Cuối Thu

Họa Sĩ: Phạm Hoàng Minh
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 140cm x 70cm

Tác Phẩm Độc Bản