Họa Sĩ Nguyễn Hồng Giang

Tranh Phố

Hàng Buồm

Họa Sĩ: Nguyễn Hồng Giang
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ
Kích Thước: 100cm x 122cm

Tranh Linh Vật - Động Vật

Đêm Xuân

Họa Sĩ: Nguyễn Hồng Giang
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 109cm x 96cm

Tranh Phố

Phố Xuân

Họa Sĩ: Nguyễn Hồng Giang
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan
Kích Thước: 109cm x 96cm

Họa Sĩ: Nguyễn Hồng Giang
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ
Kích Thước: 80cm x 109cm

Tranh Sơn Mài

Sen Sớm VII

Họa Sĩ: Nguyễn Hồng Giang
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ
Kích Thước: 80cm x 60cm

Tranh Sơn Mài

Size: 70cm x 90cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Sen Sớm V

1

Họa Sĩ: Nguyễn Hồng Giang Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 70cm x 90cm

Tranh Sơn Mài

Size: 60cm x 80cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Sen Sớm I

1

Họa Sĩ: Nguyễn Hồng Giang Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 60cm x 80cm

Tranh Phố

Size: 120cm x 100cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Phố Đường Thành

1

Họa Sĩ: Nguyễn Hồng Giang Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 120cm x 100cm

Tranh Phố

Size: 80cm x 109cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Phố Thu

1

Họa Sĩ: Nguyễn Hồng Giang Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 80cm x 109cm

Tranh Sơn Mài

Size: 60cm x 110cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Sen Sớm IV

1

Họa Sĩ: Nguyễn Hồng Giang Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 60cm x 110cm

Tranh Sơn Mài

Size: 60cm x 80cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Sen Sớm III

1

Họa Sĩ: Nguyễn Hồng Giang Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 60cm x 80cm

NEW

Tranh Phố

Size: 80cm x 109cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Leng Keng

1

Họa Sĩ: Nguyễn Hồng Giang Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 80cm x 109cm

Tranh Phố

Size: 120cm x 100cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Phố Hàng Buồm II

1

Họa Sĩ: Nguyễn Hồng Giang Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 120cm x 100cm

Tranh Phố

Size: 109cm x 80cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Phố Hàng Mành

1

Họa Sĩ: Nguyễn Hồng Giang Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 109cm x 80cm

Tranh Phố

Size: 80cm x 109cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Phố Hàng Cót

1

Họa Sĩ: Nguyễn Hồng Giang Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 80cm x 109cm

Tranh Phố

Phố Hàng Thùng

1

Họa Sĩ: Nguyễn Hồng Giang
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ
Kích Thước: 80cm x 109cm

Tranh Phố

Size: 80cm x 109cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Hoa Nắng

1

Họa Sĩ: Nguyễn Hồng Giang Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 80cm x 109cm

Tranh Sơn Mài

Size: 109cm x 80cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Phố Hàng Bún II

1

Họa Sĩ: Nguyễn Hồng Giang Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 109cm x 80cm

Tranh Sơn Mài

Size: 109cm x 80cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Phố Hàng Điếu

1

Họa Sĩ: Nguyễn Hồng Giang Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 109cm x 80cm

Tranh Sơn Mài

Size: 109cm x 80cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Phố Hàng Chiếu

1

Họa Sĩ: Nguyễn Hồng Giang Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 109cm x 80cm

Tranh Sơn Mài

Size: 109cm x 80cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Phố Hàng Bún I

1

Họa Sĩ: Nguyễn Hồng Giang Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 109cm x 80cm

Tranh Sơn Mài

Size: 60cm x 80cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Sen Sớm II

1

Họa Sĩ: Nguyễn Hồng Giang Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 60cm x 80cm

Tranh Treo Văn Phòng

Size: 110cm x 97cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Phố Hàng Gai

1

Họa Sĩ: Nguyễn Hồng Giang Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 110cm x 97cm

Tranh Treo Văn Phòng

Size: 110cm x 97cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Phố Hàng Buồm

1

Họa Sĩ: Nguyễn Hồng Giang Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 110cm x 97cm

Tranh Treo Văn Phòng

Size: 110cm x 97cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Phố Hàng Mã

1

Họa Sĩ: Nguyễn Hồng Giang Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 110cm x 97cm

KTNT SOLD

Sen Sớm VI

1

Họa Sĩ: Nguyễn Hồng Giang Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 80cm x 60cm

1

Họa Sĩ: Nguyễn Hồng Giang
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ
Kích Thước: 100cm x 122cm