Bình Hoa Nghệ Thuật – Bình Hoa Trang Trí Nội Thất Đẹp & Độc Đáo

Bình - Lọ Hoa Decor Nghệ Thuật

Size: 14.5cm x 13cm

Bình Hoa Trang Trí Hạ Vũ II

Bình - Lọ Hoa Decor Nghệ Thuật

Size: 9.8cm x 11.5cm

Bình Hoa Trang Trí Tiểu Hạ Vũ

Bình - Lọ Hoa Decor Nghệ Thuật

Size: 23.5cm x 18.3cm

Bình Hoa Trang Trí Cao Lầu I

Bình - Lọ Hoa Decor Nghệ Thuật

Size: 23.5cm x 18.3cm

Bình Hoa Trang Trí Cao Lầu II

Bình - Lọ Hoa Decor Nghệ Thuật

Size: 22cm x 15.5cm | 17.8cm x 17.5cm

Bình Hoa Trang Trí Hạ Vũ Đặc Biệt

Bình - Lọ Hoa Decor Nghệ Thuật

Size: 17cm x 10cm

Bình Hoa Trang Trí Chiêu Tài Tiến Bảo

Bình - Lọ Hoa Decor Nghệ Thuật

Size: 17.5cm x 13.5cm

Bình Hoa Trang Trí Nghệ Thuật Hạ Vũ I

Bình - Lọ Hoa Decor Nghệ Thuật

Size: 18cm x 11cm

Bình Hoa Trang Trí Khổng Tước

Bình - Lọ Hoa Decor Nghệ Thuật

Size: 13cm x 7.3cm

Bình Hoa Trang Trí Trúc Nhãn

Bình - Lọ Hoa Decor Nghệ Thuật

Size: 21.5cm x 9cm

Bình Hoa Trang Trí Tỳ Bà