Họa Sĩ Đỗ Khải

Tranh Nghệ Thuật

Đoàn Tụ

Họa Sĩ: Đỗ Khải
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ
Kích Thước: 120cm x 80cm

Tranh Nghệ Thuật

Bạch Liên Trì V

Họa Sĩ: Đỗ Khải
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ
Kích Thước: 90cm x 180cm

Tranh Nghệ Thuật

Bạch Liên Trì IV

Họa Sĩ: Đỗ Khải
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ
Kích Thước: 100cm x 200cm

Tranh Nghệ Thuật

Sen Thu

Họa Sĩ: Đỗ Khải
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ
Kích Thước: 100cm x 120cm

Tranh Nghệ Thuật

Bạch Liên XIV

Họa Sĩ: Đỗ Khải
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ
Kích Thước: 75cm x 110cm

Tranh Nghệ Thuật

Quê Ngoại

Họa Sĩ: Đỗ Khải
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ
Kích Thước: 60cm x 90cm

Tranh Nghệ Thuật

Hà Nội Phố

Họa Sĩ: Đỗ Khải
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ
Kích Thước: 100cm x 100cm

Tranh Nghệ Thuật

Uyên Ương

Họa Sĩ: Đỗ Khải
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ
Kích Thước: 160cm x 80cm

Tranh Nghệ Thuật

Bình Yên I

Họa Sĩ: Đỗ Khải
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ
Kích Thước: 120cm x 100cm

Tranh Nghệ Thuật

Size: 100cm x 210cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Bạch Liên Trì

1

Họa Sĩ: Đỗ Khải Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 100cm x 210cm

Tranh Nghệ Thuật

Size: 100cm x 210cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Bạch Liên Trì II

1

Họa Sĩ: Đỗ Khải Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 100cm x 210cm

Tranh Hoa Sen

Size: 120cm x 90cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Hồng Liên 01

1

Họa Sĩ: Đỗ Khải Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 120cm x 90cm

Tranh Nghệ Thuật

Size: 80cm x 120cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Đồng Làng

1

Họa Sĩ: Đỗ Khải Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 80cm x 120cm

Tranh Nghệ Thuật

Bạch Liên Trì III

1

Họa Sĩ: Đỗ Khải
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ
Kích Thước: 100cm x 210cm

Tranh Hoa Sen

Size: 80cm x 120cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Bạch Liên 11

1

Họa Sĩ: Đỗ Khải Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 80cm x 120cm

Tranh Hoa Sen

Size: 80cm x 60cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Bạch Liên 10

1

Họa Sĩ: Đỗ Khải Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 80cm x 60cm

Tranh Nghệ Thuật

Size: 90cm x 120cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Tình Mẫu Tử

1

Họa Sĩ: Đỗ Khải Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 90cm x 120cm

Tranh Hoa Sen

Size: 60cm x 80cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Bạch Liên 09

1

Họa Sĩ: Đỗ Khải Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 60cm x 80cm

Tranh Hoa Sen

Size: 120cm x 90cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Bạch Liên 08

1

Họa Sĩ: Đỗ Khải Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 120cm x 90cm

Tranh Hoa Sen

Size: 80cm x 120cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Bạch Liên 07

1

Họa Sĩ: Đỗ Khải Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 80cm x 120cm Bạch Liên. Sen trắng. Lung linh dưới ánh nắng. Chuồn chuồn ớt. Trưa hè nắng gắt. Miệt mài thưởng sen. Nắng vàng. Nhuộm đỏ cả Sen….

Tranh Nghệ Thuật

Hạ Liên I

1

Họa Sĩ: Đỗ Khải
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ
Kích Thước: 90cm x 120cm

Tranh Hoa Sen

Size: 75cm x 110cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Bạch Liên 05

1

Họa Sĩ: Đỗ Khải Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 75cm x 110cm

Tranh Nghệ Thuật

Size: 100cm x 120cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Bình Yên II

1

Họa Sĩ: Đỗ Khải Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 100cm x 120cm

Tranh Hoa Sen

Size: 75cm x 110cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Bạch Liên 04

1

Họa Sĩ: Đỗ Khải Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 75cm x 110cm

Tranh Nghệ Thuật

Size: 100cm x 180cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Dưới Ánh Trăng II

1

Họa Sĩ: Đỗ Khải Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 100cm x 180cm

Tranh Nghệ Thuật

Hạ Liên II

1

Họa Sĩ: Đỗ Khải
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ
Kích Thước: 90cm x 120cm

Tranh Nghệ Thuật

Hạ Liên VII

1

Họa Sĩ: Đỗ Khải
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ
Kích Thước: 110cm x 75cm

Tranh Hoa Sen

Bạch Liên 06

1

Họa Sĩ: Đỗ Khải
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ
Kích Thước: 80cm x 120cm

Tranh Nghệ Thuật

Size: 92cm x 180cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Hạ Liên III

1

Họa Sĩ: Đỗ Khải Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 92cm x 180cm

Tranh Nghệ Thuật

Size: 80cm x 120cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Dưới Ánh Trăng I

1

Họa Sĩ: Đỗ Khải Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 80cm x 120cm

Tranh Nghệ Thuật

Size: 90cm x 80cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Ngẫu Hứng Sông Hồng

1

Họa Sĩ: Đỗ Khải Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 90cm x 80cm

Tranh Nghệ Thuật

Size: 50cm x 90cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Giao Hòa

1

Họa Sĩ: Đỗ Khải Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 50cm x 90cm

Tranh Nghệ Thuật

Bạch Liên 13

1

Họa Sĩ: Đỗ Khải
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ
Kích Thước: 110cm x 75cm

Tranh Nghệ Thuật

Size: 60cm x 60cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Trừu Tượng

1

Họa Sĩ: Đỗ Khải Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 60cm x 60cm

Tranh Hoa Sen

Size: 100cm x 90cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Bạch Liên 01

1

Họa Sĩ: Đỗ Khải Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 100cm x 90cm

Tranh Hoa Sen

Size: 140cm x 90cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Bạch Liên 12

1

Họa Sĩ: Đỗ Khải Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 140cm x 90cm

NEW

Tranh Nghệ Thuật

Size: 80cm x 120cm
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ

Nỗi Nhớ Quê Hương

1

Họa Sĩ: Đỗ Khải Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ Kích Thước: 80cm x 120cm

Tranh Nghệ Thuật

Cầu Long Biên

1

Họa Sĩ: Đỗ Khải
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ
Kích Thước: 50cm x 75cm

Tranh Nghệ Thuật

Bạch Liên Trì VI

1

Họa Sĩ: Đỗ Khải
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ
Kích Thước: 100cm x 210cm

Tranh Nghệ Thuật

Bạch Liên XV

1

Họa Sĩ: Đỗ Khải
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ
Kích Thước: 110cm x 75cm

Tranh Nghệ Thuật

Trừu Tượng I

1

Họa Sĩ: Đỗ Khải
Chất Liệu: Sơn mài trên gỗ
Kích Thước: 86cm x 32cm