Họa Sĩ Danh Cường

Tranh Sơn Dầu

Size: 60cm x 120cm
Chất liệu: Sơn dầu trên toan

Bình Yên Miền Quê

Tranh Sơn Dầu

Size: 60cm x 120cm
Chất liệu: Sơn dầu trên toan

Trừu Tượng III

Tranh Sơn Dầu

Size: 150cm x 50cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Khỏa Thân Vàng

Tranh Sơn Dầu

Size: 150cm x 50cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Khỏa Thân Hồng

Tranh Sơn Dầu

Size: 150cm x 50cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Khỏa Thân Đỏ

Tranh Sơn Dầu

Size: 60cm x 120cm
Chất liệu: Sơn dầu trên toan

Trừu Tượng II

Tranh Sơn Dầu

Size: 120cm x 50cm
Chất liệu: Sơn dầu trên toan

Lao Xao II

Tranh Sơn Dầu

Size: 60cm x 120cm
Chất liệu: Sơn dầu trên toan

Làng Chài

Tranh Sơn Dầu

Size: 60cm x 120cm
Chất liệu: Sơn dầu trên toan

Cuối Đông

Tranh Sơn Dầu

Size: 20cm x 20cm
Chất liệu: Sơn dầu trên toan

Vô Đề 012

Tranh Sơn Dầu

Size: 100cm x 110cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Khỏa Thân 37

Tranh Sơn Dầu

Size: 20cm x 30cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Vô Đề 007

Tranh Sơn Dầu

Size: 24cm x 18cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Vô Đề 008

Tranh Trừu Tượng

Size: 20cm x 20cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Vô Đề 013

Tranh Sơn Dầu

Size: 100cm x 110cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Khỏa Thân 27

Tranh Sơn Dầu

Size: 70cm x 80cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Khỏa Thân 28

Tranh Sơn Dầu

Size: 60cm x 80cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Khỏa Thân 29

Tranh Sơn Dầu

Size: 70cm x 80cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Khỏa Thân 30

Tranh Sơn Dầu

Size: 100cm x 110cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Khỏa Thân 31

Tranh Sơn Dầu

Size: 100cm x 110cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Khỏa Thân 32

Tranh Sơn Dầu

Size: 60cm x 80cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Khỏa Thân 33

Tranh Sơn Dầu

Size: 60cm x 80cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Khỏa Thân 34

Tranh Sơn Dầu

Size: 100cm x 110cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Khỏa Thân 35

Tranh Sơn Dầu

Size: 100cm x 110cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Khỏa Thân 36

Tranh Sơn Dầu

Size: 150cm x 50cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Khỏa Thân Xanh

1

Tranh Sơn Dầu

Size: 150cm x 50cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Khỏa Thân Xám

1

Tranh Sơn Dầu

Size: 30cm x 20cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Vô Đề 001

3.000.000

Tranh Trừu Tượng

Size: 30cm x 20cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Vô Đề 002

3.000.000

Tranh Nghệ Thuật

Size: 20cm x 20cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Vô Đề 011

1

Tranh Sơn Dầu

Size: 30cm x 30cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Vô Đề 020

1

Tranh Acrylic Trên Toan

Size: 50cm x 150cm
Chất Liệu: Acrylic & sơn dầu trên toan

Khỏa Thân 23

1

Tranh Treo Phòng Ngủ

Size: 100cm x 110cm
Chất Liệu: Acrylic & sơn dầu trên toan

Khỏa Thân 26

1

Tranh Sơn Dầu

Size: 150cm x 50cm
Chất liệu: Sơn dầu trên toan

Nàng Xuân

1

Tranh Acrylic Trên Toan

Size: 150cm x 50cm
Chất Liệu: Acrylic & sơn dầu trên toan

Khỏa Thân 08

1

Tranh Khỏa Thân

Size: 50cm x 150cm
Chất Liệu: Acrylic & sơn dầu trên toan

Khỏa Thân 10

15.450.000

Tranh Acrylic Trên Toan

Size: 50cm x 150cm
Chất Liệu: Acrylic & sơn dầu trên toan

Khỏa Thân 12

15.450.000

Tranh Acrylic Trên Toan

Size: 150cm x 50cm
Chất liệu: Acrylic & sơn dầu trên toan

Khỏa Thân 20

1

Tranh Khỏa Thân

Size: 50cm x 150cm
Chất Liệu: Acrylic & sơn dầu trên toan

Khỏa Thân 21

15.450.000

Tranh Nghệ Thuật

Size: 50cm x 150cm
Chất Liệu: Acrylic & sơn dầu trên toan

Khỏa Thân 22

15.450.000

Tranh Sơn Dầu

Size: 150cm x 50cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Khỏa Thân Cam

1

Tranh Treo Phòng Ngủ

Size: 100cm x 110cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Khỏa Thân 19

1

Tranh Treo Phòng Ngủ

Size: 100cm x 110cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Khỏa Thân 18

1

Tranh Treo Phòng Ngủ

Size: 100cm x 110cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Khỏa Thân 17

1

Tranh Treo Phòng Ngủ

Size: 100cm x 110cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Khỏa Thân 16

1

Tranh Treo Phòng Ngủ

Size: 100cm x 110cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Khỏa Thân 02

1

Tranh Treo Phòng Ngủ

Size: 100cm x 110cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Khỏa Thân 04

1

Tranh Trừu Tượng

Size: 30cm x 20cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Vô Đề 003

1

Tranh Trừu Tượng

Size: 30cm x 20cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Vô Đề 004

1

Tranh Trừu Tượng

Size: 20cm x 20cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Vô Đề 012

1

Tranh Trừu Tượng

Size: 30cm x 30cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Vô Đề 017

1

Tranh Trừu Tượng

Size: 25cm x 25cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Vô Đề 015

1

Tranh Trừu Tượng

Size: 30cm x 30cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Vô Đề 019

1

Tranh Nghệ Thuật

Size: 30cm x 30cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Vô Đề 018

1

Tranh Trừu Tượng

Size: 30cm x 30cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Vô Đề 021

1

Tranh Treo Phòng Ngủ

Size: 100cm x 110cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Thiền

1

Tranh Treo Phòng Ngủ

Size: 100cm x 110cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Khỏa Thân 01

1

Tranh Treo Phòng Ngủ

Size: 100cm x 110cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Khỏa Thân 03

1

Tranh Treo Phòng Ngủ

Size: 100cm x 110cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Hình Bóng Người Phụ Nữ

1

Tranh Trừu Tượng

Size: 109cm x 39cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Trừu Tượng 03

15.450.000

Tranh Trừu Tượng

Size: 30cm x 20cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Vô Đề 016

1

Tranh Nghệ Thuật

Size: 30cm x 20cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Vô Đề 005

1

Tranh Trừu Tượng

Size: 20cm x 20cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Vô Đề 006

1

Tranh Trừu Tượng

Size: 20cm x 20cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Vô Đề 009

1

Tranh Trừu Tượng

Size: 20cm x 20cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Vô Đề 010

1

Tranh Sơn Dầu

Size: 150cm x 50cm
Chất liệu: Sơn dầu trên toan

Nàng Hạ

1

Tranh Nghệ Thuật

Size: 20cm x 20cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Vô Đề 014

1

Tranh Sơn Dầu

Size: 60cm x 120cm
Chất liệu: Sơn dầu trên toan

Trừu Tượng I

1

Tranh Sơn Dầu

Size: 150cm x 50cm
Chất liệu: Sơn dầu trên toan

Nàng Thu

1

Tranh Sơn Dầu

Size: 150cm x 50cm
Chất liệu: Sơn dầu trên toan

Nàng Đông

1

Tranh Sơn Dầu

Size: 120cm x 50cm
Chất liệu: Sơn dầu trên toan

Bóng Nước II

1

Tranh Sơn Dầu

Size: 120cm x 50cm
Chất liệu: Sơn dầu trên toan

Bóng Nước

1

Tranh Sơn Dầu

Size: 120cm x 50cm
Chất liệu: Sơn dầu trên toan

Lao Xao

1

Tranh Treo Phòng Ngủ

Size: 100cm x 110cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Nội Tâm

1

Tranh Treo Phòng Ngủ

Size: 100cm x 110cm
Chất Liệu: Acrylic & sơn dầu trên toan

Khỏa Thân 25

1

Tranh Treo Phòng Ngủ

Size: 100cm x 110cm
Chất Liệu: Acrylic & sơn dầu trên toan

Khỏa Thân 24

1

Tranh Treo Phòng Ngủ

Size: 100cm & 110cm
Chất Liệu: Acrylic & sơn dầu trên toan

Khỏa Thân 15

1

Tranh Treo Phòng Ngủ

Size: 50cm x 150cm
Chất Liệu: Acrylic & sơn dầu trên toan

Khỏa Thân 14

1

Tranh Treo Phòng Ngủ

Size: 50cm x 150cm
Chất Liệu: Acrylic & sơn dầu trên toan

Khỏa Thân 09

1

Tranh Treo Phòng Ngủ

Size: 50cm x 150cm
Chất Liệu: Acrylic & sơn dầu trên toan

Khỏa Thân 11

1