Góc Phố Hà Nội 4

Họa Sĩ: Phạm Hoàng Minh
Chất Liệu:
 Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 140cm x 160cm

Tác Phẩm Độc Bản