Họa Sĩ Châu Ái Vân

Tranh Sơn Mài

Size: 80cm x 120cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Ngày Hè

Tranh Sơn Mài

Size: 80cm x 120cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Hương Mùa Hạ

Tranh Sơn Mài

Size: 80cm x 120cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Đêm Mùa Hạ

Tranh Sơn Mài

Size: 80cm x 120cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Bạch Liên

Tranh Sơn Mài

Size: 120cm x 80cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Hương Mùa Hạ

1
New

Tranh Sơn Mài

Size: 120cm x 80cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Hồng Liên II

1

Tranh Sơn Mài

Size: 80cm x 120cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Dạ Quỳnh

1

Tranh Sơn Mài

Size: 80cm x 120cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Hồng Liên

1

Tranh Sơn Mài

Size: 80cm x 120cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Dạ Liên

1

Tranh Sơn Mài

Size: 80cm x 100cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Ngày Thơ Ấu

1

Tranh Sơn Mài

Size: 50cm x 70cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Sông Trăng

1