Ảo Ảnh II

Họa Sĩ: Nguyễn Cương
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 80cm x 80cm