Họa Sĩ Minh Chính – Triển Lãm Bến Mây

Tranh Phong Cảnh

Size: 80cm x 150cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Côn Sơn Sóng Vỗ

Tranh Phong Cảnh

Size: 90cm x 90cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Bình Minh Côn Sơn

Tranh Phong Cảnh

Size: 80cm x 120cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Non Cao

Tranh Phong Cảnh

Size: 80cm x 80cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Suối Nguồn

Tranh Phong Cảnh

Size: 90cm x 90cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Sóng

Chưa phân loại

Size: 100cm x 150cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Mơ Qua

Chưa phân loại

Size: 100cm x 150cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Mây Ngàn

Chưa phân loại

Size: 80cm x 150cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Hương Xuân

Chưa phân loại

Size: 80cm x 60cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Suối Yến Vào Thu

Chưa phân loại

Size: 80cm x 150cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Hoàng Hôn Đỏ

Chưa phân loại

Size: 60cm x 60cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Chiều Cao Nguyên

Chưa phân loại

Size: 80cm x 100cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Đền Hùng

Chưa phân loại

Size: 80cm x 120cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tìm Về

Chưa phân loại

Size: 60cm x 120cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

San Hô Xanh

Chưa phân loại

Size: 80cm x 120cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Si Ma Cai Hoàng Hôn

Chưa phân loại

Size: 80cm x 120cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Mùa Hy Vọng

Chưa phân loại

Size: 50cm x 50cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Hoa Rừng

Chưa phân loại

Size: 90cm x 90cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Chiều Hè

Chưa phân loại

Size: 80cm x 100cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Đoàn Viên

Chưa phân loại

Size: 100cm x 80cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Đêm Xuân

Chưa phân loại

Size: 80cm x 80cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Phố Mưa I

Chưa phân loại

Size: 80cm x 80cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Phố Mưa II

Chưa phân loại

Size: 80cm x 80cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Nghỉ Ngơi

Chưa phân loại

Size: 80cm x 120cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Mong Mẹ

Chưa phân loại

Size: 90cm x 90cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Đêm

Chưa phân loại

Size: 80cm x 120cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Đồng Vọng

Chưa phân loại

Size: 80cm x 120cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Vắng

Chưa phân loại

Size: 60cm x 80cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Ngày Mới

Chưa phân loại

Size: 50cm x 80cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Sóng Về

Chưa phân loại

Size: 50cm x 80cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

San Hô

Chưa phân loại

Size: 100cm x 80cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Mẫu Tử I

Chưa phân loại

Size: 50cm x 70cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Đường Mây

Chưa phân loại

Size: 90cm x 90cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Lặng

Tranh Phong Cảnh

Size: 100cm x 150cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Bến Vắng

Tranh Phong Cảnh

Size: 100cm x 150cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Biển Xanh

Chưa phân loại

Size: 90cm x 120cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Khởi Nguồn

Tranh Phong Cảnh

Size: 50cm x 70cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Sang Thu

1

Chưa phân loại

Size: 80cm x 60cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Phiêu Diêu

Chưa phân loại

Size: 70cm x 50cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Si Ma Cai Mờ Sương

Chưa phân loại

Size: 50cm x 70cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Ba Bể

Chưa phân loại

Size: 80cm x 60cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Biển Xanh

Chưa phân loại

Size: 50cm x 80cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Làng Nổi

Chưa phân loại

Size: 80cm x 80cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Đôi Bạn II

Chưa phân loại

Size: 60cm x 60cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Cây Di Sản

Chưa phân loại

Size: 100cm x 80cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Mẫu Tử II

Chưa phân loại

Size: 80cm x 60cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Đầu Đông

Chưa phân loại

Size: 50cm x 80cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Chiều Bên Sông

Chưa phân loại

Size: 120cm x 80cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Hộ Thần

Chưa phân loại

Size: 80cm x 60cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Holy Night

Chưa phân loại

Size: 80cm x 120cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Vườn Nhà