+84987828876

Phù Điêu Chân Dung 03

Hoạ sĩ: Bùi Đức
Kích thước: 65cm x 70cm
Chất liệu: Phù điêu trên gỗ