Họa Sĩ Lương Trung

Tranh Nghệ Thuật

Tiệc Cưới

Họa Sĩ: Lương Trung
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 90cm x 120cm

Tranh Nghệ Thuật

Trên Vỉa Hè

Họa Sĩ: Lương Trung
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 120cm x 160cm

Tranh Nghệ Thuật

Sân Chơi

Họa Sĩ: Lương Trung
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 160cm x 120cm

Tranh Treo Sảnh

Dân Chơi

Họa Sĩ: Lương Trung
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 120cm x 160cm

Tranh Nghệ Thuật

Góc Khuất

Họa Sĩ: Lương Trung
Chất Liệu:
 Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 160cm x 120cm

Tranh Treo Sảnh

Size: 120cm x 160cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Thói Đời

1

Họa Sĩ: Lương Trung Chất Liệu: Sơn dầu trên toan Kích Thước: 120cm x 160cm

Tranh Treo Sảnh

Size: 120cm x 160cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Giao Thông I

1

Họa Sĩ: Lương Trung Chất Liệu: Sơn dầu trên toan Kích Thước: 120cm x 160cm

Tranh Treo Văn Phòng

Size: 120cm x 160cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Những Mảnh Đời IV

46.000.000

Họa Sĩ: Lương Trung Chất Liệu: Sơn dầu trên toan Kích Thước: 120cm x 160cm

Tranh Treo Sảnh

Size: 120cm x 160cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Giao Thông II

1

Họa Sĩ: Lương Trung Chất Liệu: Sơn dầu trên toan Kích Thước: 120cm x 160cm

Tranh Treo Văn Phòng

Size: 120cm x 160cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Cái Gì Đây?

1

Họa Sĩ: Lương Trung Chất Liệu: Sơn dầu trên toan Kích Thước: 120cm x 160cm

Tranh Treo Văn Phòng

Size: 120cm x 160cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Sành Điệu

1

Họa Sĩ: Lương Trung Chất Liệu: Sơn dầu trên toan Kích Thước: 120cm x 160cm

Tranh Treo Sảnh

Size: 120cm x 160cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Điểm Dừng Xe Buýt

1

Chủ Đề: Lương Trung Chất Liệu: Sơn dầu trên toan Kích Thước: 120cm x 160cm

Tranh Nghệ Thuật

Size: 120cm x 160cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Tám Chuyện

1

Họa Sĩ: Lương Trung Chất Liệu: Sơn dầu trên toan Kích Thước: 120cm x 160cm

Tranh Nghệ Thuật

Size: 160cm x 120cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Bữa Vội

1

Họa Sĩ: Lương Trung Chất Liệu: Sơn dầu trên toan Kích Thước: 160cm x 120cm

Tranh Sơn Dầu

Size: 120cm x 160cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Chiếu Hoa

1

Họa Sĩ: Lương Trung Chất Liệu: Sơn dầu trên toan Kích Thước: 120cm x 160cm

Tranh Sơn Dầu

Size: 120cm x 160cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Đợi Khách

1

Họa Sĩ: Lương Trung Chất Liệu: Sơn dầu trên toan Kích Thước: 120cm x 160cm

Tranh Sơn Dầu

Size: 120cm x 160cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Mảnh Đời

1

Họa Sĩ: Lương Trung Chất Liệu: Sơn dầu trên toan Kích Thước: 120cm x 160cm

Tranh Sơn Dầu

Size: 120cm x 160cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Cạn Ly

1

Họa Sĩ: Lương Trung Chất Liệu: Sơn dầu trên toan Kích Thước: 120cm x 160cm

Tranh Sơn Dầu

Size: 120cm x 160cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Hiên Nhà

1

Họa Sĩ: Lương Trung Chất Liệu: Sơn Dầu Kích Thước: 120cm x 160cm

Tranh Sơn Dầu

Size: 120cm x 160cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Những Mảnh Đời II

1

Họa Sĩ: Lương Trung Chất Liệu: Sơn Dầu Kích Thước: 120cm x 160cm

Tranh Sơn Dầu

Size: 120cm x 160cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Những Mảnh Đời I

1

Họa Sĩ: Lương Trung Chất Liệu: Sơn dầu trên toan Kích Thước: 120cm x 160cm

Tranh Sơn Dầu

Size: 120cm x 160cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Kỳ Lạ

1

Họa Sĩ: Lương Trung Chất Liệu: Sơn dầu trên toan Kích Thước: 120cm x 160cm

Tranh Sơn Dầu

Size: 120cm x 160cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Vô Lo

1

Họa Sĩ: Lương Trung Chất Liệu: Sơn dầu trên toan Kích Thước: 120cm x 160cm

Tranh Sơn Dầu

Size: 120cm x 160cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Xuống Phố

1

Họa Sĩ: Lương Trung Chất Liệu: Sơn dầu trên toan Kích Thước: 120cm x 160cm

Tranh Sơn Dầu

Size: 90cm x 120cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Những Mảnh Đời III

1

Họa Sĩ: Lương Trung Chất Liệu: Sơn dầu trên toan Kích Thước: 90cm x 120cm