Vũ Điệu

Họa Sĩ: Kiều Trí
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 100cm x 116cm