Đồ Sơn Mài Nghệ Thuật Cao Cấp

Size: 22cm x 8cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Sơn Dương

1

Chất liệu: Sơn mài trên gỗ Kích thước: C: 22cm - R: 8cm Cân nặng: 1.6 kg

Tượng Sơn Mài Đã Bán

Thủy Ngưu II

1

Họa Sĩ: Nguyễn Tấn Phát
Chất Liệu:
Sơn mài trên gỗ
Kích Thước: 31cm (Dài) x 13cm (Cao) x 10cm (Rộng)
Trọng Lượng: 800g

Đồ Sơn Mài Nghệ Thuật Cao Cấp

Size: 26cm x 11cm x 23cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Xích Thố III

1

Họa Sĩ: Nguyễn Tấn Phát Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 26cm x 11cm x 23cm

Đồ Sơn Mài Nghệ Thuật Cao Cấp

Size: 25.5cm x 10.5cm x 24cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Ngọc Miêu

1

Họa Sĩ: Nguyễn Tấn Phát Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 25.5cm x 10.5cm x 24cm

Đồ Sơn Mài Nghệ Thuật Cao Cấp

Size: 24cm x 11.5cm x 13cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Tiểu Gia Cát I

1

Họa Sĩ: Nguyễn Tấn Phát Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 24cm x 11.5cm x 13cm

Đồ Sơn Mài Nghệ Thuật Cao Cấp

Size: 21.5cm x 22cm
Chất Liệu: Sơn mài

Oa Ngưu

1

Chất liệu: Sơn mài trên gỗ Kích thước: R: 20cm - C: 11cm | R: 12cm - C: 9cm Cân nặng: 1.6kg

Tượng Sơn Mài Đã Bán

Size: 14cm x 32cm
Chất Liệu: Sơn mài

Tượng Sơn Mài Trang Trí Con Kiến

1.500.000

Chất liệu: Sơn mài trên gỗ Kích thước: C: 14cm - R: 32cm Cân nặng: 1.6 kg

Đồ Sơn Mài Nghệ Thuật Cao Cấp

Size: 13cm x 11cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Gia Cát

1

Chất liệu: Sơn mài trên gỗ Kích thước: C: 13cm - R: 11cm Cân nặng: 0.8 kg

Đồ Sơn Mài Nghệ Thuật Cao Cấp

Size: 26cm x 11cm x 23cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Xích Thố II

Họa Sĩ: Nguyễn Tấn Phát Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 26cm x 11cm x 23cm

Đồ Sơn Mài Nghệ Thuật Cao Cấp

Size: 19cm x 10.5cm x 17.5cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Mỹ Kê IV

1

Họa Sĩ: Nguyễn Tấn Phát Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 19cm x 10.5cm x 17.5cm

Đồ Sơn Mài Nghệ Thuật Cao Cấp

Size: 29cm x 24cm x 15cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Oa Ngưu III

Họa Sĩ: Nguyễn Tấn Phát Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 29cm (Dài) x 24cm (Cao) x 15cm (Rộng) Trọng Lượng: 3100g

Đồ Sơn Mài Nghệ Thuật Cao Cấp

Size: 25cm x 20cm x 8cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Oa Ngưu II

Họa Sĩ: Nguyễn Tấn Phát Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 25cm (Dài) x 20cm (Cao) x 8cm (Rộng) Trọng Lượng: 1000g

Đồ Sơn Mài Nghệ Thuật Cao Cấp

Size: 25cm x 22cm x 13cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Oa Ngưu I

Họa Sĩ: Nguyễn Tấn Phát Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 25cm (Dài) x 22cm (Cao) x 13cm (Rộng) Trọng Lượng: 2100g

Đồ Sơn Mài Nghệ Thuật Cao Cấp

Size: 24cm x 17cm x 10m
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Ngưu Tráp III

1

Họa Sĩ: Nguyễn Tấn Phát Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 24cm (Dài) x 17cm (Cao) x 10cm (Rộng) Trọng Lượng: 1100g

Đồ Sơn Mài Nghệ Thuật Cao Cấp

Size: 23cm x 17cm x 11m
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Ngưu Tráp II

1

Họa Sĩ: Nguyễn Tấn Phát Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 23cm (Dài) x 17cm (Cao) x 11cm (Rộng) Trọng Lượng: 1000g

Đồ Sơn Mài Nghệ Thuật Cao Cấp

Size: 22cm x 24cm x 11m
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Ngưu Tráp I

1

Họa Sĩ: Nguyễn Tấn Phát Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 22cm (Dài) x 24cm (Cao) x 11cm (Rộng) Trọng Lượng: 1200g

Đồ Sơn Mài Nghệ Thuật Cao Cấp

Size: 41cm x 16cm x 10cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Hổ Đỉnh II

1

Họa Sĩ: Nguyễn Tấn Phát Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 41cm (Dài) x 16cm (Cao) x 10cm (Rộng) Trọng Lượng: 1500g

Đồ Sơn Mài Nghệ Thuật Cao Cấp

Size: 41cm x 17cm x 10cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Hổ Đỉnh I

1

Họa Sĩ: Nguyễn Tấn Phát Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 41cm (Dài) x 17cm (Cao) x 10cm (Rộng) Trọng Lượng: 1600g

Đồ Sơn Mài Nghệ Thuật Cao Cấp

Size: 26cm x 15cm x 11cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Hoa Ngưu VI

1

Họa Sĩ: Nguyễn Tấn Phát Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 26cm (Dài) x 15cm (Cao) x 11cm (Rộng) Trọng Lượng: 900g

Tượng Sơn Mài Đã Bán

Size: 26cm x 15cm x 11cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Hoa Ngưu V

1

Họa Sĩ: Nguyễn Tấn Phát Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 26cm (Dài) x 15cm (Cao) x 11cm (Rộng) Trọng Lượng: 900g

Tượng Sơn Mài Đã Bán

Size: 18cm x 8cm x 26cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Đại Môn Miêu

1

Họa Sĩ: Nguyễn Tấn Phát Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 18cm (Dài) x 8cm (Rộng) x 26cm (Cao) Trọng Lượng: 820g

Đồ Sơn Mài Nghệ Thuật Cao Cấp

Size: 20cm x 21cm x 10cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Tiểu Thủy Mã I

1

Họa Sĩ: Nguyễn Tấn Phát Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 20cm (Dài) x 21cm (Cao) x 10cm (Rộng) Trọng Lượng: 1100g

Đồ Sơn Mài Nghệ Thuật Cao Cấp

Size: 46cm x 22cm x 11cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Thủy Mã II

1

Họa Sĩ: Nguyễn Tấn Phát Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 46cm (Dài) x 22cm (Cao) x 11cm (Rộng) Trọng Lượng: 1300g

Đồ Sơn Mài Nghệ Thuật Cao Cấp

Size: 29cm x 17cm x 20cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Đại Môn Mã IV

1

Họa Sĩ: Nguyễn Tấn Phát Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 29cm (Dài) x 17cm (Cao) x 20cm (Rộng) Trọng Lượng: 800g

Tượng Sơn Mài Đã Bán

Size: 40cm x 13cm x 9cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Long Kỷ VIII

1

Họa Sĩ: Nguyễn Tấn Phát Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 40cm (Dài) x 13cm (Rộng) x 9cm (Cao) Trọng Lượng: 850g

Tượng Sơn Mài Đã Bán

Size: 11cm x 9cm x 20cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Vương Thử II

1

Họa Sĩ: Nguyễn Tấn Phát Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 11cm (Dài) x 9cm (Rộng) x 20cm (Cao) Trọng Lượng: 420g

Đồ Sơn Mài Nghệ Thuật Cao Cấp

Size: 11cm x 9cm x 20cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Vương Thử I

1

Họa Sĩ: Nguyễn Tấn Phát Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 11cm (Dài) x 9cm (Rộng) x 20cm (Cao) Trọng Lượng: 340g

Đồ Sơn Mài Nghệ Thuật Cao Cấp

Size: 43cm x 9cm x 34cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Long Mã V

1

Họa Sĩ: Nguyễn Tấn Phát Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 43cm (Dài) x 9cm (Rộng) x 34cm (Cao) Trọng Lượng: 1180g

Đồ Sơn Mài Nghệ Thuật Cao Cấp

Size: 15cm x 13.5cm x 14.5cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Vương Ngưu

1

Họa Sĩ: Nguyễn Tấn Phát Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 15cm x 13.5cm x 14.5cm

Đồ Sơn Mài Nghệ Thuật Cao Cấp

Size: 19.5cm x 10cm x 18cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Mỹ Kê III

1

Họa Sĩ: Nguyễn Tấn Phát Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 19.5cm x 10cm x 18cm

Tượng Sơn Mài Đã Bán

Size: 29cm x 8cm x 33cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Tam Môn Miêu

1

Họa Sĩ: Nguyễn Tấn Phát Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 29cm (Dài) x 8cm (Rộng) x 33cm (Cao) Trọng Lượng: 1080g

Tượng Sơn Mài Đã Bán

Size: 15cm x 8cm x 19cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Quý Mão III

1

Họa Sĩ: Nguyễn Tấn Phát Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 15cm (Dài) x 8cm (Rộng) x 19cm (Cao) Trọng Lượng: 400g

Đồ Sơn Mài Nghệ Thuật Cao Cấp

Size: 15cm x 8cm x 19cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Quý Mão II

1

Họa Sĩ: Nguyễn Tấn Phát Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 15cm (Dài) x 8cm (Rộng) x 19cm (Cao) Trọng Lượng: 240g

Đồ Sơn Mài Nghệ Thuật Cao Cấp

Size: 27cm x 10cm x 29cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Ngọc Tỷ Miêu IV

1

Họa Sĩ: Nguyễn Tấn Phát Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 27cm (Dài) x 10cm (Rộng) x 29cm (Cao) Trọng Lượng: 940g

Tượng Sơn Mài Đã Bán

Size: 27cm x 10cm x 29cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Ngọc Tỷ Miêu III

1

Họa Sĩ: Nguyễn Tấn Phát Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 27cm (Dài) x 10cm (Rộng) x 29cm (Cao) Trọng Lượng: 940g

Tượng Sơn Mài Đã Bán

Size: 23cm x 9cm x 14cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Ngọc Tỷ Miêu II

1

Họa Sĩ: Nguyễn Tấn Phát Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 23cm (Dài) x 9cm (Rộng) x 14cm (Cao) Trọng Lượng: 600g

Đồ Sơn Mài Nghệ Thuật Cao Cấp

Size: 24cm x 10cm x 22cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Ngọc Tỷ Miêu I

1

Họa Sĩ: Nguyễn Tấn Phát Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 24cm (Dài) x 10cm (Rộng) x 22cm (Cao) Trọng Lượng: 940g

Tượng Sơn Mài Đã Bán

Size: 20cm x 13cm x 20cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Mèo Ăn Cá VI

1

Họa Sĩ: Nguyễn Tấn Phát Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 20cm (Dài) x 13cm (Rộng) x 20cm (Cao) Trọng Lượng: 800g

Tượng Sơn Mài Đã Bán

Size: 22cm x 8cm x 32cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Mèo Ăn Cá V

1

Họa Sĩ: Nguyễn Tấn Phát Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 22cm (Dài) x 8cm (Rộng) x 32cm (Cao) Trọng Lượng: 900g

Tượng Sơn Mài Đã Bán

Size: 22cm x 8cm x 29cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Mèo Ăn Cá IV

1

Họa Sĩ: Nguyễn Tấn Phát Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 22cm (Dài) x 8cm (Rộng) x 29cm (Cao) Trọng Lượng: 880g

Đồ Sơn Mài Nghệ Thuật Cao Cấp

Size: 28cm x 13cm x 14cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Mèo Ăn Cá I

1

Họa Sĩ: Nguyễn Tấn Phát Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 28cm (Dài) x 13cm (Rộng) x 14cm (Cao) Trọng Lượng: 890g

Đồ Sơn Mài Nghệ Thuật Cao Cấp

Size: 18cm x 8cm x 32cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Lộc Miêu XI

1

Họa Sĩ: Nguyễn Tấn Phát Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 18cm (Dài) x 8cm (Rộng) x 32cm (Cao) Trọng Lượng: 890g

Tượng Sơn Mài Đã Bán

Size: 25cm x 8cm x 28cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Lộc Miêu X

1

Họa Sĩ: Nguyễn Tấn Phát Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 25cm (Dài) x 8cm (Rộng) x 20cm (Cao) Trọng Lượng: 800g

Đồ Sơn Mài Nghệ Thuật Cao Cấp

Size: 25cm x 8cm x 20cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Lộc Miêu IX

1

Họa Sĩ: Nguyễn Tấn Phát Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 25cm (Dài) x 8cm (Rộng) x 20cm (Cao) Trọng Lượng: 840g

Đồ Sơn Mài Nghệ Thuật Cao Cấp

Size: 30cm x 8cm x 23cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Lộc Miêu VII

1

Họa Sĩ: Nguyễn Tấn Phát Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 30cm (Dài) x 8cm (Rộng) x 23cm (Cao) Trọng Lượng: 1100g

Đồ Sơn Mài Nghệ Thuật Cao Cấp

Size: 18cm x 8cm x 32cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Lộc Miêu VI

1

Họa Sĩ: Nguyễn Tấn Phát Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 18cm (Dài) x 8cm (Rộng) x 32cm (Cao) Trọng Lượng: 890g

Tượng Sơn Mài Đã Bán

Size: 26cm x 8cm x 30cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Lộc Miêu V

1

Họa Sĩ: Nguyễn Tấn Phát Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 26cm (Dài) x 8cm (Rộng) x 30cm (Cao) Trọng Lượng: 900g

Đồ Sơn Mài Nghệ Thuật Cao Cấp

Size: 25cm x 8cm x 26cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Lộc Miêu IV

1

Họa Sĩ: Nguyễn Tấn Phát Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 25cm (Dài) x 8cm (Rộng) x 26cm (Cao) Trọng Lượng: 900g

Tượng Sơn Mài Đã Bán

Size: 23cm x 8cm x 32cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Lộc Miêu II

1

Họa Sĩ: Nguyễn Tấn Phát Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 23cm (Dài) x 8cm (Rộng) x 32cm (Cao) Trọng Lượng: 940g

Đồ Sơn Mài Nghệ Thuật Cao Cấp

Size: 36cm x 8cm x 21cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Bạch Miêu II

1

Họa Sĩ: Nguyễn Tấn Phát Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 36cm (Dài) x 8cm (Rộng) x 21cm (Cao) Trọng Lượng: 760g

Tượng Sơn Mài Đã Bán

Size: 12cm x 13cm x 23cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Linh Miêu III

1

Họa Sĩ: Nguyễn Tấn Phát Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 12cm (Dài) x 13cm (Rộng) x 23cm (Cao) Trọng Lượng: 400g

Đồ Sơn Mài Nghệ Thuật Cao Cấp

Size: 22cm x 16cm x 13cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Vương Ngưu II

1

Họa Sĩ: Nguyễn Tấn Phát Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 22cm (Dài) x 16cm (Cao) x 13cm (Rộng) Trọng Lượng: 800g

Đồ Sơn Mài Nghệ Thuật Cao Cấp

Size: 23cm x 18cm x 12cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Tinh Ngưu

1

Họa Sĩ: Nguyễn Tấn Phát Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 23cm (Dài) x 18cm (Cao) x 12cm (Rộng) Trọng Lượng: 1000g

Đồ Sơn Mài Nghệ Thuật Cao Cấp

Size: 39cm x 13cm x 16cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Tinh Kỷ II

1

Họa Sĩ: Nguyễn Tấn Phát Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 39cm (Dài) x 13cm (Cao) x 16cm (Rộng) Trọng Lượng: 1200g

Tượng Sơn Mài Đã Bán

Size: 30cm x 26cm x 24cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Ấp Ủ III

1

Họa Sĩ: Nguyễn Tấn Phát Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 30cm x 26cm x 24cm

Đồ Sơn Mài Nghệ Thuật Cao Cấp

Size: 30cm x 26cm x 22cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Ấp Ủ II

1

Họa Sĩ: Nguyễn Tấn Phát Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 30cm x 26cm x 22cm

Đồ Sơn Mài Nghệ Thuật Cao Cấp

Size: 39cm x 7cm x 15cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Tinh Kỷ I

1

Họa Sĩ: Nguyễn Tấn Phát Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 39cm (Dài) x 7cm (Cao) x 15cm (Rộng) Trọng Lượng: 1400g

Đồ Sơn Mài Nghệ Thuật Cao Cấp

Size: 21cm x 22cm x 10cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Tiểu Thủy Mã II

1

Họa Sĩ: Nguyễn Tấn Phát Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 21cm (Dài) x 22cm (Cao) x 10cm (Rộng) Trọng Lượng: 1200g

Đồ Sơn Mài Nghệ Thuật Cao Cấp

Size: 27cm x 21cm x 12cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Thủy Dương IV

1

Họa Sĩ: Nguyễn Tấn Phát Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 27cm (Dài) x 12cm (Cao) x 12cm (Rộng) Trọng Lượng: 1700g

Đồ Sơn Mài Nghệ Thuật Cao Cấp

Size: 25cm x 21cm x 12cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Thủy Dương III

1

Họa Sĩ: Nguyễn Tấn Phát Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 25cm (Dài) x 12cm (Cao) x 12cm (Rộng) Trọng Lượng: 1800g

Đồ Sơn Mài Nghệ Thuật Cao Cấp

Size: 30cm x 19cm x 10cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Thủy Dương II

1

Họa Sĩ: Nguyễn Tấn Phát Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 30cm (Dài) x 19cm (Cao) x 10cm (Rộng) Trọng Lượng: 1600g

Đồ Sơn Mài Nghệ Thuật Cao Cấp

Size: 24cm x 23cm x 12cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Thủy Dương I

1

Họa Sĩ: Nguyễn Tấn Phát Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 24cm (Dài) x 23cm (Cao) x 12cm (Rộng) Trọng Lượng: 1700g

Đồ Sơn Mài Nghệ Thuật Cao Cấp

Size: 19cm x 12cm x 22cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Thiên Lý Mã VIII

1

Họa Sĩ: Nguyễn Tấn Phát Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 19cm (Dài) x 12cm (Cao) x 22cm (Rộng) Trọng Lượng: 1000g

Đồ Sơn Mài Nghệ Thuật Cao Cấp

Size: 26cm x 29cm x 9cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Thiên Lý Mã VI

1

Họa Sĩ: Nguyễn Tấn Phát Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 26cm (Dài) x 29cm (Cao) x 9cm (Rộng) Trọng Lượng: 1000g

Đồ Sơn Mài Nghệ Thuật Cao Cấp

Size: 23cm x 27cm x 9cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Thiên Lý Mã IV

1

Họa Sĩ: Nguyễn Tấn Phát Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 23cm (Dài) x 27cm (Cao) x 9cm (Rộng) Trọng Lượng: 1000g

Đồ Sơn Mài Nghệ Thuật Cao Cấp

Size: 25cm x 21cm x 24cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Thiên Lý Mã II

1

Họa Sĩ: Nguyễn Tấn Phát Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 25cm (Dài) x 21cm (Cao) x 24cm (Rộng) Trọng Lượng: 1100g

Đồ Sơn Mài Nghệ Thuật Cao Cấp

Size: 23.5cm x 27cm x 18cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Tuần Lộc II

1

Họa Sĩ: Nguyễn Tấn Phát Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 23.5cm x 27cm x 18cm

Đồ Sơn Mài Nghệ Thuật Cao Cấp

Size: 19cm x 11cm x 17.5cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Mỹ Kê II

1

Họa Sĩ: Nguyễn Tấn Phát Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 19cm x 11cm x 17.5cm

Đồ Sơn Mài Nghệ Thuật Cao Cấp

Size: 34cm x 22cm x 12cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Phát Mã VII

1

Họa Sĩ: Nguyễn Tấn Phát Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 34cm (Dài) x 22cm (Cao) x 12cm (Rộng) Trọng Lượng: 1200g

Đồ Sơn Mài Nghệ Thuật Cao Cấp

Phát Mã V

1

Họa Sĩ: Nguyễn Tấn Phát
Chất Liệu:
Sơn mài trên gỗ
Kích Thước: 43cm (Dài) x 13cm (Cao) x 9cm (Rộng)
Trọng Lượng: 900g

Đồ Sơn Mài Nghệ Thuật Cao Cấp

Size: 33cm x 14cm x 20cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Phát Mã III

1

Họa Sĩ: Nguyễn Tấn Phát Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 33cm (Dài) x 14cm (Cao) x 20cm (Rộng) Trọng Lượng: 1000g

Đồ Sơn Mài Nghệ Thuật Cao Cấp

Size: 21cm x 13cm x 10cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Ngọc Tỷ Ngưu VI

1

Họa Sĩ: Nguyễn Tấn Phát Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 21cm (Dài) x 13cm (Cao) x 10cm (Rộng) Trọng Lượng: 600g

Đồ Sơn Mài Nghệ Thuật Cao Cấp

Size: 16cm x 13cm x 10cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Ngọc Tỷ Ngưu V

1

Họa Sĩ: Nguyễn Tấn Phát Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 16cm (Dài) x 13cm (Cao) x 10cm (Rộng) Trọng Lượng: 400g

Đồ Sơn Mài Nghệ Thuật Cao Cấp

Size: 16cm x 14cm x 13cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Ngọc Tỷ Ngưu IV

1

Họa Sĩ: Nguyễn Tấn Phát Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 16cm (Dài) x 14cm (Cao) x 13cm (Rộng) Trọng Lượng: 600g

Đồ Sơn Mài Nghệ Thuật Cao Cấp

Size: 28cm x 14cm x 17cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Ngọc Tỷ Ngưu III

1

Họa Sĩ: Nguyễn Tấn Phát Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 28cm (Dài) x 14cm (Cao) x 17cm (Rộng) Trọng Lượng: 1100g

Đồ Sơn Mài Nghệ Thuật Cao Cấp

Size: 23cm x 12cm x 14cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Ngọc Tỷ Ngưu II

1

Họa Sĩ: Nguyễn Tấn Phát Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 23cm x 12cm x 14cm

Đồ Sơn Mài Nghệ Thuật Cao Cấp

Size: 34cm x 15cm x 9cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Mãnh Hổ IV

1

Họa Sĩ: Nguyễn Tấn Phát Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 34cm (Dài) x 15cm (Cao) x 9cm (Rộng) Trọng Lượng: 1000g

Đồ Sơn Mài Nghệ Thuật Cao Cấp

Size: 37cm x 17cm x 9cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Mãnh Hổ III

1

Họa Sĩ: Nguyễn Tấn Phát Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 37cm (Dài) x 17cm (Cao) x 9cm (Rộng) Trọng Lượng: 1200g

Đồ Sơn Mài Nghệ Thuật Cao Cấp

Size: 34cm x 14cm x 9cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Mãnh Hổ II

1

Họa Sĩ: Nguyễn Tấn Phát Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 34cm (Dài) x 14cm (Cao) x 9cm (Rộng) Trọng Lượng: 1100g

Đồ Sơn Mài Nghệ Thuật Cao Cấp

Size: 34cm x 14cm x 9cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Mãnh Hổ I

1

Họa Sĩ: Nguyễn Tấn Phát Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 34cm (Dài) x 14cm (Cao) x 9cm (Rộng) Trọng Lượng: 900g

Đồ Sơn Mài Nghệ Thuật Cao Cấp

Size: 41cm x 29cm x 10cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Long Mã II

1

Chiếc ấm tích trong dân gian được cách điệu lên thành chú ngựa dáng rồng. Dành cho những người yêu ngựa, tuổi ngựa hay tuổi rồng decor góc nhỏ trong không gian đầy chất nghệ thuật của riêng mình.... Họa Sĩ: Nguyễn Tấn Phát Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 41cm (Dài) x 29cm (Cao) x 10cm (Rộng) Trọng Lượng: 1300g

Đồ Sơn Mài Nghệ Thuật Cao Cấp

Size: 26cm x 9cm x 16cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Long Kỷ IV

1

Họa Sĩ: Nguyễn Tấn Phát Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 26cm (Dài) x 9cm (Cao) x 16cm (Rộng) Trọng Lượng: 950g

Đồ Sơn Mài Nghệ Thuật Cao Cấp

Size: 27cm x 14cm x 7cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Long Kỷ III

1

Họa Sĩ: Nguyễn Tấn Phát Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 27cm (Dài) x 14cm (Cao) x 7cm (Rộng) Trọng Lượng: 1000g

Đồ Sơn Mài Nghệ Thuật Cao Cấp

Size: 30cm x 6cm x 15cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Long Kỷ II

1

Họa Sĩ: Nguyễn Tấn Phát Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 30cm (Dài) x 6cm (Cao) x 15cm (Rộng) Trọng Lượng: 950g

Đồ Sơn Mài Nghệ Thuật Cao Cấp

Size: 13.5cm x 18cm x 8cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Hương Kỷ

1

Họa Sĩ: Nguyễn Tấn Phát Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 13.5cm (Dài) x 18cm (Cao) x 18cm (Rộng) Trọng Lượng: 440g

Đồ Sơn Mài Nghệ Thuật Cao Cấp

Size: 25cm x 16cm x 21cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Hoàng Mã III

1

Họa Sĩ: Nguyễn Tấn Phát Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 25cm (Dài) x 16cm (Cao) x 21cm (Rộng) Trọng Lượng: 1200g

Đồ Sơn Mài Nghệ Thuật Cao Cấp

Hoàng Mã II

1

Họa Sĩ: Nguyễn Tấn Phát
Chất Liệu:
Sơn mài trên gỗ
Kích Thước: 32cm (Dài) x 15cm (Cao) x 19cm (Rộng)
Trọng Lượng: 1100g

Đồ Sơn Mài Nghệ Thuật Cao Cấp

Size: 28cm x 15cm x 20cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Hoàng Mã I

1

Họa Sĩ: Nguyễn Tấn Phát Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 28cm (Dài) x 15cm (Cao) x 20cm (Rộng) Trọng Lượng: 900g

Đồ Sơn Mài Nghệ Thuật Cao Cấp

Size: 27cm x 13cm x 9cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Hoàng Hổ III

1

Họa Sĩ: Nguyễn Tấn Phát Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 23cm (Dài) x 13cm (Cao) x 9cm (Rộng) Trọng Lượng: 700g

Đồ Sơn Mài Nghệ Thuật Cao Cấp

Size: 27cm x 13cm x 9cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Hoàng Hổ II

1

Họa Sĩ: Nguyễn Tấn Phát Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 27cm (Dài) x 13cm (Cao) x 9cm (Rộng) Trọng Lượng: 800g

Đồ Sơn Mài Nghệ Thuật Cao Cấp

Size: 27cm x 13cm x 8cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Hoàng Hổ I

1

Họa Sĩ: Nguyễn Tấn Phát Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 23cm (Dài) x 13cm (Cao) x 8cm (Rộng) Trọng Lượng: 700g

Tượng Sơn Mài Đã Bán

Size: 25cm x 15cm x 9cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Hoa Môn Ngưu XII

1

Họa Sĩ: Nguyễn Tấn Phát Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 25cm (Dài) x 15cm (Cao) x 9cm (Rộng) Trọng Lượng: 1200g

Đồ Sơn Mài Nghệ Thuật Cao Cấp

Size: 41cm x 21cm x 11cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Hoa Ngưu IV

1

Họa Sĩ: Nguyễn Tấn Phát Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 41cm (Dài) x 21cm (Cao) x 11cm (Rộng) Trọng Lượng: 1800g

Đồ Sơn Mài Nghệ Thuật Cao Cấp

Size: 35cm x 17cm x 10cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Hoa Môn Ngưu XI

1

Họa Sĩ: Nguyễn Tấn Phát Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 35cm (Dài) x 17cm (Cao) x 10cm (Rộng) Trọng Lượng: 1000g

Đồ Sơn Mài Nghệ Thuật Cao Cấp

Size: 32cm x 11cm x 9cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Hoa Môn Ngưu IX

1

Họa Sĩ: Nguyễn Tấn Phát Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 32cm (Dài) x 11cm (Cao) x 9cm (Rộng) Trọng Lượng: 800g

Đồ Sơn Mài Nghệ Thuật Cao Cấp

Size: 24cm x 13cm x 15cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Hoa Môn Ngưu X

1

Họa Sĩ: Nguyễn Tấn Phát Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 24cm (Dài) x 13cm (Cao) x 15cm (Rộng) Trọng Lượng: 1200g

Đồ Sơn Mài Nghệ Thuật Cao Cấp

Size: 24cm x 11cm x 13cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Hoa Môn Ngưu VIII

1

Họa Sĩ: Nguyễn Tấn Phát Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 24cm (Dài) x 11cm (Cao) x 13cm (Rộng) Trọng Lượng: 900g

Đồ Sơn Mài Nghệ Thuật Cao Cấp

Size: 22.5cm x 14.5cm x 17.5cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Tiểu Ngưu II

1

Họa Sĩ: Nguyễn Tấn Phát Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 22.5cm x 14.5cm x 17.5cm

Đồ Sơn Mài Nghệ Thuật Cao Cấp

Size: 24cm x 14cm x 14cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Hoa Môn Ngưu VI

1

Họa Sĩ: Nguyễn Tấn Phát Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 24cm (Dài) x 14cm (Cao) x 14cm (Rộng) Trọng Lượng: 800g

Đồ Sơn Mài Nghệ Thuật Cao Cấp

Size: 19.5cm x 12cm x 27.5cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Mỹ Kê I

1

Họa Sĩ: Nguyễn Tấn Phát Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 19.5cm x 12cm x 27.5cm

Đồ Sơn Mài Nghệ Thuật Cao Cấp

Size: 36cm x 13cm x 18.5cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Hoa Ngưu II

1

Họa Sĩ: Nguyễn Tấn Phát Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 36cm x 13cm x 18.5cm

Đồ Sơn Mài Nghệ Thuật Cao Cấp

Size: 28cm x 17cm x 23cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Hoa Ngưu I

1

Họa Sĩ: Nguyễn Tấn Phát Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 28cm x 17cm x 23cm

Tượng Sơn Mài Đã Bán

Size: 24cm x 12cm x 11cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Hoa Môn Ngưu V

1

Họa Sĩ: Nguyễn Tấn Phát Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 24cm (Dài) x 12cm (Cao) x 11cm (Rộng) Trọng Lượng: 800g

Đồ Sơn Mài Nghệ Thuật Cao Cấp

Size: 22cm x 11cm x 13cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Hoa Môn Ngưu IV

1

Họa Sĩ: Nguyễn Tấn Phát Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 22cm (Dài) x 11cm (Cao) x 13cm (Rộng) Trọng Lượng: 1000g

Đồ Sơn Mài Nghệ Thuật Cao Cấp

Size: 27cm x 16cm x 8cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Hổ Mọc Thêm Cánh IV

1

Họa Sĩ: Nguyễn Tấn Phát Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 27cm (Dài) x 16cm (Cao) x 8cm (Rộng) Trọng Lượng: 700g

Tượng Sơn Mài Đã Bán

Size: 27cm x 13cm x 22cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Hổ Mọc Thêm Cánh III

1

Họa Sĩ: Nguyễn Tấn Phát Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 27cm (Dài) x 13cm (Cao) x 22cm (Rộng) Trọng Lượng: 700g

Đồ Sơn Mài Nghệ Thuật Cao Cấp

Size: 27cm x 20cm x 11cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Hổ Mọc Thêm Cánh II

1

Họa Sĩ: Nguyễn Tấn Phát Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 27cm (Dài) x 20cm (Cao) x 11cm (Rộng) Trọng Lượng: 800g

Đồ Sơn Mài Nghệ Thuật Cao Cấp

Size: 27cm x 19cm x 8cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Hổ Mọc Thêm Cánh I

1

Họa Sĩ: Nguyễn Tấn Phát Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 27cm (Dài) x 19cm (Cao) x 8cm (Rộng) Trọng Lượng: 700g

Đồ Sơn Mài Nghệ Thuật Cao Cấp

Size: 26cm x 19cm x 10cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Dương Xa II

1

Họa Sĩ: Nguyễn Tấn Phát Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 26cm (Dài) x 19cm (Cao) x 10cm (Rộng) Trọng Lượng: 800g

Đồ Sơn Mài Nghệ Thuật Cao Cấp

Size: 26cm x 16cm x 16cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Đại Môn Ngưu VIII

1

Họa Sĩ: Nguyễn Tấn Phát Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 26cm (Dài) x 16cm (Cao) x 16cm (Rộng) Trọng Lượng: 1000g

Đồ Sơn Mài Nghệ Thuật Cao Cấp

Size: 21cm x 30cm x 13cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Dê Vương Phát

1

Họa Sĩ: Nguyễn Tấn Phát Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 21cm (Dài) x 30cm (Cao) x 13cm (Rộng) Trọng Lượng: 1100g

Đồ Sơn Mài Nghệ Thuật Cao Cấp

Size: 26cm x 16cm x 9cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Đại Môn Ngưu V

1

Họa Sĩ: Nguyễn Tấn Phát Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 26cm (Dài) x 16cm (Cao) x 9cm (Rộng) Trọng Lượng: 800g

Hotline
Zalo
Messenger