Họa Sĩ An Đặng

Tranh Nghệ Thuật

Nắng Trong Vườn II

Họa Sĩ: An Đặng
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 135cm x 110cm

Tranh Nghệ Thuật

Nắng Trong Vườn I

Họa Sĩ: An Đặng
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 135cm x 110cm

Tranh Nghệ Thuật

Hoa Hồng XV

Họa Sĩ: An Đặng
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 120cm x 65cm

Tranh Nghệ Thuật

Hoa Hồng XIV

1

Họa Sĩ: An Đặng
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 120cm x 65cm

Tranh Nghệ Thuật

Hoa Hồng XII

Họa Sĩ: An Đặng
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 120cm x 65cm

Tranh Nghệ Thuật

Hoa Hồng XI

Họa Sĩ: An Đặng
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 120cm x 65cm

Tranh Nghệ Thuật

Hoa Hồng X

Họa Sĩ: An Đặng
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 50cm x 50cm

Tranh Nghệ Thuật

Hoa Hồng VII

Họa Sĩ: An Đặng
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 65cm x 120cm

Tranh Nghệ Thuật

Hoa Hồng VI

Họa Sĩ: An Đặng
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 60cm x 80cm

Tranh Nghệ Thuật

Size: 65cm x 120cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Hoa Hồng IX

1

Họa Sĩ: An Đặng Chất Liệu: Sơn dầu trên toan Kích Thước: 65cm x 120cm

Tranh Nghệ Thuật

Size: 120cm x 160cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Hoa Hồng VIII

1

Họa Sĩ: An Đặng Chất Liệu: Sơn dầu trên toan Kích Thước: 120cm x 160cm

Tranh Nghệ Thuật

Size: 100cm (Đường kính)
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Hoa Hồng V

1

Họa Sĩ: An Đặng Chất Liệu: Sơn dầu trên toan Kích Thước: 100cm (Đường kính)

Tranh Nghệ Thuật

Size: 80cm x 60cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Hoa Hồng IV

1

Họa Sĩ: An Đặng Chất Liệu: Sơn dầu trên toan Kích Thước: 80cm x 60cm

Tranh Nghệ Thuật

Size: 60cm x 80cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Hoa Hồng III

1

Họa Sĩ: An Đặng Chất Liệu: Sơn dầu trên toan Kích Thước: 60cm x 80cm

Tranh Nghệ Thuật

Size: 120cm x 80cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Hoa Hồng II

1

Họa Sĩ: An Đặng Chất Liệu: Sơn dầu trên toan Kích Thước: 120cm x 80cm

Tranh Nghệ Thuật

Size: 50cm x 50cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Hoa Hồng I

1

Họa Sĩ: An Đặng Chất Liệu: Sơn dầu trên toan Kích Thước: 50cm x 50cm

Tranh Nghệ Thuật

Size: 50cm x 70cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tĩnh Vật Hoa Cúc

1

Họa Sĩ: An Đặng Chất Liệu: Sơn dầu trên toan Kích Thước: 50cm x 70cm

Tranh Nghệ Thuật

Size: 100cm x 80cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Sen Hồng

1

Họa Sĩ: An Đặng Chất Liệu: Sơn dầu trên toan Kích Thước: 100cm x 80cm

Tranh Nghệ Thuật

Size: 118cm (Đường kính)
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Bạch Liên II

1

Họa Sĩ: An Đặng Chất Liệu: Sơn dầu trên toan Kích Thước: 118cm (Đường kính)

Tranh Nghệ Thuật

Size: 120cm x 80cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Bạch Liên I

1

Họa Sĩ: An Đặng Chất Liệu: Sơn dầu trên toan Kích Thước: 120cm x 80cm

Hotline
Zalo
Messenger