Nhật Liên Bình 01

Nghệ Sĩ: Đinh Thị Thanh
Kích Thước: 22cm (Cao) x 20cm (Rộng) x 11cm (Miệng)