Tranh Chất Liệu Tổng Hợp – Tác Phẩm Tranh Chất Liệu Tổng Hợp Độc Đáo

Tranh Trường Phái Biểu Hiện

Size: 60cm x 120cm
Chất liệu tổng hợp

Đêm II

Tranh Chất Liệu Tổng Hợp

Size: 50cm x 160cm
Chất liệu: Chất liệu tổng hợp trên toan

Trừu Tượng

Tranh Nghệ Thuật

Size: 50cm x 160cm
Chất Liệu: Chất liệu tổng hợp trên toan

Trừu Tượng I

Tranh Nghệ Thuật

Size: 80cm x 200cm
Chất Liệu: Chất liệu tổng hợp trên toan

Nhà Thờ II

Tranh Trường Phái Biểu Hiện

Size: 120cm x 100cm
Chất liệu tổng hợp

Bức Tường & Sự Phản Chiếu

1

Tranh Trường Phái Biểu Hiện

Size: 200cm x 100cm
Chất liệu tổng hợp

Chung Cư & Nhà Thờ

1

Tranh Trường Phái Biểu Hiện

Size: 60cm x 60cm
Chất liệu tổng hợp

Khuôn Mặt VI

1

Tranh Sơn Mài

Size: 60cm x 60cm
Chất liệu tổng hợp

Khuôn Mặt I

1

Tranh Chất Liệu Tổng Hợp

Size: 160 cm x 160 cm
Chất Liệu tổng hợp trên toan

Cánh Cổng

1

Tranh Trường Phái Biểu Hiện

Size: 60cm x 120cm
Chất liệu tổng hợp

Bức Tường V

1

Tranh Trường Phái Biểu Hiện

Size: 60cm x 120cm
Chất liệu tổng hợp

Bức Tường IV

1

Tranh Trường Phái Biểu Hiện

Size: 60cm x 120cm
Chất liệu tổng hợp

Bức Tường III

1

Tranh Chất Liệu Tổng Hợp

Size: 150cm x 100cm
Chất liệu: Chất liệu tổng hợp trên toan

Dưới Nắng

1

Tranh Chất Liệu Tổng Hợp

Size: 150cm x 100cm
Chất liệu: Chất liệu tổng hợp trên toan

Tự Họa

1

Tranh Chất Liệu Tổng Hợp

Size: 150cm x 100cm
Chất liệu: Chất liệu tổng hợp trên toan

Chân Dung

1

Tranh Chất Liệu Tổng Hợp

Size: 150cm x 100cm
Chất liệu: Chất liệu tổng hợp trên toan

Thiếu Nữ

1

Tranh Chất Liệu Tổng Hợp

Size: 150cm x 100cm
Chất liệu: Chất liệu tổng hợp trên toan

Trông

1

Tranh Chất Liệu Tổng Hợp

Size: 150cm x 100cm
Chất liệu: Chất liệu tổng hợp trên toan

Lặng 5

1

Tranh Chất Liệu Tổng Hợp

Size: 150cm x 100cm
Chất liệu: Chất liệu tổng hợp trên toan

Lặng 4

1

Tranh Chất Liệu Tổng Hợp

Size: 150cm x 100cm (mỗi bức)
Chất liệu: Chất liệu tổng hợp trên toan

Lặng 1 – 2 – 3

1

Tranh Chất Liệu Tổng Hợp

Size: 40cm x 100cm
Chất Liệu: Chất liệu tổng hợp trên toan

Bốn Mùa 4

1

Tranh Chất Liệu Tổng Hợp

Size: 40cm x 100cm
Chất Liệu: Chất liệu tổng hợp trên toan

Bốn Mùa 3

1

Tranh Chất Liệu Tổng Hợp

Size: 40cm x 100cm
Chất Liệu: Chất liệu tổng hợp trên toan

Bốn Mùa 2

1

Tranh Chất Liệu Tổng Hợp

Size: 40cm x 100cm
Chất Liệu: Chất liệu tổng hợp trên toan

Bốn Mùa 1

1

Tranh Chất Liệu Tổng Hợp

Size: 80cm x 200cm
Chất Liệu: Chất liệu tổng hợp trên toan

Tháp Rùa

1

Tranh Chất Liệu Tổng Hợp

Size: 80cm x 200cm
Chất Liệu: Chất liệu tổng hợp trên toan

Vô Đề 3

1

Tranh Chất Liệu Tổng Hợp

Size: 40cm x 120cm
Chất Liệu: Chất liệu tổng hợp trên toan

Vô Đề 1

1

Tranh Chất Liệu Tổng Hợp

Size: 40cm x 120cm
Chất Liệu: Chất liệu tổng hợp trên toan

Vô Đề 2

1

Tranh Chất Liệu Tổng Hợp

Size: 40cm x 120cm
Chất Liệu: Chất liệu tổng hợp trên toan

Vô Đề 4

1

Tranh Chất Liệu Tổng Hợp

Size: 100cm x 119.5cm
Chất Liệu: Chất liệu tổng hợp trên toan

Nhà Thờ 1

1

Tranh Chất Liệu Tổng Hợp

Size: 50cm x 160cm
Chất Liệu: Chất liệu tổng hợp trên toan

Nhà Thờ

1

Tranh Treo Phòng Ngủ

Size: 100cm x 110cm
Chất Liệu: Acrylic & sơn dầu trên toan

Khỏa Thân 25

1

Tranh Treo Phòng Ngủ

Size: 100cm x 110cm
Chất Liệu: Acrylic & sơn dầu trên toan

Khỏa Thân 24

1

Tranh Treo Phòng Ngủ

Size: 100cm & 110cm
Chất Liệu: Acrylic & sơn dầu trên toan

Khỏa Thân 15

1

Tranh Treo Phòng Ngủ

Size: 50cm x 150cm
Chất Liệu: Acrylic & sơn dầu trên toan

Khỏa Thân 14

1

Tranh Treo Phòng Ngủ

Size: 50cm x 150cm
Chất Liệu: Acrylic & sơn dầu trên toan

Khỏa Thân 09

1