Hiển thị tất cả 33 kết quả

Tranh Chất Liệu Tổng Hợp – Tác Phẩm Tranh Chất Liệu Tổng Hợp Độc Đáo

Tranh Chất Liệu Tổng Hợp

Chung Cư & Nhà Thờ

Kích thước: 100cm x 200cm
Chất liệu tổng hợp

Tranh Chất Liệu Tổng Hợp

Đêm II

Kích thước: 120cm x 60cm
Chất liệu tổng hợp

Tranh Chất Liệu Tổng Hợp

Trừu Tượng

Kích thước: 50cm x 160cm
Chất Liệu Tổng Hợp Trên Toan

Tranh Chất Liệu Tổng Hợp

Trừu Tượng 1

Kích thước: 50cm x 160cm
Chất Liệu: Chất liệu tổng hợp trên toan

Tranh Chất Liệu Tổng Hợp

Nhà Thờ 2

Kích thước: 80cm x 200cm
Chất Liệu: Chất liệu tổng hợp trên toan

Tranh Chất Liệu Tổng Hợp

Cánh Cổng

Kích thước: 160 cm x 160 cm
Chất Liệu tổng hợp trên toan

Tranh Chất Liệu Tổng Hợp

Bức Tường V

Kích thước: 60cm x 120cm
Chất liệu tổng hợp

Tranh Chất Liệu Tổng Hợp

Bức Tường IV

Kích thước: 60cm x 120cm
Chất liệu tổng hợp

Tranh Chất Liệu Tổng Hợp

Bức Tường III

Kích thước: 60cm x 120cm
Chất liệu tổng hợp

Tranh Chân Dung

Dưới Nắng

Kích thước: 150cm x 100cm
Chất liệu: Chất liệu tổng hợp trên toan

Tranh Chân Dung

Tự Họa

Kích thước: 150cm x 100cm
Chất liệu: Chất liệu tổng hợp trên toan

Tranh Chân Dung

Chân Dung

Kích thước: 150cm x 100cm
Chất liệu: Chất liệu tổng hợp trên toan

Tranh Chân Dung

Thiếu Nữ

Kích thước: 150cm x 100cm
Chất liệu: Chất liệu tổng hợp trên toan

Tranh Chân Dung

Trông

Kích thước: 150cm x 100cm
Chất liệu: Chất liệu tổng hợp trên toan

Tranh Chân Dung

Lặng 5

Kích thước: 150cm x 100cm
Chất liệu: Chất liệu tổng hợp trên toan

Tranh Chân Dung

Lặng 4

Kích thước: 150cm x 100cm
Chất liệu: Chất liệu tổng hợp trên toan

Tranh Chân Dung

Lặng 1 – 2 – 3

Kích thước: 150cm x 100cm (mỗi bức)
Chất liệu: Chất liệu tổng hợp trên toan

Tranh Chất Liệu Tổng Hợp

Bốn Mùa 4

Kích thước: 40cm x 100cm
Chất Liệu: Chất liệu tổng hợp trên toan

Tranh Chất Liệu Tổng Hợp

Bốn Mùa 3

Kích thước: 40cm x 100cm
Chất Liệu: Chất liệu tổng hợp trên toan

Tranh Chất Liệu Tổng Hợp

Bốn Mùa 2

Kích thước: 40cm x 100cm
Chất Liệu: Chất liệu tổng hợp trên toan

Tranh Chất Liệu Tổng Hợp

Bốn Mùa 1

Kích thước: 40cm x 100cm
Chất Liệu: Chất liệu tổng hợp trên toan

Tranh Chất Liệu Tổng Hợp

Tháp Rùa

Kích thước: 80cm x 200cm
Chất Liệu: Chất liệu tổng hợp trên toan

Tranh Chất Liệu Tổng Hợp

Vô Đề 3

Kích thước: 80cm x 200cm
Chất Liệu: Chất liệu tổng hợp trên toan

Tranh Chất Liệu Tổng Hợp

Vô Đề 1

Kích thước: 40cm x 120cm
Chất Liệu: Chất liệu tổng hợp trên toan

Tranh Chất Liệu Tổng Hợp

Vô Đề 2

Kích thước: 40cm x 120cm
Chất Liệu: Chất liệu tổng hợp trên toan

Tranh Chất Liệu Tổng Hợp

Vô Đề 4

Kích thước: 40cm x 120cm
Chất Liệu: Chất liệu tổng hợp trên toan

Tranh Chất Liệu Tổng Hợp

Nhà Thờ 1

Kích thước: 100cm x 119.5cm
Chất Liệu: Chất liệu tổng hợp trên toan

Tranh Chất Liệu Tổng Hợp

Nhà Thờ

Kích thước: 50cm x 160cm
Chất Liệu: Chất liệu tổng hợp trên toan

Tranh Chất Liệu Tổng Hợp

Khỏa Thân 25

Kích thước: 100cm x 110cm
Chất Liệu: Acrylic & sơn dầu trên toan

Tranh Chất Liệu Tổng Hợp

Khỏa Thân 24

Kích thước: 100cm x 110cm
Chất Liệu: Acrylic & sơn dầu trên toan

Tranh Chất Liệu Tổng Hợp

Khỏa Thân 15

Kích thước: 100cm & 110cm
Chất Liệu: Acrylic & sơn dầu trên toan

Tranh Chất Liệu Tổng Hợp

Khỏa Thân 14

Kích thước: 50cm x 150cm
Chất Liệu: Acrylic & sơn dầu trên toan

Tranh Chất Liệu Tổng Hợp

Khỏa Thân 09

Kích thước: 50cm x 150cm
Chất Liệu: Acrylic & sơn dầu trên toan