Hoàng Hôn trên Biển

Họa Sĩ: Lê Hương
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 80cm x 60cm

Tác Phẩm Độc Bản