Sen Hồng

Họa Sĩ: An Đặng
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 100cm x 80cm