Tranh Sơn Mài

An Nhiên III

Họa Sĩ: Châu Ái Vân
Chất Liệu:
 Sơn mài trên gỗ
Kích Thước: 80cm x 120cm

Tranh Sơn Mài

An Nhiên II

Họa Sĩ: Châu Ái Vân
Chất Liệu:
 Sơn mài trên gỗ
Kích Thước: 120cm x 80cm

Tranh Sơn Mài

Thuỵ Liên Diệp II

Họa Sĩ: Nguyễn Xuân Việt
Chất Liệu:
 Sơn mài trên gỗ
Kích Thước: 80cm x 120cm

Tranh Nghệ Thuật

Bạch Liên Vọng Nguyệt

Họa Sĩ: Nguyễn Sỹ Hiếu
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ
Kích Thước: 90cm x 160cm

Tranh Sơn Mài

Thuỵ Liên Diệp

Họa Sĩ: Nguyễn Xuân Việt
Chất Liệu:
 Sơn mài trên gỗ
Kích Thước: 125cm x 122cm

Tranh Sơn Mài

Ngũ Thủ Liên Hoa III

Họa Sĩ: Nguyễn Xuân Việt
Chất Liệu:
 Sơn mài trên gỗ
Kích Thước: 100cm x 100cm

Tranh Hoa Sen

Những Cánh Hoa Bay

Họa Sĩ: Nguyễn Đinh Duy Quyền
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 90cm x 140cm

Tranh Hoa Sen

Kim Liên III

Họa Sĩ: Nam Thành Trung
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ
Kích Thước: 100cm x 80cm

Tranh Hoa Sen

Kim Liên II

Họa Sĩ: Nam Thành Trung
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ
Kích Thước: 70cm x 70cm

Tranh Nghệ Thuật

Bạch Liên Trì V

Họa Sĩ: Đỗ Khải
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ
Kích Thước: 90cm x 180cm

Tranh Nghệ Thuật

Bạch Liên Trì IV

Họa Sĩ: Đỗ Khải
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ
Kích Thước: 100cm x 200cm

Tranh Nghệ Thuật

Sen Thu

Họa Sĩ: Đỗ Khải
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ
Kích Thước: 100cm x 120cm

Tranh Nghệ Thuật

Vũ Liên

Họa Sĩ: Nguyễn Phan Bách
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 80cm x 60cm

Tranh Nghệ Thuật

Bạch Liên XIV

Họa Sĩ: Đỗ Khải
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ
Kích Thước: 75cm x 110cm

Tranh Hoa Sen

Hạ

Họa Sĩ: Đậu Quang Anh
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 62cm x 82cm

Tranh Nghệ Thuật

Nắng Trong Vườn II

Họa Sĩ: An Đặng
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 135cm x 110cm

Tranh Hoa Sen

Sắc Hồng

Họa Sĩ: Nguyễn Lâm
Chất Liệu: Màu nước trên giấy
Kích Thước: 56cm x 41cm

Tranh Hoa Sen

Tung Tăng

Họa Sĩ: Nguyễn Lâm
Chất Liệu: Màu nước trên giấy
Kích Thước: 76cm x 56cm

Tranh Nghệ Thuật

Xuân Thì

Họa Sĩ: Nguyễn Sỹ Hiếu
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ
Kích Thước: 80cm x 90cm

Tranh Nghệ Thuật

Uyên Ương

Họa Sĩ: Đỗ Khải
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ
Kích Thước: 160cm x 80cm

Tranh Nghệ Thuật

Dạ Liên

Họa Sĩ: Nguyễn Sỹ Hiếu
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ
Kích Thước: 80cm x 90cm

Tranh Nghệ Thuật

Sen II

Họa Sĩ: Lê Ngọc Ly
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 60cm x 80cm

Tranh Sơn Mài

Bạch Liên

Họa Sĩ: Châu Ái Vân
Chất Liệu:
 Sơn mài trên gỗ
Kích Thước: 80cm x 120cm

Tranh Sơn Mài

Sen Sớm VII

Họa Sĩ: Nguyễn Hồng Giang
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ
Kích Thước: 80cm x 60cm

Tranh Sơn Dầu

Đầm Liên Trì

Họa Sĩ: Đặng Đình Ngỡ
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 75cm x 150cm

Tranh Nghệ Thuật

Mùa Sen

Họa Sĩ: Trần Tiến Thành
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ
Kích Thước: 90cm x 125cm

Tranh Nghệ Thuật

Sen I

Họa Sĩ: Lê Ngọc Ly
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 60cm x 90cm

Tranh Acrylic Trên Toan

Giai Điệu

Họa Sĩ: Hoàng Phúc Quý
Chất Liệu: Acrylic trên toan
Kích Thước: 100cm x 160cm

Tranh Treo Văn Phòng

Bạch Liên 05

Họa Sĩ: Đinh Đông
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 84cm x 96cm

Tranh Treo Văn Phòng

Sen Hồng 03

Họa Sĩ: Đinh Đông
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 80cm x 60cm

Tranh Treo Văn Phòng

Vào Hạ 10

Họa Sĩ: Đinh Đông
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 86cm x 50cm

Tranh Sơn Dầu

Nàng Sen

Họa Sĩ: Nguyễn Hiển
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 80cm x 80cm

Tranh Nghệ Thuật

Mùa Sen

Họa Sĩ: Nguyễn Hiển
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 80cm x 80cm

Tranh Nghệ Thuật

Sen IV

Họa Sĩ: Lê Ngọc Ly
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 100cm x 120cm

Tranh Nghệ Thuật

Sen III

Họa Sĩ: Lê Ngọc Ly
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 80cm x 60cm

Tranh Acrylic Trên Toan

Sinh Tồn

Họa Sĩ: Hoàng Phúc Quý
Chất Liệu: Acrylic trên toan
Kích Thước: 100cm x 70cm

Tranh Treo Biệt Thự

Thiếu Nữ

Họa Sĩ: Hoàng Phúc Quý
Chất Liệu: Acrylic trên toan
Kích Thước: 100cm x 200cm (4 bức)

Tranh Sơn Mài

Size: 60cm x 60cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Liên Hoa IV

1

Họa Sĩ: Trần Thiệu Nam Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 60cm x 60cm

New

Tranh Sơn Mài

Size: 120cm x 80cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Hạnh Phúc

1

Họa Sĩ: Châu Ái Vân Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 120cm x 80cm

Tranh Sơn Mài

Size: 90cm x 140cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Rong Chơi

1

Họa Sĩ: Nguyễn Anh Tuấn Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 90cm x 140cm

Tranh Sơn Mài

Size: 45cm x 60cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Nắng Hạ II

1

Họa Sĩ: Trần Thiệu Nam Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 45cm x 60cm

Tranh Sơn Mài

Khoe Sắc

1

Họa Sĩ: Nguyễn Xuân Việt
Chất Liệu:
 Sơn mài trên gỗ
Kích Thước: 80cm x 120cm

Tranh Nghệ Thuật

Size: 100cm x 210cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Bạch Liên Trì

1

Họa Sĩ: Đỗ Khải Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 100cm x 210cm

Tranh Nghệ Thuật

Size: 100cm x 210cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Bạch Liên Trì II

1

Họa Sĩ: Đỗ Khải Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 100cm x 210cm

Tranh Sơn Mài

Size: 70cm x 90cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Sen Sớm V

1

Họa Sĩ: Nguyễn Hồng Giang Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 70cm x 90cm

Tranh Sơn Mài

Size: 60cm x 80cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Sen Sớm I

1

Họa Sĩ: Nguyễn Hồng Giang Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 60cm x 80cm

Tranh Sơn Mài

Size: 150cm x 100cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Sự Bừng Tỉnh

1

Họa Sĩ: Trần Thiệu Nam Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 150cm x 100cm

1

Họa Sĩ: Châu Ái Vân
Chất Liệu:
 Sơn mài trên gỗ
Kích Thước: 80cm x 120cm

Tranh Sơn Mài

Size: 81cm x 61cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Rạng Ngời

1

Họa Sĩ: Trần Thiệu Nam Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 81cm x 61cm

Tranh Hoa Sen

Size: 150cm x 75cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Sen Tây Hồ I

1

Họa Sĩ: Đặng Đình Ngỡ Chất Liệu: Sơn dầu trên toan Kích Thước: 150cm x 75cm

Tranh Sơn Mài

Size: 122cm x 82cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Sen XV

1

Họa Sĩ: Trần Thiệu Nam Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 122cm x 82cm

Tranh Hoa Sen

Size: 120cm x 90cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Hồng Liên 01

1

Họa Sĩ: Đỗ Khải Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 120cm x 90cm

Tranh Nghệ Thuật

Size: 55cm x 65cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tĩnh Vật Hoa Sen

1

Họa Sĩ: Đinh Đông Chất Liệu: Sơn dầu trên toan Kích Thước: 55cm x 65cm

Tranh Sơn Mài

Size: 120cm x 270cm (3 bức)
Chát liệu: Sơn mài

Sen 3 Miền

1

Họa Sĩ: Ngô Bá Công Chất Liệu: Sơn mài Kích Thước: 120cm x 270cm (3 bức)

Tranh Sơn Mài

Size: 45cm x 60cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Nắng Hạ I

1

Họa Sĩ: Trần Thiệu Nam Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 45cm x 60cm

Tranh Sơn Mài

Size: 81cm x 122cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Dịu Dàng

1

Họa Sĩ: Trần Thiệu Nam Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 81cm x 122cm

Tranh Sơn Mài

Size: 100cm x 120cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Đón Nắng Mai

1

Họa Sĩ: Trần Thiệu Nam Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 100cm x 120cm

Tranh Nghệ Thuật

Bạch Liên Trì III

1

Họa Sĩ: Đỗ Khải
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ
Kích Thước: 100cm x 210cm

Tranh Sơn Mài

Size: 170cm x 122cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Tinh Khôi

1

Họa Sĩ: Trần Thiệu Nam Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 170cm x 122cm

Tranh Hoa Sen

Size: 80cm x 120cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Bạch Liên 11

1

Họa Sĩ: Đỗ Khải Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 80cm x 120cm

Tranh Sơn Mài

Size: 60cm x 60cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Liên Hoa II

1

Họa Sĩ: Trần Thiệu Nam Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 60cm x 60cm

Tranh Hoa Sen

Size: 80cm x 60cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Bạch Liên 10

1

Họa Sĩ: Đỗ Khải Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 80cm x 60cm

Tranh Sơn Mài

Size: 80cm x 100cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Hồng Liên II

1

Họa Sĩ: Nguyễn Xuân Việt Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 80cm x 100cm

Tranh Sơn Mài

Size: 100cm x 100cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Sắc Sen

1

Họa Sĩ: Châu Ái Vân Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 100cm x 100cm

Tranh Sơn Mài

Size: 60cm x 60cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Liên Hoa I

1

Họa Sĩ: Trần Thiệu Nam Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 60cm x 60cm

Tranh Sơn Mài

Size: 122cm x 95cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Sen XVII

1

Họa Sĩ: Trần Thiệu Nam Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 122cm x 95cm

Tranh Sơn Mài

Size: 120cm x 80cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Hương Mùa Hạ

1

Họa Sĩ: Châu Ái Vân Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 120cm x 80cm

Tranh Sơn Mài

Size: 45cm x 122cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Đản Sinh

1

Họa Sĩ: Trần Thiệu Nam Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 45cm x 122cm

Tranh Sơn Mài

Size: 60cm x 60cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Liên Hoa VI

1

Họa Sĩ: Trần Thiệu Nam Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 60cm x 60cm

Tranh Sơn Mài

Size: 60cm x 110cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Sen Sớm IV

1

Họa Sĩ: Nguyễn Hồng Giang Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 60cm x 110cm

Tranh Sơn Mài

Size: 122cm x 95cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Sen XVI

1

Họa Sĩ: Trần Thiệu Nam Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 122cm x 95cm

Tranh Sơn Mài

Size: 60cm x 80cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Liên Hoa III

1

Họa Sĩ: Trần Thiệu Nam Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 60cm x 80cm

Tranh Sơn Mài

Size: 95cm x 122cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Xao Động

1

Họa Sĩ: Trần Thiệu Nam Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 95cm x 122cm

Tranh Sơn Mài

Size: 60cm x 80cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Sen Sớm III

1

Họa Sĩ: Nguyễn Hồng Giang Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 60cm x 80cm

Tranh Hoa Sen

Size: 60cm x 80cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Bạch Liên 09

1

Họa Sĩ: Đỗ Khải Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 60cm x 80cm

Tranh Hoa Sen

Size: 120cm x 90cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Bạch Liên 08

1

Họa Sĩ: Đỗ Khải Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 120cm x 90cm

Tranh Hoa Sen

Size: 80cm x 120cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Bạch Liên 07

1

Họa Sĩ: Đỗ Khải Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 80cm x 120cm Bạch Liên. Sen trắng. Lung linh dưới ánh nắng. Chuồn chuồn ớt. Trưa hè nắng gắt. Miệt mài thưởng sen. Nắng vàng. Nhuộm đỏ cả Sen….

Tranh Nghệ Thuật

Hạ Liên I

1

Họa Sĩ: Đỗ Khải
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ
Kích Thước: 90cm x 120cm

Tranh Sơn Mài

Size: 122cm x 82cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Sen XIV

1

Họa Sĩ: Trần Thiệu Nam Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 122cm x 82cm

New

Tranh Sơn Mài

Size: 120cm x 80cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Hồng Liên II

1

Họa Sĩ: Châu Ái Vân Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 120cm x 80cm

Tranh Hoa Sen

Size: 75cm x 110cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Bạch Liên 05

1

Họa Sĩ: Đỗ Khải Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 75cm x 110cm

Tranh Sơn Mài

Size: 122cm x 50cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Sen XIII

1

Họa Sĩ: Trần Thiệu Nam Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 122cm x 50cm

Tranh Sơn Mài

Size: 80cm x 120cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Hương Mùa Hạ

1

Họa Sĩ: Châu Ái Vân Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 80cm x 120cm

Tranh Sơn Mài

Size: 80cm x 120cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Đêm Mùa Hạ

1

Họa Sĩ: Châu Ái Vân Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 80cm x 120cm

Tranh Hoa Sen

Size: 75cm x 110cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Bạch Liên 04

1

Họa Sĩ: Đỗ Khải Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 75cm x 110cm

Tranh Sơn Mài

Liên Hoa Thỉnh

1

Họa Sĩ: Trần Thiệu Nam
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ
Kích Thước: 122cm x 92cm

Tranh Sơn Mài

Size: 150cm x 103cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Nắng Vàng

1

Họa Sĩ: Trần Thiệu Nam Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 150cm x 103cm

Tranh Sơn Mài

Size: 100cm x 100cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Hạ Thương

1

Họa Sĩ: Trần Thiệu Nam Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 100cm x 100cm

Tranh Sơn Mài

Size: 80cm x 120cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Hồng Liên

1

Họa Sĩ: Châu Ái Vân Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 80cm x 120cm

Tranh Sơn Mài

Size: 120cm x 100cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Sen IX

1

Họa Sĩ: Trần Thiệu Nam Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 120cm x 100cm

Tranh Sơn Mài

Size: 123cm x 82cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Sen VIII

1

Họa Sĩ: Trần Thiệu Nam Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 123cm x 82cm

Tranh Treo Văn Phòng

Size: 50cm x 70cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Mùa Nước Nổi

6.450.000

Họa Sĩ: Minh Chính Chất Liệu: Sơn dầu trên toan Kích Thước: 50cm x 70cm

Tranh Sơn Mài

Size: 80cm x 120cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Thụy Liên II

1

Họa Sĩ: Nguyễn Xuân Việt Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 80cm x 120cm

Tranh Treo Phòng Khách

Size: 40cm x 110cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Đời Sen II

1

Họa Sĩ: Đặng Đình Ngỡ Chất Liệu: Sơn dầu trên toan Kích Thước: 40cm x 110cm

Tranh Acrylic Trên Toan

Size: 100cm x 100cm
Chất Liệu: Acrylic trên toan

Chốn Thiên Đường

11.500.000

Họa Sĩ: Hoàng Phúc Quý Chất Liệu: Acrylic trên toan Kích Thước: 100cm x 100cm

Tranh Nghệ Thuật

Hạ Liên II

1

Họa Sĩ: Đỗ Khải
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ
Kích Thước: 90cm x 120cm

Tranh Sơn Mài

Size: 60cm x 120cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Ngũ Thủ Liên Hoa II

1

Họa Sĩ: Trần Thiệu Nam Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 60cm x 120cm

Tranh Sơn Mài

Size: 80.5cm x 61cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Sen XI

1

Họa Sĩ: Trần Thiệu Nam Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 80.5cm x 61cm

Tranh Sơn Mài

Size: 80cm x 120cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Dạ Liên

1

Họa Sĩ: Châu Ái Vân Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 80cm x 120cm

Tranh Nghệ Thuật

Hạ Liên VII

1

Họa Sĩ: Đỗ Khải
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ
Kích Thước: 110cm x 75cm

Tranh Treo Văn Phòng

Size: 110cm x 130cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Sen XI

1

Họa Sĩ: Đặng Đình Ngỡ Chất Liệu: Sơn dầu trên toan Kích Thước: 110cm x 130cm

Tranh Treo Văn Phòng

Size: 75cm x 150cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Đầm Sen Mùa Hạ

1

Họa Sĩ: Đặng Đình Ngỡ Chất Liệu: Sơn dầu trên toan Kích Thước: 75cm x 150cm

Tranh Treo Văn Phòng

Size: 60cm x 60cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Sen XII

1

Họa Sĩ: Đặng Đình Ngỡ Chất Liệu: Sơn dầu trên toan Kích Thước: 60cm x 60cm

Tranh Treo Văn Phòng

Size: 80cm x 80cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Sen XIII

1

Họa Sĩ: Đặng Đình Ngỡ Chất Liệu: Sơn dầu trên toan Kích Thước: 80cm x 80cm

Tranh Treo Văn Phòng

Size: 40cm x 100cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Sen XIV

1

Họa Sĩ: Đặng Đình Ngỡ Chất Liệu: Sơn dầu trên toan Kích Thước: 40cm x 100cm

Tranh Treo Văn Phòng

Size: 60cm x 60cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Hoa Sen

1

Họa Sĩ: Đặng Đình Ngỡ Chất Liệu: Sơn dầu trên toan Kích Thước: 60cm x 60cm

Tranh Treo Văn Phòng

Size: 75cm x 150cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Sen Mùa Xuân

1

Họa Sĩ: Đặng Đình Ngỡ Chất Liệu: Sơn dầu trên toan Kích Thước: 75cm x 150cm

Tranh Hoa Sen

Bạch Liên 06

1

Họa Sĩ: Đỗ Khải
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ
Kích Thước: 80cm x 120cm

Tranh Treo Phòng Ngủ

Size: 150cm x 75cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Sen Hồ Tây II

1

Họa Sĩ: Đặng Đình Ngỡ Chất Liệu: Sơn dầu trên toan Kích Thước: 150cm x 75cm

Tranh Treo Văn Phòng

Size: 60cm x 100cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Sen Mùa Hạ

1

Họa Sĩ: Đặng Đình Ngỡ Chất Liệu: Sơn dầu trên toan Kích Thước: 60cm x 100cm

Tranh Treo Phòng Ngủ

Size: 150cm x 75cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Đầm Hoang

1

Họa Sĩ: Đặng Đình Ngỡ Chất Liệu: Sơn dầu trên toan Kích Thước: 150cm x 75cm

Tranh Sơn Mài

Size: 70cm x 68cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Sen X

1

Họa Sĩ: Trần Thiệu Nam Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 70cm x 68cm