Họa Sĩ Triệu Khắc Tiến

Tranh Sơn Mài

Size: 140cm x 52cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ (4 bức)

Đại Dương Mênh Mông

1

Tranh Nghệ Thuật

Size: 65cm x 50cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Sự Hài Hòa

1

Tranh Khỏa Thân

Size: 20cm x 20cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Thiếu Nữ Khỏa Thân

1

Tranh Nghệ Thuật

Size: 30cm x 30cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Tranh Dân Gian Đông Hồ

1

Tranh Khỏa Thân

Size: 20cm x 25cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Khỏa Thân VII

1

Tranh Nghệ Thuật

Size: 50cm x 40cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Cô Đơn I

1

Tranh Nghệ Thuật

Size: 30cm x 30cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Cô Đơn II

1

Tranh Nghệ Thuật

Size: 20cm x 60cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

6 Con Cá

1

Tranh Nghệ Thuật

Size: 15cm x 45cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Trừu Tượng 2

1

Tranh Nghệ Thuật

Size: 20cm x 25cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Nhảy Múa

1

Tranh Treo Văn Phòng

Size: 30cm x 30cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Trâu Nước II

1

Tranh Nghệ Thuật

Size: 30cm x 22.5cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Ông Tướng

1

Tranh Nghệ Thuật

Size: 40cm x 60cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Thoát Xác

1

Tranh Nghệ Thuật

Size: 60cm x 60cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Tuổi Thơ III

1

Tranh Khỏa Thân

Size: 100cm x 120cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Bồng Bột Tuổi Trẻ

1

Tranh Bán Trừu Tượng

Size: 20cm x 25cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Gia Đình

1

Tranh Nghệ Thuật

Size: 30cm x 90cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Làm Đồng

1

Tranh Nghệ Thuật

Size: 20cm x 20cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Ánh Trăng

1