Họa Sĩ Minh Chính – Triển Lãm Bến Mây

Tranh Phong Cảnh

Suối Nguồn

Họa Sĩ: Minh Chính
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 80cm x 80cm

Tranh Phong Cảnh

Bình Minh Côn Sơn

Họa Sĩ: Minh Chính
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 90cm x 90cm

Tranh Phong Cảnh

Côn Sơn Sóng Vỗ

Họa Sĩ: Minh Chính
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 80cm x 150cm

Tranh Phong Cảnh

Sóng

Họa Sĩ: Minh Chính
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 90cm x 90cm

Chưa phân loại

Size: 100cm x 150cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Mơ Qua

Họa Sĩ: Minh Chính Chất Liệu: Sơn dầu trên toan Kích Thước: 100cm x 150cm

Chưa phân loại

Size: 80cm x 150cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Hương Xuân

Họa Sĩ: Minh Chính Chất Liệu: Sơn dầu trên toan Kích Thước: 80cm x 150cm

Chưa phân loại

Size: 80cm x 60cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Suối Yến Vào Thu

Họa Sĩ: Minh Chính Chất Liệu: Sơn dầu trên toan Kích Thước: 80cm x 60cm

Chưa phân loại

Size: 80cm x 150cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Hoàng Hôn Đỏ

Họa Sĩ: Minh Chính Chất Liệu: Sơn dầu trên toan Kích Thước: 80cm x 150cm

Chưa phân loại

Size: 60cm x 60cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Chiều Cao Nguyên

Họa Sĩ: Minh Chính Chất Liệu: Sơn dầu trên toan Kích Thước: 60cm x 60cm

Chưa phân loại

Size: 80cm x 100cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Đền Hùng

Họa Sĩ: Minh Chính Chất Liệu: Sơn dầu trên toan Kích Thước: 80cm x 100cm

Chưa phân loại

Size: 80cm x 120cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tìm Về

Họa Sĩ: Minh Chính Chất Liệu: Sơn dầu trên toan Kích Thước: 80cm x 120cm

Chưa phân loại

Size: 60cm x 120cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

San Hô Xanh

Họa Sĩ: Minh Chính Chất Liệu: Sơn dầu trên toan Kích Thước: 60cm x 120cm

Chưa phân loại

Size: 80cm x 120cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Si Ma Cai Hoàng Hôn

Họa Sĩ: Minh Chính Chất Liệu: Sơn dầu trên toan Kích Thước: 80cm x 120cm

Chưa phân loại

Size: 80cm x 120cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Mùa Hy Vọng

Họa Sĩ: Minh Chính Chất Liệu: Sơn dầu trên toan Kích Thước: 80cm x 120cm

Chưa phân loại

Size: 50cm x 50cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Hoa Rừng

Họa Sĩ: Minh Chính Chất Liệu: Sơn dầu trên toan Kích Thước: 50cm x 50cm

Chưa phân loại

Size: 90cm x 90cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Chiều Hè

Họa Sĩ: Minh Chính Chất Liệu: Sơn dầu trên toan Kích Thước: 90cm x 90cm

Chưa phân loại

Size: 80cm x 100cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Đoàn Viên

Họa Sĩ: Minh Chính Chất Liệu: Sơn dầu trên toan Kích Thước: 80cm x 100cm

Chưa phân loại

Size: 100cm x 80cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Đêm Xuân

Họa Sĩ: Minh Chính Chất Liệu: Sơn dầu trên toan Kích Thước: 100cm x 80cm

Chưa phân loại

Size: 80cm x 80cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Phố Mưa I

Họa Sĩ: Minh Chính Chất Liệu: Sơn dầu trên toan Kích Thước: 80cm x 80cm

Chưa phân loại

Size: 80cm x 80cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Phố Mưa II

Họa Sĩ: Minh Chính Chất Liệu: Sơn dầu trên toan Kích Thước: 80cm x 80cm

Chưa phân loại

Size: 80cm x 80cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Nghỉ Ngơi

Họa Sĩ: Minh Chính Chất Liệu: Sơn dầu trên toan Kích Thước: 80cm x 80cm

Chưa phân loại

Size: 80cm x 120cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Mong Mẹ

Họa Sĩ: Minh Chính Chất Liệu: Sơn dầu trên toan Kích Thước: 80cm x 120cm

Chưa phân loại

Size: 90cm x 90cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Đêm

Họa Sĩ: Minh Chính Chất Liệu: Sơn dầu trên toan Kích Thước: 90cm x 90cm

Chưa phân loại

Size: 80cm x 120cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Đồng Vọng

Họa Sĩ: Minh Chính Chất Liệu: Sơn dầu trên toan Kích Thước: 80cm x 120cm

Chưa phân loại

Size: 80cm x 120cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Vắng

Họa Sĩ: Minh Chính Chất Liệu: Sơn dầu trên toan Kích Thước: 80cm x 120cm

Chưa phân loại

Size: 60cm x 80cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Ngày Mới

Họa Sĩ: Minh Chính Chất Liệu: Sơn dầu trên toan Kích Thước: 60cm x 80cm

Chưa phân loại

Size: 50cm x 80cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Sóng Về

Họa Sĩ: Minh Chính Chất Liệu: Sơn dầu trên toan Kích Thước: 50cm x 80cm

Chưa phân loại

Size: 50cm x 80cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

San Hô

Họa Sĩ: Minh Chính Chất Liệu: Sơn dầu trên toan Kích Thước: 50cm x 80cm

Chưa phân loại

Size: 100cm x 80cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Mẫu Tử I

Họa Sĩ: Minh Chính Chất Liệu: Sơn dầu trên toan Kích Thước: 100cm x 80cm

Chưa phân loại

Size: 50cm x 70cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Đường Mây

Họa Sĩ: Minh Chính Chất Liệu: Sơn dầu trên toan Kích Thước: 50cm x 70cm

Chưa phân loại

Size: 90cm x 90cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Lặng

Họa Sĩ: Minh Chính Chất Liệu: Sơn dầu trên toan Kích Thước: 90cm x 90cm

Tranh Phong Cảnh

Size: 100cm x 150cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Bến Vắng

1

Họa Sĩ: Minh Chính Chất Liệu: Sơn dầu trên toan Kích Thước: 100cm x 150cm

Tranh Phong Cảnh

Size: 100cm x 150cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Biển Xanh

1

Họa Sĩ: Minh Chính Chất Liệu: Sơn dầu trên toan Kích Thước: 100cm x 150cm

Chưa phân loại

Size: 90cm x 120cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Khởi Nguồn

Họa Sĩ: Minh Chính Chất Liệu: Sơn dầu trên toan Kích Thước: 90cm x 120cm

Tranh Phong Cảnh

Size: 50cm x 70cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Sang Thu

1

Họa Sĩ: Minh Chính Chất Liệu: Sơn dầu trên toan Kích Thước: 50cm x 70cm

Chưa phân loại

Size: 80cm x 60cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Phiêu Diêu

Họa Sĩ: Minh Chính Chất Liệu: Sơn dầu trên toan Kích Thước: 80cm x 60cm

KTNT SOLD

Size: 100cm x 150cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Mây Ngàn

1

Họa Sĩ: Minh Chính Chất Liệu: Sơn dầu trên toan Kích Thước: 100cm x 150cm

Chưa phân loại

Size: 70cm x 50cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Si Ma Cai Mờ Sương

Họa Sĩ: Minh Chính Chất Liệu: Sơn dầu trên toan Kích Thước: 70cm x 50cm

Chưa phân loại

Size: 50cm x 70cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Ba Bể

Họa Sĩ: Minh Chính Chất Liệu: Sơn dầu trên toan Kích Thước: 50cm x 70cm

Chưa phân loại

Size: 80cm x 60cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Biển Xanh

Họa Sĩ: Minh Chính Chất Liệu: Sơn dầu trên toan Kích Thước: 80cm x 60cm

Chưa phân loại

Size: 50cm x 80cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Làng Nổi

Họa Sĩ: Minh Chính Chất Liệu: Sơn dầu trên toan Kích Thước: 50cm x 80cm

Chưa phân loại

Size: 80cm x 80cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Đôi Bạn II

Họa Sĩ: Minh Chính Chất Liệu: Sơn dầu trên toan Kích Thước: 80cm x 80cm

Chưa phân loại

Size: 60cm x 60cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Cây Di Sản

Họa Sĩ: Minh Chính Chất Liệu: Sơn dầu trên toan Kích Thước: 60cm x 60cm

Chưa phân loại

Size: 100cm x 80cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Mẫu Tử II

Họa Sĩ: Minh Chính Chất Liệu: Sơn dầu trên toan Kích Thước: 100cm x 80cm

Chưa phân loại

Size: 80cm x 60cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Đầu Đông

Họa Sĩ: Minh Chính Chất Liệu: Sơn dầu trên toan Kích Thước: 80cm x 60cm

Chưa phân loại

Size: 50cm x 80cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Chiều Bên Sông

Họa Sĩ: Minh Chính Chất Liệu: Sơn dầu trên toan Kích Thước: 50cm x 80cm

Chưa phân loại

Size: 120cm x 80cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Hộ Thần

Họa Sĩ: Minh Chính Chất Liệu: Sơn dầu trên toan Kích Thước: 120cm x 80cm

Chưa phân loại

Size: 80cm x 60cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Holy Night

Họa Sĩ: Minh Chính Chất Liệu: Sơn dầu trên toan Kích Thước: 80cm x 60cm

Chưa phân loại

Size: 80cm x 120cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Vườn Nhà

Họa Sĩ: Minh Chính Chất Liệu: Sơn dầu trên toan Kích Thước: 80cm x 120cm

Tranh Phong Cảnh

Non Cao

1

Họa Sĩ: Minh Chính
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 80cm x 120cm