Tranh Phố

Hàng Buồm

Họa Sĩ: Nguyễn Hồng Giang
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ
Kích Thước: 100cm x 122cm

Họa Sĩ: Nguyễn Hồng Giang
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ
Kích Thước: 80cm x 109cm

Tranh Phố

Size: 120cm x 100cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Phố Đường Thành

1

Họa Sĩ: Nguyễn Hồng Giang Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 120cm x 100cm

Tranh Phố

Size: 80cm x 109cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Phố Thu

1

Họa Sĩ: Nguyễn Hồng Giang Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 80cm x 109cm

NEW

Tranh Phố

Size: 80cm x 109cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Leng Keng

1

Họa Sĩ: Nguyễn Hồng Giang Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 80cm x 109cm

Tranh Phố

Size: 120cm x 100cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Phố Hàng Buồm II

1

Họa Sĩ: Nguyễn Hồng Giang Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 120cm x 100cm

Tranh Phố

Size: 109cm x 80cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Phố Hàng Mành

1

Họa Sĩ: Nguyễn Hồng Giang Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 109cm x 80cm

Tranh Phố

Size: 80cm x 109cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Phố Hàng Cót

1

Họa Sĩ: Nguyễn Hồng Giang Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 80cm x 109cm

Tranh Phố

Phố Hàng Thùng

1

Họa Sĩ: Nguyễn Hồng Giang
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ
Kích Thước: 80cm x 109cm

Tranh Phố

Size: 80cm x 109cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Hoa Nắng

1

Họa Sĩ: Nguyễn Hồng Giang Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 80cm x 109cm

1

Họa Sĩ: Nguyễn Hồng Giang
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ
Kích Thước: 100cm x 122cm