Đồ Sơn Mài Nghệ Thuật Cao Cấp

Size: 19cm x 28cm x 9cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Thiên Môn Ngưu IV

Đồ Sơn Mài Nghệ Thuật Cao Cấp

Size: 21cm x 26cm x 12cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Thiên Môn Ngưu III

Đồ Sơn Mài Nghệ Thuật Cao Cấp

Size: 23cm x 24cm x 13cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Thiên Môn Ngưu II

Đồ Sơn Mài Nghệ Thuật Cao Cấp

Size: 31cm x 13cm x 10cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Thủy Ngưu II

Đồ Sơn Mài Nghệ Thuật Cao Cấp

Size: 22cm x 15cm x 10cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Ngọc Tỷ Ngưu VIII

Đồ Sơn Mài Nghệ Thuật Cao Cấp

Size: 17cm x 22cm x 10cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Ngọc Tỷ Ngưu VII

Đồ Sơn Mài Nghệ Thuật Cao Cấp

Size: 23cm x 18cm x 10cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Ngưu Tráp IV

Đồ Sơn Mài Nghệ Thuật Cao Cấp

Size: 50cm x 20cm x 10cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Ngưu Đỉnh

Đồ Sơn Mài Nghệ Thuật Cao Cấp

Size: 26cm x 20cm x 9cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Đại Môn Ngưu VII

Đồ Sơn Mài Nghệ Thuật Cao Cấp

Size: 30cm x 10.5cm x 11cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Hỷ Ngưu II

KTNT SOLD

Size: 24cm x 17cm x 9cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Đại Môn Ngưu II

1

Đồ Sơn Mài Nghệ Thuật Cao Cấp

Size: 33cm x 23cm x 9cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Lục Bảo I

Đồ Sơn Mài Nghệ Thuật Cao Cấp

Size: 26cm x 23cm x 11cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Thiên Môn Ngưu I