Vũ Điệu Biển

1

Họa Sĩ: Minh Chính
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 100cm x 200cm

Đã Bán