Phiên Chợ của Người Dao Đỏ

Họa Sĩ: Phạm Hoàng Minh
Chất Liệu:
 Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 90cm x 120cm

Tác Phẩm Độc Bản