medusa

Kiệt Tác Nghệ Thuật Thế Giới - The Kiss

The Kiss

Kiệt Tác Nghệ Thuật Thế Giới - The Bath

The Bath

Kiệt Tác Nghệ Thuật Thế Giới - Fort Vimieux

Fort Vimieux

Kiệt Tác Nghệ Thuật Thế Giới - The Japanese Bridge

The Japanese Bridge

Kiệt Tác Nghệ Thuật Thế Giới - Washington Crossing The Delaware

Washington Crossing The Delaware

Kiệt Tác Nghệ Thuật Thế Giới - The Garden Of Earthly Delights

The Garden Of Earthly Delights

Kiệt Tác Nghệ Thuật Thế Giới - Supper At Emmaus

Supper At Emmaus

Kiệt Tác Nghệ Thuật Thế Giới - Feast Of The Rosary

east Of The Rosary

Kiệt Tác Nghệ Thuật Thế Giới - The Hireling Shepherd

The Hireling Shepherd

Kiệt Tác Nghệ Thuật Thế Giới - Hunters In The Snow

Hunters In The Snow

Kiệt Tác Nghệ Thuật Thế Giới - The Seed Of Areoi

The Seed Of Areoi

Kiệt Tác Nghệ Thuật Thế Giới - Barge Haulers On The Volga

Barge Haulers On The Volga

Kiệt Tác Nghệ Thuật Thế Giới - Odalisque

Odalisque

Kiệt Tác Nghệ Thuật Thế Giới - Cardsharps

Cardsharps

Kiệt Tác Nghệ Thuật Thế Giới - The Pont Du Gard

The Pont Du Gard

Kiệt Tác Nghệ Thuật Thế Giới - The Luncheon On The Grass

The Luncheon On The Grass