Nhạc Sĩ Trịnh Công Sơn

1

Họa Sĩ: Trần Viết Thục
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 80cm x 110cm

Đã Bán