Bình Hoa Nghệ Thuật – Bình Hoa Trang Trí Nội Thất Đẹp & Độc Đáo

Bình - Lọ Hoa Decor Nghệ Thuật

Size: 14.5cm x 13cm

Bình Hoa Trang Trí Hạ Vũ II

Kích Thước: Cao 14.5cm – Đường kính 13cm Đặc tính: Một tác phẩm độc nhất – không có sản phẩm thứ hai giống 100% Được thiết kế bởi: Nghệ Sĩ Lê Xuân Hưởng Xuất xứ: Việt Nam Thời gian hoàn thành: 5 ngày

Bình - Lọ Hoa Decor Nghệ Thuật

Size: 9.8cm x 11.5cm

Bình Hoa Trang Trí Tiểu Hạ Vũ

Kích thước: Cao 9.8cm đường kính 11.5cm Đặc tính: một tác phẩm độc nhất – không có sản phẩm thứ hai giống 100% Được thiết kế bởi: Nghệ Sĩ Lê Xuân Hưởng Xuất xứ: Việt Nam Thời gian hoàn thành: 6 ngày

Bình - Lọ Hoa Decor Nghệ Thuật

Size: 23.5cm x 18.3cm

Bình Hoa Trang Trí Cao Lầu I

Kích thước: Cao 23.5cm - Đường kính 18.3cm Đặc tính: một tác phẩm độc nhất – không có sản phẩm thứ hai giống 100% Được thiết kế bởi: Nghệ Sĩ Lê Xuân Hưởng Xuất xứ: Việt Nam Thời gian hoàn thành: 6 ngày

Bình - Lọ Hoa Decor Nghệ Thuật

Size: 23.5cm x 18.3cm

Bình Hoa Trang Trí Cao Lầu II

Kích thước: Cao 23.5cm - Đường kính 18.3cm Đặc tính: một tác phẩm độc nhất – không có sản phẩm thứ hai giống 100% Được thiết kế bởi: Nghệ Sĩ Lê Xuân Hưởng Xuất xứ: Việt Nam Thời gian hoàn thành: 6 ngày

Bình - Lọ Hoa Decor Nghệ Thuật

Size: 22cm x 15.5cm | 17.8cm x 17.5cm

Bình Hoa Trang Trí Hạ Vũ Đặc Biệt

Kích thước: Cao 22cm - Đường kính 15.5cm | Cao 17.8cm - Đường kính 17.5cm Đặc tính: một tác phẩm độc nhất – không có sản phẩm thứ hai giống 100% Được thiết kế bởi: Nghệ Sĩ Lê Xuân Hưởng Xuất xứ: Việt Nam Thời gian hoàn thành: 6 ngày

Bình - Lọ Hoa Decor Nghệ Thuật

Size: 17cm x 10cm

Bình Hoa Trang Trí Chiêu Tài Tiến Bảo

Kích Thước: Cao 17cm – đường kính 10cm Đặc tính: một tác phẩm độc nhất – không có sản phẩm thứ hai giống 100% Được thiết kế bởi: Nghệ Sĩ Lê Xuân Hưởng Xuất xứ: Việt Nam Thời gian hoàn thành: 7 ngày

Bình - Lọ Hoa Decor Nghệ Thuật

Size: 17.5cm x 13.5cm

Bình Hoa Trang Trí Nghệ Thuật Hạ Vũ I

Kích thước: Cao 17.5cm – Đường kính 13.5cm Đặc tính: một tác phẩm độc nhất – không có sản phẩm thứ hai giống 100% Được thiết kế bởi: Nghệ Sĩ Lê Xuân Hưởng Xuất xứ: Việt Nam Thời gian hoàn thành: 6 ngày

Bình - Lọ Hoa Decor Nghệ Thuật

Size: 18cm x 11cm

Bình Hoa Trang Trí Khổng Tước

Kích Thước: Cao 18cm – đường kính 11cm  Đặc tính: một tác phẩm độc nhất – không có sản phẩm thứ hai giống 100% Được thiết kế bởi: Nghệ Sĩ Lê Xuân Hưởng Xuất xứ: Việt Nam Thời gian hoàn thành: 6 ngày

Bình - Lọ Hoa Decor Nghệ Thuật

Size: 13cm x 7.3cm

Bình Hoa Trang Trí Trúc Nhãn

Kích thước: Cao 13cm - Đường kính 7.3cm Đặc tính: một tác phẩm độc nhất – không có sản phẩm thứ hai giống 100% Được thiết kế bởi: Nghệ Sĩ Lê Xuân Hưởng Xuất xứ: Việt Nam Thời gian hoàn thành: 5 ngày

Bình - Lọ Hoa Decor Nghệ Thuật

Size: 21.5cm x 9cm

Bình Hoa Trang Trí Tỳ Bà

Kích thước: Cao 21.5cm - Đường kính 9cm Đặc tính: một tác phẩm độc nhất – không có sản phẩm thứ hai giống 100% Được thiết kế bởi: Nghệ Sĩ Lê Xuân Hưởng Xuất xứ: Việt Nam Thời gian hoàn thành: 6 ngày