Hộ Thần

Họa Sĩ: Minh Chính
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 120cm x 80cm