Họa Sĩ Châu Ái Vân

Tranh Sơn Mài

An Nhiên III

Họa Sĩ: Châu Ái Vân
Chất Liệu:
 Sơn mài trên gỗ
Kích Thước: 80cm x 120cm

Tranh Sơn Mài

An Nhiên II

Họa Sĩ: Châu Ái Vân
Chất Liệu:
 Sơn mài trên gỗ
Kích Thước: 120cm x 80cm

Tranh Sơn Mài

Tuổi Hồng

Họa Sĩ: Châu Ái Vân
Chất Liệu:
 Sơn mài trên gỗ
Kích Thước: 100cm x 100cm

Tranh Sơn Mài

Chơi Chắt

Họa Sĩ: Châu Ái Vân
Chất Liệu:
 Sơn mài trên gỗ
Kích Thước: 100cm x 100cm

Tranh Sơn Mài

Ngày Hè VIII

Họa Sĩ: Châu Ái Vân
Chất Liệu:
 Sơn mài trên gỗ
Kích Thước: 80cm x 120cm

Họa Sĩ: Châu Ái Vân
Chất Liệu:
 Sơn mài trên gỗ
Kích Thước: 40cm x 60cm

Tranh Sơn Mài

Bạch Liên

Họa Sĩ: Châu Ái Vân
Chất Liệu:
 Sơn mài trên gỗ
Kích Thước: 80cm x 120cm

New

Tranh Sơn Mài

Size: 120cm x 80cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Hạnh Phúc

1

Họa Sĩ: Châu Ái Vân Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 120cm x 80cm

1

Họa Sĩ: Châu Ái Vân
Chất Liệu:
 Sơn mài trên gỗ
Kích Thước: 80cm x 120cm

Tranh Sơn Mài

Size: 120cm x 80cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Trong Vườn

1

Họa Sĩ: Châu Ái Vân Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 120cm x 80cm

Tranh Sơn Mài

Size: 100cm x 100cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Sắc Sen

1

Họa Sĩ: Châu Ái Vân Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 100cm x 100cm

Tranh Sơn Mài

Size: 120cm x 80cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Hương Mùa Hạ

1

Họa Sĩ: Châu Ái Vân Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 120cm x 80cm

Tranh Sơn Mài

Size: 80cm x 120cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Ngày Hè

1

Họa Sĩ: Châu Ái Vân Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 80cm x 120cm

New

Tranh Sơn Mài

Size: 120cm x 80cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Hồng Liên II

1

Họa Sĩ: Châu Ái Vân Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 120cm x 80cm

Tranh Sơn Mài

Size: 80cm x 120cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Hương Mùa Hạ

1

Họa Sĩ: Châu Ái Vân Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 80cm x 120cm

Tranh Sơn Mài

Size: 80cm x 120cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Đêm Mùa Hạ

1

Họa Sĩ: Châu Ái Vân Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 80cm x 120cm

Tranh Sơn Mài

Size: 80cm x 120cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Dạ Quỳnh

1

Họa Sĩ: Châu Ái Vân Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 80cm x 120cm

Tranh Sơn Mài

Size: 80cm x 120cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Hồng Liên

1

Họa Sĩ: Châu Ái Vân Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 80cm x 120cm

Tranh Sơn Mài

Size: 80cm x 120cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Dạ Liên

1

Họa Sĩ: Châu Ái Vân Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 80cm x 120cm

Tranh Sơn Mài

Size: 80cm x 100cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Ngày Thơ Ấu

1

Họa Sĩ: Châu Ái Vân Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 80cm x 100cm

Tranh Sơn Mài

Size: 50cm x 70cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Sông Trăng

1

Họa Sĩ: Châu Ái Vân Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 50cm x 70cm

Tranh Sơn Mài

Size: 40cm x 60cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Giấc Mơ Trưa

1

Họa Sĩ: Châu Ái Vân Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 40cm x 60cm

Tranh Sơn Mài

Size: 100cm x 100cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Sắc Sen

1

Họa Sĩ: Châu Ái Vân Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 100cm x 100cm

Tranh Sơn Mài

Trăng Non

1

Họa Sĩ: Châu Ái Vân
Chất Liệu:
 Sơn mài trên gỗ
Kích Thước: 120cm x 80cm

Tranh Hoa Sen

Khúc Ca Mùa Hạ

1

Họa Sĩ: Châu Ái Vân
Chất Liệu:
 Sơn mài trên gỗ
Kích Thước: 100cm x 100cm

KTNT SOLD

Đêm Hè

1

Họa Sĩ: Châu Ái Vân
Chất Liệu:
 Sơn mài trên gỗ
Kích Thước: 80cm x 120cm

Tranh Sơn Mài

An Nhiên

1

Họa Sĩ: Châu Ái Vân
Chất Liệu:
 Sơn mài trên gỗ
Kích Thước: 120cm x 80cm