Giờ Nghỉ 2

1

Họa Sĩ: Trần Ngọc Bảy
Chất Liệu: Acrylic trên toan
Kích Thước: 120cm x 100cm

Đã Bán