Hiển thị 1–24 trong 32 kết quả

Tranh Chất Liệu Tổng Hợp – Tác Phẩm Tranh Chất Liệu Tổng Hợp Độc Đáo

New

Tranh Chất Liệu Tổng Hợp

Kích thước: 120cm x 60cm
Chất liệu tổng hợp

Đêm II

New

Tranh Chất Liệu Tổng Hợp

Kích thước: 60cm x 120cm
Chất liệu tổng hợp

Bức Tường V

New

Tranh Chất Liệu Tổng Hợp

Kích thước: 60cm x 120cm
Chất liệu tổng hợp

Bức Tường IV

New

Tranh Chất Liệu Tổng Hợp

Kích thước: 60cm x 120cm
Chất liệu tổng hợp

Bức Tường III

Tranh Chất Liệu Tổng Hợp

Kích thước: 50cm x 160cm
Chất Liệu Tổng Hợp Trên Toan

Trừu Tượng

Tranh Chất Liệu Tổng Hợp

Kích thước: 160 cm x 160 cm
Chất Liệu tổng hợp trên toan

Cánh Cổng

Tranh Chất Liệu Tổng Hợp

Kích thước: 50cm x 160cm
Chất Liệu: Chất liệu tổng hợp trên toan

Trừu Tượng 1

Tranh Chất Liệu Tổng Hợp

Kích thước: 80cm x 200cm
Chất Liệu: Chất liệu tổng hợp trên toan

Nhà Thờ 2

Tranh Chân Dung

Kích thước: 150cm x 100cm
Chất liệu: Chất liệu tổng hợp trên toan

Dưới Nắng

Tranh Chân Dung

Kích thước: 150cm x 100cm
Chất liệu: Chất liệu tổng hợp trên toan

Tự Họa

Tranh Chân Dung

Kích thước: 150cm x 100cm
Chất liệu: Chất liệu tổng hợp trên toan

Chân Dung

Tranh Chân Dung

Kích thước: 150cm x 100cm
Chất liệu: Chất liệu tổng hợp trên toan

Thiếu Nữ

Tranh Chân Dung

Kích thước: 150cm x 100cm
Chất liệu: Chất liệu tổng hợp trên toan

Trông

Tranh Chân Dung

Kích thước: 150cm x 100cm
Chất liệu: Chất liệu tổng hợp trên toan

Lặng 5

Tranh Chân Dung

Kích thước: 150cm x 100cm
Chất liệu: Chất liệu tổng hợp trên toan

Lặng 4

Tranh Chân Dung

Kích thước: 150cm x 100cm (mỗi bức)
Chất liệu: Chất liệu tổng hợp trên toan

Lặng 1 – 2 – 3

Tranh Chất Liệu Tổng Hợp

Kích thước: 40cm x 100cm
Chất Liệu: Chất liệu tổng hợp trên toan

Bốn Mùa 4

Tranh Chất Liệu Tổng Hợp

Kích thước: 40cm x 100cm
Chất Liệu: Chất liệu tổng hợp trên toan

Bốn Mùa 3

Tranh Chất Liệu Tổng Hợp

Kích thước: 40cm x 100cm
Chất Liệu: Chất liệu tổng hợp trên toan

Bốn Mùa 2

Tranh Chất Liệu Tổng Hợp

Kích thước: 40cm x 100cm
Chất Liệu: Chất liệu tổng hợp trên toan

Bốn Mùa 1

Tranh Chất Liệu Tổng Hợp

Kích thước: 80cm x 200cm
Chất Liệu: Chất liệu tổng hợp trên toan

Tháp Rùa

Tranh Chất Liệu Tổng Hợp

Kích thước: 80cm x 200cm
Chất Liệu: Chất liệu tổng hợp trên toan

Vô Đề 3

Tranh Chất Liệu Tổng Hợp

Kích thước: 40cm x 120cm
Chất Liệu: Chất liệu tổng hợp trên toan

Vô Đề 1

Tranh Chất Liệu Tổng Hợp

Kích thước: 40cm x 120cm
Chất Liệu: Chất liệu tổng hợp trên toan

Vô Đề 2