Vô Đề 005

1

Họa sĩ: Danh Cường
Chất liệu: Sơn dầu trên toan
Kich thước: 30cm x 20 cm

Đã Bán