Tranh Chất Liệu Tổng Hợp – Tác Phẩm Tranh Chất Liệu Tổng Hợp Độc Đáo

Tranh Trường Phái Biểu Hiện

Size: 60cm x 120cm
Chất liệu tổng hợp

Đêm II

Tranh Chất Liệu Tổng Hợp

Size: 50cm x 160cm
Chất liệu: Chất liệu tổng hợp trên toan

Trừu Tượng

Tranh Nghệ Thuật

Size: 50cm x 160cm
Chất Liệu: Chất liệu tổng hợp trên toan

Trừu Tượng I

Tranh Nghệ Thuật

Size: 80cm x 200cm
Chất Liệu: Chất liệu tổng hợp trên toan

Nhà Thờ II