Gốm Nghệ Thuật

Size: 36cm (Cao) x 14cm (Đường Kính)

Bình Gốm Tiểu Miu III

Gốm Nghệ Thuật

Size: 42cm (Cao) x 16cm (Đường Kính)

Bình Gốm Tiểu Miu II

Gốm Nghệ Thuật

Size: 40cm (Cao) x 14cm (Đường Kính)

Bình Gốm Tiểu Miu I

Gốm Nghệ Thuật

Size: 29cm (Cao) x 20cm (Rộng)

Bình Gốm Mèo Mướp II

Gốm Nghệ Thuật

Size: 35cm (Cao) x 20cm (Rộng)

Bình Gốm Mèo Mướp I

Gốm Nghệ Thuật

Size: 35cm (Cao) x 18cm (Đường Kính)

Bình Gốm Quý Mão IV

Gốm Nghệ Thuật

Size: 42cm (Cao) x 15cm (Đường Kính)

Bình Gốm Quý Mão III

Gốm Nghệ Thuật

Size: 30cm (Cao) x 17cm (Đường Kính)

Bình Gốm Quý Mão II

Gốm Nghệ Thuật

Size: 36cm (Cao) x 16cm (Đường Kính)

Bình Gốm Quý Mão I

Gốm Nghệ Thuật

Size: 30cm (Cao) x 20cm (Dài) x 15cm (Rộng)

Mèo Đón Xuân I

Bình Hoa - Lọ Hoa Gốm Trang Trí Đẹp

Size: 32cm (Cao) x 18cm (Rộng) x 7cm (Miệng)

Bình An 03

Gốm Nghệ Thuật

Size: 40cm (Cao) x 20cm (Dài) x 14cm (Rộng)

Mèo Tam Thể

Gốm Nghệ Thuật

Size: 43cm (Cao) x 17cm (Rộng)

Nàng 02

Gốm Nghệ Thuật

Size: 37cm (Cao) x 16cm (Rộng)

Nàng 01

Gốm Nghệ Thuật

Size: 42cm (Cao) x 17cm (Rộng)

Nàng 03

Bình Hoa - Lọ Hoa Gốm Trang Trí Đẹp

Size: 31cm (Cao) x 18cm (Rộng) x 7cm (Miệng)

Bình Sương Mai 07

Bình Hoa - Lọ Hoa Gốm Trang Trí Đẹp

Size: 31cm (Cao) x 18cm (Rộng) x 7cm (Miệng)

Bình Sương Mai 05

Bình Hoa - Lọ Hoa Gốm Trang Trí Đẹp

Size: 31cm (Cao) x 18cm (Rộng) x 7cm (Miệng)

Bình Sương Mai 04

Bình Hoa - Lọ Hoa Gốm Trang Trí Đẹp

Size: 31cm (Cao) x 18cm (Rộng) x 7cm (Miệng)

Bình Sương Mai 03

Bình Hoa - Lọ Hoa Gốm Trang Trí Đẹp

Size: 22cm (Cao) x 20cm (Rộng) x 11cm (Miệng)

Nhật Liên Bình 01

Bình Hoa - Lọ Hoa Gốm Trang Trí Đẹp

Size: 22cm (Cao) x 21cm (Rộng) x 10cm (Miệng)

Hoàng Liên Bình

Bình Hoa - Lọ Hoa Gốm Trang Trí Đẹp

Size: 22cm (Cao) x 20cm (Rộng) x 10cm (Miệng)

Dạ Bình Liên 01

Bình Hoa - Lọ Hoa Gốm Trang Trí Đẹp

Size: 22cm (Cao) x 19cm (Rộng) x 7cm (Miệng)

Bình Hoa Gốm Thu Hà Nội I

Bình Hoa - Lọ Hoa Gốm Trang Trí Đẹp

Size: 24cm (Cao) x 19cm (Rộng) x 7cm (Miệng)

Bình Hoa Gốm Thu Hà Nội II

Bình Hoa - Lọ Hoa Gốm Trang Trí Đẹp

Size: 30cm (Cao) x 21cm (Rộng) x 11cm (Miệng)

Bình Hoa Gốm Hoa Của Đất

Bình Hoa - Lọ Hoa Gốm Trang Trí Đẹp

Size: 38cm (Cao) x 15cm (Rộng) x 11cm (Miệng)

Bình Hoa Gốm Màu Thời Gian

Gốm Nghệ Thuật

Size: Liên hệ

Lợn Trang Trí Gốm Nghệ Thuật

1.235.000

Gốm Nghệ Thuật

Size: Liên hệ

Lư Voi Gốm Nghệ Thuật

1.950.000

Gốm Nghệ Thuật

Size: 24cm (Cao) x 17cm (Rộng)

Miêu 02

1

Gốm Nghệ Thuật

Size: 21cm (Cao) x 18cm (Rộng)

Miêu 01

1

Gốm Nghệ Thuật

Size: 42cm (Cao) x 16cm (Rộng)

Nàng 04

1

Bình Hoa - Lọ Hoa Gốm Trang Trí Đẹp

Size: 31cm (Cao) x 18cm (Rộng) x 7cm (Miệng)

Bình Sương Mai 06

1

Bình Hoa - Lọ Hoa Gốm Trang Trí Đẹp

Size: 31cm (Cao) x 19cm (Rộng) x 7cm (Miệng)

Bình Sương Mai 02

1

Bình Hoa - Lọ Hoa Gốm Trang Trí Đẹp

Size: 32cm (Cao) x 19cm (Rộng) x 7cm (Miệng)

Bình Sương Mai 01

1

Bình Hoa - Lọ Hoa Gốm Trang Trí Đẹp

Size: 22cm (Cao) x 20cm (Rộng) x 10.5cm (Miệng)

Dạ Bình Liên 02

1

Bình Hoa - Lọ Hoa Gốm Trang Trí Đẹp

Size: 31cm (Cao) x 18cm (Rộng) x 7cm (Miệng)

Bình An 04

1

Bình Hoa - Lọ Hoa Gốm Trang Trí Đẹp

Size: 32cm (Cao) x 19cm (Rộng) x 7cm (Miệng)

Bình An 03

1

Bình Hoa - Lọ Hoa Gốm Trang Trí Đẹp

Size: 32cm (Cao) x 18cm (Rộng) x 7cm (Miệng)

Bình An 02

1

Bình Hoa - Lọ Hoa Gốm Trang Trí Đẹp

Size: 32cm (Cao) x 19cm (Rộng) x 7cm (Miệng)

Bình An 01

1

Bình Hoa - Lọ Hoa Gốm Trang Trí Đẹp

Size: 39cm (Cao) x 15cm (Rộng) x 6cm (Miệng)

Bình Hoa Gốm Mây

1

Bình Hoa - Lọ Hoa Gốm Trang Trí Đẹp

Size: 23cm (Cao) x 21cm (Rộng) x 12cm (Miệng)

Bình Hoa Gốm Những Ô Cửa

1

Bình Hoa - Lọ Hoa Gốm Trang Trí Đẹp

Size: 26cm (Cao) x 19cm (Rộng) x 6cm (Miệng)

Bình Hoa Gốm Sexy Lady I

1

Bình Hoa - Lọ Hoa Gốm Trang Trí Đẹp

Size: 31cm (Cao) x 22cm (Rộng) x 8cm (Miệng)

Bình Hoa Gốm Sexy Lady II

1

Bình Hoa - Lọ Hoa Gốm Trang Trí Đẹp

Size: 27cm (Cao) x 18cm (Rộng) x 4cm (Miệng)

Bình Hoa Gốm Dải Lụa

1

Gốm Nghệ Thuật

Size: 24cm (Cao) x 43cm (Dài) x 16cm (Rộng)

Mèo Đón Xuân II

1

Bình Hoa - Lọ Hoa Gốm Trang Trí Đẹp

Size: 27cm (Cao) x 28cm (Rộng) x 15cm (Miệng)

Bình Hoa Gốm Rực Rỡ Cao Nguyên