Đồ Sơn Mài Nghệ Thuật Cao Cấp

Size: 17cm x 9cm x 44cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Khỉ

Đồ Sơn Mài Nghệ Thuật Cao Cấp

Size: 21cm x 14cm x 7cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Thần Khuyển

Đồ Sơn Mài Nghệ Thuật Cao Cấp

Size: 28cm x 18cm x 10cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Bọ Dừa II

Đồ Sơn Mài Nghệ Thuật Cao Cấp

Size: 28cm x 18cm x 10cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Bọ Dừa I

Đồ Sơn Mài Nghệ Thuật Cao Cấp

Size: 28cm x 17cm x 23cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Đại Gia Cát