Đồ Sơn Mài Nghệ Thuật Cao Cấp

Size: 18cm x 27cm x 12cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Kim Kê V

Đồ Sơn Mài Nghệ Thuật Cao Cấp

Size: 20cm x 16cm x 12cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Kim Kê VIII

1