Bình Hoa - Lọ Hoa Gốm Trang Trí Đẹp

Bình Sương Mai 07

Nghệ Sĩ: Đinh Thị Thanh
Kích Thước: 31cm (Cao) x 18cm (Rộng) x 7cm (Miệng)

Bình Hoa - Lọ Hoa Gốm Trang Trí Đẹp

Bình Sương Mai 05

Nghệ Sĩ: Đinh Thị Thanh
Kích Thước: 31cm (Cao) x 18cm (Rộng) x 7cm (Miệng)

Bình Hoa - Lọ Hoa Gốm Trang Trí Đẹp

Bình Sương Mai 04

Nghệ Sĩ: Đinh Thị Thanh
Kích Thước: 31cm (Cao) x 18cm (Rộng) x 7cm (Miệng)

Bình Hoa - Lọ Hoa Gốm Trang Trí Đẹp

Bình Sương Mai 03

Nghệ Sĩ: Đinh Thị Thanh
Kích Thước: 31cm (Cao) x 18cm (Rộng) x 7cm (Miệng)

Bình Hoa - Lọ Hoa Gốm Trang Trí Đẹp

Hoàng Liên Bình

Nghệ Sĩ: Đinh Thị Thanh
Kích Thước: 22cm (Cao) x 21cm (Rộng) x 10cm (Miệng)

Bình Hoa - Lọ Hoa Gốm Trang Trí Đẹp

Bình Hoa Gốm Thu Hà Nội I

Nghệ Sĩ: Nguyễn Thu Thủy
Kích Thước: 22cm (Cao) x 19cm (Rộng) x 7cm (Miệng)

Bình Hoa - Lọ Hoa Gốm Trang Trí Đẹp

Bình Hoa Gốm Thu Hà Nội II

Nghệ Sĩ: Nguyễn Thu Thủy
Kích Thước: 24cm (Cao) x 19cm (Rộng) x 7cm (Miệng)

Bình Hoa - Lọ Hoa Gốm Trang Trí Đẹp

Size: Liên hệ

Bình Hoa Gốm Nghệ Thuật Valarie

Bình Hoa - Lọ Hoa Gốm Trang Trí Đẹp

Size: Liên hệ

Bình Hoa Gốm Nghệ Thuật Shreya

Bình Hoa - Lọ Hoa Gốm Trang Trí Đẹp

Size: Liên hệ

Bình Hoa Gốm Nghệ Thuật Trivette

Bình Hoa - Lọ Hoa Gốm Trang Trí Đẹp

Size: Liên hệ

Bình Hoa Gốm Nghệ Thuật Medary

Bình Hoa - Lọ Hoa Gốm Trang Trí Đẹp

Size: Liên hệ

Bình Hoa Gốm Nghệ Thuật Ferriera

Bình Hoa - Lọ Hoa Gốm Trang Trí Đẹp

Size: Liên hệ

Bình Hoa Gốm Nghệ Thuật Mercier

Bình Hoa - Lọ Hoa Gốm Trang Trí Đẹp

Size: Liên hệ

Bình Hoa Gốm Nghệ Thuật Abernathy

Bình Hoa - Lọ Hoa Gốm Trang Trí Đẹp

Size: Liên hệ

Bình Hoa Gốm Nghệ Thuật Spiree

Bình Hoa - Lọ Hoa Gốm Trang Trí Đẹp

Size: Liên hệ

Bình Hoa Gốm Nghệ Thuật Arreguin

Bình Hoa - Lọ Hoa Gốm Trang Trí Đẹp

Size: Liên hệ

Bình Hoa Gốm Nghệ Thuật Siever

Bình Hoa - Lọ Hoa Gốm Trang Trí Đẹp

Size: Liên hệ

Bình Hoa Gốm Nghệ Thuật Jardin

Bình Hoa - Lọ Hoa Gốm Trang Trí Đẹp

Size: Liên hệ

Bình Hoa Gốm Nghệ Thuật Greige

Bình Hoa - Lọ Hoa Gốm Trang Trí Đẹp

Size: Liên hệ

Bình Hoa Gốm Nghệ Thuật Viola Cylinder

Bình Hoa - Lọ Hoa Gốm Trang Trí Đẹp

Size: Liên hệ

Bình Gốm Nghệ Thuật Lavonne

1.950.000

Bình Hoa - Lọ Hoa Gốm Trang Trí Đẹp

Size: Liên hệ

Bình Gốm Nghệ Thuật Men Trắng

650.000

Bình Hoa - Lọ Hoa Gốm Trang Trí Đẹp

Size: 32cm (Cao) x 18cm (Rộng) x 7cm (Miệng)

Bình An 03

1

Nghệ Sĩ: Đinh Thị Thanh Kích Thước: 32cm (Cao) x 18cm (Rộng) x 7cm (Miệng)

Bình Hoa - Lọ Hoa Gốm Trang Trí Đẹp

Bình Gốm Nghệ Thuật The Fish

1

Bình Hoa - Lọ Hoa Gốm Trang Trí Đẹp

Lọ Hoa Gốm Nghệ Thuật Nhật Thường

1

Bình Hoa - Lọ Hoa Gốm Trang Trí Đẹp

Size: 31cm (Cao) x 18cm (Rộng) x 7cm (Miệng)

Bình Sương Mai 06

1

Nghệ Sĩ: Đinh Thị Thanh Kích Thước: 31cm (Cao) x 18cm (Rộng) x 7cm (Miệng)

Bình Hoa - Lọ Hoa Gốm Trang Trí Đẹp

Size: 31cm (Cao) x 19cm (Rộng) x 7cm (Miệng)

Bình Sương Mai 02

1

Nghệ Sĩ: Đinh Thị Thanh Kích Thước: 31cm (Cao) x 19cm (Rộng) x 7cm (Miệng)

Bình Hoa - Lọ Hoa Gốm Trang Trí Đẹp

Size: 32cm (Cao) x 19cm (Rộng) x 7cm (Miệng)

Bình Sương Mai 01

1

Nghệ Sĩ: Đinh Thị Thanh Kích Thước: 32cm (Cao) x 19cm (Rộng) x 7cm (Miệng)

Bình Hoa - Lọ Hoa Gốm Trang Trí Đẹp

Size: 22cm (Cao) x 20cm (Rộng) x 10.5cm (Miệng)

Dạ Bình Liên 02

1

Nghệ Sĩ: Đinh Thị Thanh Kích Thước: 22cm (Cao) x 20cm (Rộng) x 10.5cm (Miệng)

Bình Hoa - Lọ Hoa Gốm Trang Trí Đẹp

Size: 22cm (Cao) x 20cm (Rộng) x 10cm (Miệng)

Dạ Bình Liên 01

1

Nghệ Sĩ: Đinh Thị Thanh Kích Thước: 22cm (Cao) x 20cm (Rộng) x 10cm (Miệng)

Bình Hoa - Lọ Hoa Gốm Trang Trí Đẹp

Size: 31cm (Cao) x 18cm (Rộng) x 7cm (Miệng)

Bình An 04

1

Nghệ Sĩ: Đinh Thị Thanh Kích Thước: 31cm (Cao) x 18cm (Rộng) x 7cm (Miệng)

Bình Hoa - Lọ Hoa Gốm Trang Trí Đẹp

Size: 32cm (Cao) x 19cm (Rộng) x 7cm (Miệng)

Bình An 03

1

Nghệ Sĩ: Đinh Thị Thanh Kích Thước: 32cm (Cao) x 19cm (Rộng) x 7cm (Miệng)

Bình Hoa - Lọ Hoa Gốm Trang Trí Đẹp

Size: 32cm (Cao) x 18cm (Rộng) x 7cm (Miệng)

Bình An 02

1

Nghệ Sĩ: Đinh Thị Thanh Kích Thước: 32cm (Cao) x 18cm (Rộng) x 7cm (Miệng)

Bình Hoa - Lọ Hoa Gốm Trang Trí Đẹp

Size: 32cm (Cao) x 19cm (Rộng) x 7cm (Miệng)

Bình An 01

1

Nghệ Sĩ: Đinh Thị Thanh Kích Thước: 32cm (Cao) x 19cm (Rộng) x 7cm (Miệng)

Bình Hoa - Lọ Hoa Gốm Trang Trí Đẹp

Size: 39cm (Cao) x 15cm (Rộng) x 6cm (Miệng)

Bình Hoa Gốm Mây

1

Nghệ Sĩ: Nguyễn Thu Thủy Kích Thước: 39cm (Cao) x 15cm (Rộng) x 6cm (Miệng)

Bình Hoa - Lọ Hoa Gốm Trang Trí Đẹp

Size: 23cm (Cao) x 21cm (Rộng) x 12cm (Miệng)

Bình Hoa Gốm Những Ô Cửa

1

Nghệ Sĩ: Nguyễn Thu Thủy Kích Thước: 23cm (Cao) x 21cm (Rộng) x 12cm (Miệng)

Bình Hoa - Lọ Hoa Gốm Trang Trí Đẹp

Size: 26cm (Cao) x 19cm (Rộng) x 6cm (Miệng)

Bình Hoa Gốm Sexy Lady I

1

Nghệ Sĩ: Nguyễn Thu Thủy Kích Thước: 31cm (Cao) x 22cm (Rộng) x 8cm (Miệng)

Bình Hoa - Lọ Hoa Gốm Trang Trí Đẹp

Size: 31cm (Cao) x 22cm (Rộng) x 8cm (Miệng)

Bình Hoa Gốm Sexy Lady II

1

Nghệ Sĩ: Nguyễn Thu Thủy Kích Thước: 31cm (Cao) x 22cm (Rộng) x 8cm (Miệng)

Bình Hoa - Lọ Hoa Gốm Trang Trí Đẹp

Size: 27cm (Cao) x 18cm (Rộng) x 4cm (Miệng)

Bình Hoa Gốm Dải Lụa

1

Nghệ Sĩ: Nguyễn Thu Thủy Kích Thước: 27cm (Cao) x 18cm (Rộng) x 4cm (Miệng)

Bình Hoa - Lọ Hoa Gốm Trang Trí Đẹp

Size: 27cm (Cao) x 28cm (Rộng) x 15cm (Miệng)

Bình Hoa Gốm Rực Rỡ Cao Nguyên

Nghệ Sĩ: Nguyễn Thu Thủy Kích Thước: 27cm (Cao) x 28cm (Rộng) x 15cm (Miệng)

Bình Hoa - Lọ Hoa Gốm Trang Trí Đẹp

Nhật Liên Bình 01

1

Nghệ Sĩ: Đinh Thị Thanh
Kích Thước: 22cm (Cao) x 20cm (Rộng) x 11cm (Miệng)

Bình Hoa - Lọ Hoa Gốm Trang Trí Đẹp

Bình Hoa Gốm Hoa Của Đất

1

Nghệ Sĩ: Nguyễn Thu Thủy
Kích Thước: 30cm (Cao) x 21cm (Rộng) x 11cm (Miệng)

Bình Hoa - Lọ Hoa Gốm Trang Trí Đẹp

Bình Hoa Gốm Màu Thời Gian

1

Nghệ Sĩ: Nguyễn Thu Thủy
Kích Thước: 38cm (Cao) x 15cm (Rộng) x 11cm (Miệng)