Đồ Sơn Mài Nghệ Thuật Cao Cấp

Size: 27cm x 14cm x 10cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Hổ XII

Đồ Sơn Mài Nghệ Thuật Cao Cấp

Size: 35cm x 11cm x 13cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Hổ X

Đồ Sơn Mài Nghệ Thuật Cao Cấp

Size: 50cm x 14cm x 10cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Hổ IX

Đồ Sơn Mài Nghệ Thuật Cao Cấp

Size: 29cm x 13cm x 10cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Hổ III

Đồ Sơn Mài Nghệ Thuật Cao Cấp

Size: 26cm x 21cm x 10cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Hổ Mọc Thêm Cánh VIII

Đồ Sơn Mài Nghệ Thuật Cao Cấp

Size: 34cm x 16cm x 26cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Hổ Mọc Thêm Cánh VI

Đồ Sơn Mài Nghệ Thuật Cao Cấp

Size: 44cm x 16cm x 8cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Hổ Phục II

Đồ Sơn Mài Nghệ Thuật Cao Cấp

Size: 38cm x 16cm x 8cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Hổ Phục I

Đồ Sơn Mài Nghệ Thuật Cao Cấp

Size: 27cm x 15cm x 8cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Hổ XIII

1

Đồ Sơn Mài Nghệ Thuật Cao Cấp

Size: 27cm x 15cm x 10cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Hổ XI

1

Đồ Sơn Mài Nghệ Thuật Cao Cấp

Size: 27cm x 18cm x 17cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Hổ Mọc Thêm Cánh VII

1