Đồ Sơn Mài Nghệ Thuật Cao Cấp

Size: 16cm x 16cm x 23cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Mãnh Xà III

Đồ Sơn Mài Nghệ Thuật Cao Cấp

Size: 15cm x 15cm x 24cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Mãnh Xà II

Đồ Sơn Mài Nghệ Thuật Cao Cấp

Size: 15cm x 15cm x 23cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Mãnh Xà I