Phố Hàng Tre

Họa Sĩ: Lê Hương
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 100cm x 110cm

Tác Phẩm Độc Bản