Đồ Sơn Mài Nghệ Thuật Cao Cấp

Size: 26cm x 9cm x 23cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Dê Sung Túc

Đồ Sơn Mài Nghệ Thuật Cao Cấp

Size: 23cm x 13cm x 16cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Dương Xa III

Đồ Sơn Mài Nghệ Thuật Cao Cấp

Size: 23cm x 15cm x 15cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Dương Xa I

Đồ Sơn Mài Nghệ Thuật Cao Cấp

Size: 25cm x 15cm x 15cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Dê Đại Vương

1