Họa Sĩ Triệu Khắc Tiến

Tranh Sơn Mài

Size: 140cm x 52cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ (4 bức)

Đại Dương Mênh Mông

1

Họa Sĩ: Triệu Khắc Tiến Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 140cm x 52cm (4 bức)

Tranh Nghệ Thuật

Size: 65cm x 50cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Sự Hài Hòa

1

Họa Sĩ: Triệu Khắc Tiến Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 65cm x 50cm

Tranh Khỏa Thân

Size: 20cm x 20cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Thiếu Nữ Khỏa Thân

1

Họa Sĩ: Triệu Khắc Tiến Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 20cm x 20cm

Tranh Nghệ Thuật

Size: 30cm x 30cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Tranh Dân Gian Đông Hồ

1

Họa Sĩ: Triệu Khắc Tiến Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 30cm x 30cm

Tranh Khỏa Thân

Size: 20cm x 25cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Khỏa Thân VII

1

Họa Sĩ: Triệu Khắc Tiến Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 20cm x 25cm

Tranh Nghệ Thuật

Size: 50cm x 40cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Cô Đơn I

1

Họa Sĩ: Triệu Khắc Tiến Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 50cm x 40cm

Tranh Nghệ Thuật

Size: 30cm x 30cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Cô Đơn II

1

Họa Sĩ: Triệu Khắc Tiến Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 30cm x 30cm

Tranh Nghệ Thuật

Size: 20cm x 60cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

6 Con Cá

1

Họa Sĩ: Triệu Khắc Tiến Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 20cm x 60cm

Tranh Nghệ Thuật

Size: 15cm x 45cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Trừu Tượng 2

1

Họa Sĩ: Triệu Khắc Tiến Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 15cm x 45cm

Tranh Nghệ Thuật

Size: 20cm x 25cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Nhảy Múa

1

Họa Sĩ: Triệu Khắc Tiến Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 20cm x 25cm

Tranh Treo Văn Phòng

Size: 30cm x 30cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Trâu Nước II

1

Họa Sĩ: Triệu Khắc Tiến Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 30cm x 30cm

Tranh Nghệ Thuật

Size: 30cm x 22.5cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Ông Tướng

1

Họa Sĩ: Triệu Khắc Tiến Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 30cm x 22.5cm

Tranh Nghệ Thuật

Size: 40cm x 60cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Thoát Xác

1

Họa Sĩ: Triệu Khắc Tiến Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 40cm x 60cm

Tranh Nghệ Thuật

Size: 60cm x 60cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Tuổi Thơ III

1

Họa Sĩ: Triệu Khắc Tiến Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 60cm x 60cm

Tranh Khỏa Thân

Size: 100cm x 120cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Bồng Bột Tuổi Trẻ

1

Họa Sĩ: Triệu Khắc Tiến Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 100cm x 120cm

Tranh Bán Trừu Tượng

Size: 20cm x 25cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Gia Đình

1

Họa Sĩ: Triệu Khắc Tiến Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 20cm x 25cm

Tranh Nghệ Thuật

Size: 30cm x 90cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Làm Đồng

1

Họa Sĩ: Triệu Khắc Tiến Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 30cm x 90cm

Tranh Nghệ Thuật

Size: 20cm x 20cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Ánh Trăng

1

Họa Sĩ: Triệu Khắc Tiến Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 20cm x 20cm