Họa Sĩ Danh Cường

New

Tranh Sơn Dầu

Size: 60cm x 120cm
Chất liệu: Sơn dầu trên toan

Trừu Tượng III

Yêu cầu tư vấn

Tranh Sơn Dầu

Size: 60cm x 120cm
Chất liệu: Sơn dầu trên toan

Trừu Tượng II

Yêu cầu tư vấn

Tranh Sơn Dầu

Size: 60cm x 120cm
Chất liệu: Sơn dầu trên toan

Trừu Tượng I

Yêu cầu tư vấn

Tranh Sơn Dầu

Size: 120cm x 50cm
Chất liệu: Sơn dầu trên toan

Lao Xao II

Yêu cầu tư vấn

Tranh Sơn Dầu

Size: 120cm x 50cm
Chất liệu: Sơn dầu trên toan

Bóng Nước II

Yêu cầu tư vấn

Tranh Sơn Dầu

Size: 120cm x 50cm
Chất liệu: Sơn dầu trên toan

Lao Xao

Yêu cầu tư vấn

Tranh Sơn Dầu

Size: 20cm x 20cm
Chất liệu: Sơn dầu trên toan

Vô Đề 012

Yêu cầu tư vấn

Tranh Sơn Dầu

Size: 20cm x 30cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Vô Đề 007

Yêu cầu tư vấn

Tranh Sơn Dầu

Size: 24cm x 18cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Vô Đề 008

Yêu cầu tư vấn

Tranh Trừu Tượng

Size: 20cm x 20cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Vô Đề 013

Yêu cầu tư vấn

Tranh Sơn Dầu

Size: 100cm x 110cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Khỏa Thân 27

Yêu cầu tư vấn

Tranh Sơn Dầu

Size: 70cm x 80cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Khỏa Thân 28

Yêu cầu tư vấn

Tranh Sơn Dầu

Size: 60cm x 80cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Khỏa Thân 29

Yêu cầu tư vấn

Tranh Sơn Dầu

Size: 70cm x 80cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Khỏa Thân 30

Yêu cầu tư vấn

Tranh Sơn Dầu

Size: 100cm x 110cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Khỏa Thân 31

Yêu cầu tư vấn

Tranh Sơn Dầu

Size: 100cm x 110cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Khỏa Thân 32

Yêu cầu tư vấn

Tranh Sơn Dầu

Size: 60cm x 80cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Khỏa Thân 33

Yêu cầu tư vấn

Tranh Sơn Dầu

Size: 60cm x 80cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Khỏa Thân 34

Yêu cầu tư vấn

Tranh Sơn Dầu

Size: 100cm x 110cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Khỏa Thân 35

Yêu cầu tư vấn

Tranh Sơn Dầu

Size: 100cm x 110cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Khỏa Thân 36

Yêu cầu tư vấn

Tranh Nghệ Thuật

Size: 20cm x 20cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Vô Đề 011

Tranh Sơn Dầu

Size: 30cm x 30cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Vô Đề 020

Tranh Acrylic Trên Toan

Size: 50cm x 150cm
Chất Liệu: Acrylic & sơn dầu trên toan

Khỏa Thân 23

Tranh Treo Phòng Ngủ

Size: 100cm x 110cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Khỏa Thân 19

Tranh Treo Phòng Ngủ

Size: 100cm x 110cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Khỏa Thân 18

Tranh Treo Phòng Ngủ

Size: 100cm x 110cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Khỏa Thân 17

Tranh Treo Phòng Ngủ

Size: 100cm x 110cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Khỏa Thân 16

Tranh Treo Phòng Ngủ

Size: 100cm x 110cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Khỏa Thân 02

Tranh Treo Phòng Ngủ

Size: 100cm x 110cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Khỏa Thân 04

Tranh Trừu Tượng

Size: 30cm x 20cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Vô Đề 003

Tranh Trừu Tượng

Size: 30cm x 20cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Vô Đề 004

Tranh Trừu Tượng

Size: 20cm x 20cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Vô Đề 012

3.000.000

Tranh Trừu Tượng

Size: 30cm x 30cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Vô Đề 017

Tranh Trừu Tượng

Size: 25cm x 25cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Vô Đề 015

Tranh Trừu Tượng

Size: 30cm x 30cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Vô Đề 019

Tranh Nghệ Thuật

Size: 30cm x 30cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Vô Đề 018

Tranh Trừu Tượng

Size: 30cm x 30cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Vô Đề 021

Tranh Treo Phòng Ngủ

Size: 100cm x 110cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Thiền

Tranh Treo Phòng Ngủ

Size: 100cm x 110cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Khỏa Thân 01

Tranh Treo Phòng Ngủ

Size: 100cm x 110cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Khỏa Thân 03

Tranh Treo Phòng Ngủ

Size: 100cm x 110cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Hình Bóng Người Phụ Nữ

Tranh Trừu Tượng

Size: 109cm x 39cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Trừu Tượng 03

15.450.000

Tranh Trừu Tượng

Size: 30cm x 20cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Vô Đề 016

Tranh Trừu Tượng

Size: 20cm x 20cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Vô Đề 009

Tranh Trừu Tượng

Size: 20cm x 20cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Vô Đề 010

Tranh Sơn Dầu

Size: 30cm x 20cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Vô Đề 001

3.000.000

Tranh Trừu Tượng

Size: 30cm x 20cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Vô Đề 002

3.000.000

Tranh Treo Phòng Ngủ

Size: 100cm x 110cm
Chất Liệu: Acrylic & sơn dầu trên toan

Khỏa Thân 26

1

Tranh Sơn Dầu

Size: 150cm x 50cm
Chất liệu: Sơn dầu trên toan

Nàng Xuân

1

Tranh Acrylic Trên Toan

Size: 150cm x 50cm
Chất Liệu: Acrylic & sơn dầu trên toan

Khỏa Thân 08

1

Tranh Khỏa Thân

Size: 50cm x 150cm
Chất Liệu: Acrylic & sơn dầu trên toan

Khỏa Thân 10

15.450.000

Tranh Acrylic Trên Toan

Size: 50cm x 150cm
Chất Liệu: Acrylic & sơn dầu trên toan

Khỏa Thân 12

15.450.000

Tranh Acrylic Trên Toan

Size: 150cm x 50cm
Chất liệu: Acrylic & sơn dầu trên toan

Khỏa Thân 20

1

Tranh Khỏa Thân

Size: 50cm x 150cm
Chất Liệu: Acrylic & sơn dầu trên toan

Khỏa Thân 21

15.450.000

Tranh Nghệ Thuật

Size: 50cm x 150cm
Chất Liệu: Acrylic & sơn dầu trên toan

Khỏa Thân 22

15.450.000

Tranh Nghệ Thuật

Size: 30cm x 20cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Vô Đề 005

Tranh Trừu Tượng

Size: 20cm x 20cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Vô Đề 006

Tranh Sơn Dầu

Size: 150cm x 50cm
Chất liệu: Sơn dầu trên toan

Nàng Hạ

1

Tranh Nghệ Thuật

Size: 20cm x 20cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Vô Đề 014

Tranh Sơn Dầu

Size: 150cm x 50cm
Chất liệu: Sơn dầu trên toan

Nàng Thu

1

Tranh Sơn Dầu

Size: 150cm x 50cm
Chất liệu: Sơn dầu trên toan

Nàng Đông

1

Tranh Sơn Dầu

Size: 120cm x 50cm
Chất liệu: Sơn dầu trên toan

Bóng Nước

1

Tranh Treo Phòng Ngủ

Size: 100cm x 110cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Nội Tâm

Tranh Treo Phòng Ngủ

Size: 100cm x 110cm
Chất Liệu: Acrylic & sơn dầu trên toan

Khỏa Thân 25

Tranh Treo Phòng Ngủ

Size: 100cm x 110cm
Chất Liệu: Acrylic & sơn dầu trên toan

Khỏa Thân 24

Tranh Treo Phòng Ngủ

Size: 100cm & 110cm
Chất Liệu: Acrylic & sơn dầu trên toan

Khỏa Thân 15

Tranh Treo Phòng Ngủ

Size: 50cm x 150cm
Chất Liệu: Acrylic & sơn dầu trên toan

Khỏa Thân 14

Tranh Treo Phòng Ngủ

Size: 50cm x 150cm
Chất Liệu: Acrylic & sơn dầu trên toan

Khỏa Thân 09

Tranh Treo Phòng Ngủ

Size: 50cm x 150cm
Chất Liệu: Acrylic & sơn dầu trên toan

Khỏa Thân 11