Tranh Nghệ Thuật

Size: 55cm x 65cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tĩnh Vật Tết

1

Họa Sĩ: Đinh Đông Chất Liệu: Sơn dầu trên toan Kích Thước: 55cm x 65cm

Tranh Sơn Mài

Size: 80cm x 120cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Dạ Liên

1

Họa Sĩ: Châu Ái Vân Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 80cm x 120cm

Tranh Nghệ Thuật

Phố Mã Mây

1

Họa Sĩ: Giáp Văn Tuấn
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ
Kích Thước: 100cm x 150cm

Tranh Sơn Mài

Size: 80cm x 100cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Ngày Thơ Ấu

1

Họa Sĩ: Châu Ái Vân Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 80cm x 100cm

Tranh Acrylic Trên Toan

Size: 80cm x 80cm
Chất Liệu: Acrylic trên toan

Hỉ Miêu

1

Họa Sĩ: Trịnh Thắng Chất Liệu: Acrylic trên toan Kích Thước: 80cm x 80cm

Tranh Nghệ Thuật

Mùa Vàng IV

1

Họa Sĩ: Đặng Đình Ngỡ
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 42cm x 55cm

Tranh Nghệ Thuật

Hạ Liên VII

1

Họa Sĩ: Đỗ Khải
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ
Kích Thước: 110cm x 75cm

Tranh Nghệ Thuật

Size: 30cm x 40cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Hồng 09

1

Họa Sĩ: Lê Quân Chất Liệu: Sơn dầu trên toan Kích Thước: 30cm x 40cm

Tranh Treo Văn Phòng

Size: 80cm x 60cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tĩnh Vật 4

1

Họa Sĩ: Lê Hương Chất Liệu: Sơn dầu trên toan Kích Thước: 80cm x 60cm

Tranh Treo Văn Phòng

Size: 110cm x 130cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Sen XI

1

Họa Sĩ: Đặng Đình Ngỡ Chất Liệu: Sơn dầu trên toan Kích Thước: 110cm x 130cm

Tranh Treo Văn Phòng

Size: 75cm x 150cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Đầm Sen Mùa Hạ

1

Họa Sĩ: Đặng Đình Ngỡ Chất Liệu: Sơn dầu trên toan Kích Thước: 75cm x 150cm

Tranh Treo Văn Phòng

Size: 60cm x 60cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Sen XII

1

Họa Sĩ: Đặng Đình Ngỡ Chất Liệu: Sơn dầu trên toan Kích Thước: 60cm x 60cm

Tranh Treo Văn Phòng

Size: 80cm x 80cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Sen XIII

1

Họa Sĩ: Đặng Đình Ngỡ Chất Liệu: Sơn dầu trên toan Kích Thước: 80cm x 80cm

Tranh Nghệ Thuật

Dưới Nắng Vàng

1

Họa Sĩ: Trương Trọng Quyền
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ
Kích Thước: 80cm x 120cm

Tranh Treo Văn Phòng

Size: 40cm x 100cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Sen XIV

1

Họa Sĩ: Đặng Đình Ngỡ Chất Liệu: Sơn dầu trên toan Kích Thước: 40cm x 100cm

Tranh Treo Văn Phòng

Size: 60cm x 60cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Hoa Sen

1

Họa Sĩ: Đặng Đình Ngỡ Chất Liệu: Sơn dầu trên toan Kích Thước: 60cm x 60cm

Tranh Sơn Mài

Size: 150cm x 85cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Phượng Tím

1

Họa Sĩ: Chu Viết Cường Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 150cm x 85cm

Tranh Sơn Mài

Size: 140cm x 90cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Bản Làng

1

Họa Sĩ: Chu Viết Cường Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 140cm x 90cm

Tranh Treo Văn Phòng

Size: 75cm x 150cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Sen Mùa Xuân

1

Họa Sĩ: Đặng Đình Ngỡ Chất Liệu: Sơn dầu trên toan Kích Thước: 75cm x 150cm

Tranh Treo Văn Phòng

Size: 60cm x 120cm
Chất Liệu: Sơn Dầu Trên Toan

Tĩnh Vật

1

Họa Sĩ : Đặng Huy Quyển Chất Liệu: Sơn Dầu Trên Toan Kích Thước: 60cm x 120cm

Tranh Nghệ Thuật

Size: 110cm x 130cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Chiều Thu

1

Họa Sĩ: Đặng Đình Ngỡ Chất Liệu: Sơn dầu trên toan Kích Thước: 110cm x 130cm

Tranh Nghệ Thuật

Size: 50cm x 50cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Hoa Hồng I

1

Họa Sĩ: An Đặng Chất Liệu: Sơn dầu trên toan Kích Thước: 50cm x 50cm

Tranh Nghệ Thuật

Size: 60cm x 120cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Mùa Mới II

1

Họa Sĩ: Đặng Đình Ngỡ Chất Liệu: Sơn dầu trên toan Kích Thước: 60cm x 120cm

Tranh Hoa Sen

Bạch Liên 06

1

Họa Sĩ: Đỗ Khải
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ
Kích Thước: 80cm x 120cm

Tranh Treo Văn Phòng

Size: 150cm x 75cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Làng

1

Họa Sĩ: Đặng Đình Ngỡ Chất Liệu: Sơn dầu trên toan Kích Thước: 150cm x 75cm

Tranh Treo Phòng Ngủ

Size: 150cm x 75cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Sen Hồ Tây II

1

Họa Sĩ: Đặng Đình Ngỡ Chất Liệu: Sơn dầu trên toan Kích Thước: 150cm x 75cm

Tranh Treo Văn Phòng

Size: 60cm x 80cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Hà Nội Sang Xuân

1

Họa Sĩ: Lê Hương Chất Liệu: Sơn dầu trên toan Kích Thước: 60cm x 80cm

Tranh Treo Văn Phòng

Size: 100cm x 100cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Hoa Chuối Rừng IV

1

Họa Sĩ: Đặng Đình Ngỡ Chất Liệu: Sơn dầu trên toan Kích Thước: 100cm x 100cm

Tranh Treo Văn Phòng

Size: 60cm x 100cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Sen Mùa Hạ

1

Họa Sĩ: Đặng Đình Ngỡ Chất Liệu: Sơn dầu trên toan Kích Thước: 60cm x 100cm

Tranh Treo Phòng Ngủ

Size: 150cm x 75cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Đầm Hoang

1

Họa Sĩ: Đặng Đình Ngỡ Chất Liệu: Sơn dầu trên toan Kích Thước: 150cm x 75cm

Tranh Treo Văn Phòng

Size: 80cm x 80cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tình Yêu

1

Họa Sĩ: Đặng Đình Ngỡ Chất Liệu: Sơn dầu trên toan Kích Thước: 80cm x 80cm

Tranh Sơn Mài

Size: 70cm x 68cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Sen X

1

Họa Sĩ: Trần Thiệu Nam Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 70cm x 68cm

Tranh Nghệ Thuật

Mùa Mới IV

1

Họa Sĩ: Đặng Đình Ngỡ
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 75cm x 150cm

Tranh Sơn Mài

Size: 50cm x 70cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Sông Trăng

1

Họa Sĩ: Châu Ái Vân Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 50cm x 70cm

Tranh Sơn Mài

Size: 100cm x 120cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Phong Cảnh Tây Bắc

1

Họa Sĩ: Chu Viết Cường Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 100cm x 120cm

Tranh Sơn Mài

Thanh Cao II

1

Họa Sĩ: Trần Thiệu Nam
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ
Kích Thước: 43cm x 80cm

Tranh Acrylic Trên Toan

Size: 110cm x 90cm
Chất Liệu: Acrylic trên toan

Che Chở

1

Họa Sĩ: Nguyễn Thu Thủy Chất Liệu: Acrylic trên toan Kích Thước: 110cm x 90cm

Tranh Nghệ Thuật

Size: 50cm x 70cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tĩnh Vật Hoa Cúc

1

Họa Sĩ: An Đặng Chất Liệu: Sơn dầu trên toan Kích Thước: 50cm x 70cm

Tranh Acrylic Trên Toan

Size: 80cm x 80cm
Chất Liệu: Acrylic trên toan

Dậy Muộn

1

Họa Sĩ: Nguyễn Thu Thủy Chất Liệu: Acrylic trên toan Kích Thước: 80cm x 80cm

New

Tranh Nghệ Thuật

Size: 110cm x 130cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Nắng Thu I

1

Họa Sĩ: Đặng Đình Ngỡ Chất Liệu: Sơn dầu trên toan Kích Thước: 110cm x 130cm

Tranh Acrylic Trên Toan

Size: 120cm x 60cm
Chất Liệu: Acrylic trên toan

Hóng Chuyện

1

Họa Sĩ: Nguyễn Thu Thủy Chất Liệu: Acrylic trên toan Kích Thước: 120cm x 60cm

Tranh Phong Cảnh

Size: 100cm x 120cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Nắng Sớm

1

Họa Sĩ: Mai Thị Kim Uyên Chất Liệu: Sơn dầu trên toan Kích Thước: 100cm x 120cm

Tranh Sơn Mài

Sen Hương Sơn

1

Họa Sĩ: Nguyễn Xuân Việt
Chất Liệu:
 Sơn mài trên gỗ
Kích Thước: 90cm x 140cm

Tranh Nghệ Thuật

Size: 92cm x 180cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Hạ Liên III

1

Họa Sĩ: Đỗ Khải Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 92cm x 180cm

Tranh Nghệ Thuật

Size: 80cm x 100cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Mùa Xuân Của Em

1

Họa Sĩ: Đặng Đình Ngỡ Chất Liệu: Sơn dầu trên toan Kích Thước: 80cm x 100cm

Tranh Nghệ Thuật

Size: 70cm x 90cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Đêm Trăng

1

Họa Sĩ: Hoàng A Sáng Chất Liệu: Sơn dầu trên toan Kích Thước: 70cm x 90cm

Tranh Nghệ Thuật

Size: 80cm x 120cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Dưới Ánh Trăng I

1

Họa Sĩ: Đỗ Khải Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 80cm x 120cm

Tranh Sơn Mài

Size: 123cm x 125cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Thanh Cao IV

1

Họa Sĩ: Trần Thiệu Nam Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 123cm x 125cm

Tranh Nghệ Thuật

Size: 80cm x 100cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Đêm Hồ Gươm

1

Họa Sĩ: Đặng Đình Ngỡ Chất Liệu: Sơn dầu trên toan Kích Thước: 80cm x 100cm

Tranh Acrylic Trên Toan

Size: 100cm x 100cm
Chất Liệu: Acrylic trên toan

Biển, Rừng và Ta

1

Họa Sĩ: Trịnh Thắng Chất Liệu: Acrylic trên toan Kích Thước: 100cm x 100cm

Tranh Nghệ Thuật

Mùa Xuân ở Sảng Tùng

1

Họa Sĩ: Đặng Đình Ngỡ
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 110cm x 130cm

Tranh Nghệ Thuật

Size: 50cm x 50cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Bát Cổ 30

1

Họa Sĩ: Nguyễn Tuấn Cường Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 50cm x 50cm

Tranh Sơn Dầu

Size: 150cm x 76cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Ao Thu III

1

Họa Sĩ: Đặng Đình Ngỡ Chất Liệu: Sơn dầu trên toan Kích Thước: 150cm x 76cm

Tranh Sơn Mài

Size: 43cm x 80cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Thanh Cao III

1

Họa Sĩ: Trần Thiệu Nam Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 43cm x 80cm

Tranh Nghệ Thuật

Size: 100cm x 80cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Sen Hồng

1

Họa Sĩ: An Đặng Chất Liệu: Sơn dầu trên toan Kích Thước: 100cm x 80cm

Tranh Nghệ Thuật

Size: 80cm x 120cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Rừng Thu

1

Họa Sĩ: Trương Trọng Quyền Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 80cm x 120cm

Tranh Nghệ Thuật

Size: 100cm x 100cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Đào Phai II

1

Họa Sĩ: Việt Hương Chất Liệu: Sơn dầu trên toan Kích Thước: 100cm x 100cm

KTNT SOLD

Size: 80cm x 80cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Cái Ôm

1

Họa Sĩ: Nguyễn Thu Thủy Chất Liệu: Sơn dầu trên toan Kích Thước: 80cm x 80cm

Tranh Nghệ Thuật

Size: 100cm x 120cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Chiều Thu

1

Họa Sĩ: Nguyễn Lâm Chất Liệu: Sơn dầu trên toan Kích Thước: 100cm x 120cm

Tranh Nghệ Thuật

Size: 80cm x 80cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Cúc Vàng

1

Họa Sĩ: Trịnh Quế Anh Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 80cm x 80cm

Tranh Nghệ Thuật

Size: 75cm x 150cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Mùa Mới I

1

Họa Sĩ: Đặng Đình Ngỡ Chất Liệu: Sơn dầu trên toan Kích Thước: 75cm x 150cm

Tranh Nghệ Thuật

Size: 66cm x 86cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tĩnh Vật Trà Sen

1

Họa Sĩ: Đinh Đông Chất Liệu: Sơn dầu trên toan Kích Thước: 66cm x 86cm

Tranh Nghệ Thuật

Size: 60cm x 120cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Mùa Vàng

1

Họa Sĩ: Đặng Đình Ngỡ Chất Liệu: Sơn dầu trên toan Kích Thước: 60cm x 120cm

Tranh Nghệ Thuật

Size: 80cm x 150cm
Chất Liệu: Acrylic trên toan

Hồ Phi Yến

1

Họa Sĩ: Minh Chính Chất Liệu: Acrylic trên toan Kích Thước: 80cm x 150cm

Tranh Acrylic Trên Toan

Size: 100cm x 150cm
Chất Liệu: Acrylic trên toan

Pháp Nhãn II

1

Họa Sĩ: Trịnh Thắng Chất Liệu: Acrylic trên toan Kích Thước: 100cm x 150cm

Tranh Acrylic Trên Toan

Size: 120cm x 90cm
Chất Liệu: Acrylic trên toan

Vườn Hoa

1

Họa Sĩ: Nguyễn Thu Thủy Chất Liệu: Acrylic trên toan Kích Thước: 120cm x 90cm

Tranh Nghệ Thuật

Size: 118cm (Đường kính)
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Bạch Liên II

1

Họa Sĩ: An Đặng Chất Liệu: Sơn dầu trên toan Kích Thước: 118cm (Đường kính)

Tranh Sơn Mài

Size: 45cm x 60cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

E Ấp

1

Họa Sĩ: Trần Thiệu Nam Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 45cm x 60cm

Tranh Sơn Dầu

Cá Koi I

1

Hoạ sĩ: Nguyễn Đinh Duy Quyền
Kích thước: 60cm x 70cm
Chất liệu: Sơn dầu trên toan

Tranh Nghệ Thuật

Size: 100cm x 100cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Đào Phai I

1

Họa Sĩ: Việt Hương Chất Liệu: Sơn dầu trên toan Kích Thước: 100cm x 100cm

Tranh Nghệ Thuật

Size: 20cm x 30cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Phong Cảnh Làng Quê 01

1

Họa Sĩ: Lê Quân Chất Liệu: Sơn dầu trên toan Kích Thước: 20cm x 30cm

Tranh Nghệ Thuật

Bạch Liên 13

1

Họa Sĩ: Đỗ Khải
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ
Kích Thước: 110cm x 75cm

Tranh Sơn Mài

Size: 60cm x 80cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Nét Xuân Thì

1

Họa Sĩ: Trần Thiệu Nam Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 60cm x 80cm

Tranh Nghệ Thuật

Size: 50cm x 60cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tĩnh Vật Hoa Hồng

1

Họa Sĩ: Đinh Đông Chất Liệu: Sơn dầu trên toan Kích Thước: 50cm x 60cm

Tranh Nghệ Thuật

Size: 75cm x 150cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Trò Chuyện

1

Họa Sĩ: Đặng Đình Ngỡ Chất Liệu: Sơn dầu trên toan Kích Thước: 75cm x 150cm

Tranh Nghệ Thuật

Tháng Ba

1

Họa Sĩ: Hoàng A Sáng
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 50cm x 100cm

Tranh Hoa Sen

Size: 100cm x 90cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Bạch Liên 01

1

Họa Sĩ: Đỗ Khải Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 100cm x 90cm

SƯU TẦM

Tranh Nghệ Thuật

Size: 40cm x 50cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Mây Sớm

1

Họa Sĩ: Lê Quân Chất Liệu: Sơn dầu trên toan Kích Thước: 40cm x 50cm

Tranh Nghệ Thuật

Size: 50cm x 70cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Hoàng Hôn

1

Họa Sĩ: Lê Quân Chất Liệu: Sơn dầu trên toan Kích Thước: 40cm x 50cm

Tranh Acrylic Trên Toan

Nàng 02

1

Họa Sĩ: Nguyễn Thu Thủy
Chất Liệu: Acrylic trên toan
Kích Thước: 110cm x 70cm

Tranh Nghệ Thuật

Size: 120cm x 80cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Bạch Liên I

1

Họa Sĩ: An Đặng Chất Liệu: Sơn dầu trên toan Kích Thước: 120cm x 80cm

Tranh Hoa Sen

Size: 140cm x 90cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Bạch Liên 12

1

Họa Sĩ: Đỗ Khải Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 140cm x 90cm

Tranh Nghệ Thuật

Size: 80cm x 90cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Xuân Gọi

1

Họa Sĩ: Nguyễn Sỹ Hiếu Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 80cm x 90cm

Tranh Nghệ Thuật

Size: 80cm x 80cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tĩnh Vật Hoa Bướm

1

Họa Sĩ: Đinh Đông Chất Liệu: Sơn dầu trên toan Kích Thước: 80cm x 80cm

Tranh Sơn Mài

Size: 45cm x 60cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Nắng Hạ III

1

Họa Sĩ: Trần Thiệu Nam Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 45cm x 60cm

Tranh Nghệ Thuật

Size: 40cm x 45cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Bát Cổ 36

1

Họa Sĩ: Nguyễn Tuấn Cường Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 40cm x 45cm

Tranh Sơn Mài

Size: 40cm x 60cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Giấc Mơ Trưa

1

Họa Sĩ: Châu Ái Vân Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 40cm x 60cm

Tranh Nghệ Thuật

Size: 80cm x 60cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Suối Yến

1

Họa Sĩ: Việt Hương Chất Liệu: Sơn dầu trên toan Kích Thước: 80cm x 60cm

Tranh Nghệ Thuật

Trăng Tan

1

Họa Sĩ: Nguyễn Tú Quyên
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ
Kích Thước: 60cm x 80cm

Tranh Sơn Mài

Size: 60cm x 60cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Sớm Tinh Sương

1

Họa Sĩ: Trần Thiệu Nam Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 60cm x 60cm

Tranh Nghệ Thuật

Size: 60cm x 120cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Sen Vàng

1

Họa Sĩ: Đặng Đình Ngỡ Chất Liệu: Sơn dầu trên toan Kích Thước: 60cm x 120cm

Tranh Nghệ Thuật

Size: 100cm x 70cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Đượm

1

Họa Sĩ: Lâm Xung Chất Liệu: Sơn dầu trên toan Kích Thước: 100cm x 70cm

Tranh Sơn Mài

Size: 60cm x 80cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Sen Sớm II

1

Họa Sĩ: Nguyễn Hồng Giang Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 60cm x 80cm

Tranh Nghệ Thuật

Size: 60cm x 120cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Một Sớm Mùa Thu

1

Họa Sĩ: Nguyễn Minh Hải Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 60cm x 120cm

Tranh Nghệ Thuật

Size: 75cm x 75cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tĩnh Vật Bạch Liên

1

Họa Sĩ: Đinh Đông Chất Liệu: Sơn dầu trên toan Kích Thước: 75cm x 75cm

KTNT SOLD

Size: 60cm x 120cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Ráng Chiều

1

Họa Sĩ: Giáp Văn Tuấn Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 60cm x 120cm

Tranh Phong Cảnh

Size: 100cm x 120cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Hồ Núi Đá

1

Họa Sĩ: Mai Thị Kim Uyên Chất Liệu: Sơn dầu trên toan Kích Thước: 100cm x 120cm

Tranh Nghệ Thuật

Size: 50cm x 50cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Tĩnh Vật Hoa Ly

1

Họa Sĩ: Trịnh Quế Anh Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 50cm x 50cm

Tranh Sơn Dầu

Size: 80cm x 80cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Hoa Chuối Rừng V

1

Họa Sĩ: Đặng Đình Ngỡ Chất Liệu: Sơn dầu trên toan Kích Thước: 80cm x 80cm

Tranh Nghệ Thuật

Size: 80cm x 110cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Nhật Liên

1

Họa Sĩ: Nguyễn Khắc Chinh Chất Liệu: Sơn dầu trên toan Kích Thước: 80cm x 110cm

Tranh Sơn Dầu

Size: 80 cm x 110 cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Nhật Liên 1

1

Họa Sĩ: Nguyễn Khắc Chinh Chất Liệu: Sơn dầu trên toan Kích Thước: 80 cm x 110 cm

Tranh Treo Văn Phòng

Size: 40cm x 60cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Sắc Tím Năm Ấy

1

Họa Sĩ: Đỗ Công Sơn Chất Liệu: Sơn dầu trên toan Kích Thước: 40cm x 60cm

Tranh Treo Văn Phòng

Size: 100cm x 110cm
Chất Liệu: Acrylic & sơn dầu trên toan

Tĩnh Vật 2

1

Họa Sĩ: Lê Hương Chất Liệu: Acrylic & sơn dầu trên toan Kích Thước: 100cm x 110cm

Tranh Treo Văn Phòng

Size: 40cm x 70cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Hoa Chuối

1

HọaSĩ: Đỗ Công Sơn Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 40cm x 70cm

Tranh Treo Phòng Khách

Size: 50cm x 59cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Sen Trong Bão Giông

1

Họa Sĩ: Đỗ Công Sơn Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 50cm x 59cm

Tranh Nghệ Thuật

Tre Soi Bóng Nước

1

Họa Sĩ: Đặng Đình Ngỡ Chất Liệu: Sơn dầu trên toan Kích Thước: 150cm x 75cm

NEW

Tranh Nghệ Thuật

Size: 80cm x 120cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Nỗi Nhớ Quê Hương

1

Họa Sĩ: Đỗ Khải Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 80cm x 120cm

Tranh Nghệ Thuật

Size: 110cm x 130cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Sớm Bình Yên

1

Họa Sĩ: Đặng Đình Ngỡ Chất Liệu: Sơn dầu trên toan Kích Thước: 110cm x 130cm

New

Tranh Nghệ Thuật

Size: 58cm x 64cm
Chất Liệu: Tranh acrylic trên mâm gỗ

Giấc Mơ Của Mèo

1

Họa Sĩ: Trịnh Vũ Hiếu Chất Liệu: Sơn dầu trên toan Kích Thước: 80cm x 125cm

Tranh Sơn Mài

Size: 100cm x 100cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Sắc Sen

1

Họa Sĩ: Châu Ái Vân Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 100cm x 100cm

Tranh Nghệ Thuật

Size: 50cm x 50cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Bát Cổ 35

1

Họa Sĩ: Nguyễn Tuấn Cường Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 50cm x 50cm

Tranh Nghệ Thuật

Size: 42cm x 55cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Mùa Gặt VI

1

Họa Sĩ: Đặng Đình Ngỡ Chất Liệu: Sơn dầu trên toan Kích Thước: 42cm x 55cm