Họa Sĩ Đỗ Khải

NEW

Tranh Nghệ Thuật

Size: 100cm x 100cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Hạ Liên VI

Tranh Nghệ Thuật

Size: 100cm x 100cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Hà Nội Phố

Tranh Nghệ Thuật

Size: 160cm x 80cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Uyên Ương

Tranh Nghệ Thuật

Size: 100cm x 100cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Hạ Liên V

Tranh Nghệ Thuật

Size: 50cm x 75cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Cầu Long Biên

Tranh Nghệ Thuật

Size: 100cm x 200cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Bạch Liên Trì IV

Tranh Nghệ Thuật

Size: 100cm x 210cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Bạch Liên Trì III

Tranh Nghệ Thuật

Size: 90cm x 120cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Hạ Liên I

Tranh Nghệ Thuật

Size: 120cm x 100cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Bình Yên I

Tranh Hoa Sen

Size: 80cm x 120cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Bạch Liên 06

Tranh Nghệ Thuật

Size: 110cm x 75cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Bạch Liên 13

Tranh Nghệ Thuật

Size: 100cm x 210cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Bạch Liên Trì

1

Tranh Nghệ Thuật

Size: 100cm x 210cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Bạch Liên Trì II

1

Tranh Hoa Sen

Size: 120cm x 90cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Hồng Liên 01

Tranh Nghệ Thuật

Size: 80cm x 120cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Đồng Làng

1

Tranh Hoa Sen

Size: 80cm x 120cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Bạch Liên 11

1

Tranh Hoa Sen

Size: 80cm x 60cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Bạch Liên 10

1

Tranh Nghệ Thuật

Size: 90cm x 120cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Tình Mẫu Tử

1

Tranh Nghệ Thuật

Size: 90cm x 120cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Hạ Liên II

Tranh Hoa Sen

Size: 60cm x 80cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Bạch Liên 09

1

Tranh Hoa Sen

Size: 120cm x 90cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Bạch Liên 08

1

Tranh Hoa Sen

Size: 80cm x 120cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Bạch Liên 07

1

Tranh Hoa Sen

Size: 75cm x 110cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Bạch Liên 05

1

Tranh Nghệ Thuật

Size: 100cm x 120cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Bình Yên II

1

Tranh Hoa Sen

Size: 75cm x 110cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Bạch Liên 04

1

Tranh Nghệ Thuật

Size: 100cm x 180cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Dưới Ánh Trăng II

1

Tranh Nghệ Thuật

Size: 92cm x 180cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Hạ Liên III

1

Tranh Nghệ Thuật

Size: 80cm x 120cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Dưới Ánh Trăng I

1

Tranh Nghệ Thuật

Size: 90cm x 80cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Ngẫu Hứng Sông Hồng

1

Tranh Nghệ Thuật

Size: 50cm x 90cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Giao Hòa

1

Tranh Nghệ Thuật

Size: 60cm x 60cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Trừu Tượng

1

Tranh Hoa Sen

Size: 100cm x 90cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Bạch Liên 01

1

Tranh Hoa Sen

Size: 140cm x 90cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Bạch Liên 12

1