Họa Sĩ Lê Ngọc Ly

Tranh Nghệ Thuật

Size: 90cm x 90cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Gánh Lúa Về Làng

Gốm Nghệ Thuật

Size: 35cm (Cao) x 18cm (Đường Kính)

Bình Gốm Quý Mão IV

Gốm Nghệ Thuật

Size: 42cm (Cao) x 15cm (Đường Kính)

Bình Gốm Quý Mão III

Gốm Nghệ Thuật

Size: 30cm (Cao) x 17cm (Đường Kính)

Bình Gốm Quý Mão II

Gốm Nghệ Thuật

Size: 36cm (Cao) x 16cm (Đường Kính)

Bình Gốm Quý Mão I

Tranh Nghệ Thuật

Size: 90cm x 60cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Mùa Hoa Chuối Rừng

Tranh Nghệ Thuật

Size: 90cm x 90cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Địu Con

Tranh Nghệ Thuật

Size: 80cm x 100cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Bạch Liên

Tranh Nghệ Thuật

Size: 100cm x 100cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Hành Hương

Tranh Nghệ Thuật

Size: 100cm x 120cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Sen IV

Tranh Nghệ Thuật

Size: 80cm x 60cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Sen III

Tranh Nghệ Thuật

Size: 60cm x 80cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Sen II

Tranh Nghệ Thuật

Size: 60cm x 90cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Sen I

Tranh Nghệ Thuật

Size: 50cm x 50cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Xuân An II

Tranh Nghệ Thuật

Size: 60cm x 70cm
Chất Liệu: Sơn dầu trên toan

Xuân An I