Bạch Liên II

1

Họa Sĩ: An Đặng
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 118cm (Đường kính)

Đã Bán