Trừu Tượng 04

1

Họa Sĩ: Mai Huy Dũng
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 80cm x 105cm

Đã Bán